English for Chemistry EAP ANSWER KEY

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-5242-44-2

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

English

Βάρος 0,926 kg

In Stock

Το βιβλίο Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Χημεία (English for Chemistry EAP) είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημείας στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι η αγγλική γλώσσα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναπτύξει τις γνώσεις σας σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κανόνες και να βελτιώσει τις δεξιότητές σας στους ακόλουθους τομείς:     

  • την ανάγνωση και κατανόηση άρθρων γενικής Χημείας
  • την κατανόηση διαλέξεων χημείας και του τρόπου καταγραφής σημειώσεων των κυρίως θεμάτων
  • τη συγγραφή για διαφορετικά ακροατήρια και σκοπούς μέσα στον ίδιο κλάδο
  • την αποτελεσματική συμμετοχή σας σε ακαδημαικά σεμινάρια και συζητήσεις
  • την προετοιμασία και σχεδιασμό αποτελεσματικών επιστημονικών παρουσιάσεων
  • τη βελτίωση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου και των εμφανών χαρακτηριστικών γραμματικής
  • τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων γραφής και των ακαδημαϊκών συμβάσεων
  • τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης όπως ο προγραμματισμός και η λήψη σημειώσεων
  • τη βελτίωση της κριτικής σας αντίληψης και έκφρασης
  • τη βελτίωση ανεξάρτητων ερευνητικών πρακτικών

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει τις λύσεις των ασκήσεων του βασικού βιβλίου English for Chemistry EAP.

1 Properties and States of Matter
Themes
States of matter, properties of matter, physical and chemical properties, surface tension, energy types

Reading skills
Skimming and scanning
Identifying main points

Vocabulary
Collocations
Adjective suffixes

Writing skills
Paragraph structure;
Identifying topic sentences

Note-taking skills
Taking linear notes from a lecture on “States of matter”

Introducing formality and academic register
Introducing formality by comparing and contrasting two webinars on “States of matter”

2 Chemical elements, periodic table and atomic structure
Themes
Periodic table, element symbols and names, halogens, noble gases, groups and families, properties of elements, fluorine, electronegativity, electron affinity and ionisation potential, metals, metalloids, non-metals

Academic style
Formality; one word verbs

Writing
Cohesion and Coherence

Discussion skills
Asking for clarification
Asking for opinions

Tenses
Past simple
Present perfect simple

3 Chemical and Physical interactions and cycles
Themes
Earth and atmosphere, hydrological cycle, rock cycle, water phases, chemical reactions, nitrogen cycle

Note-taking skills
Lecture cues

Adverbs
Of degree, opinion, frequency, manner

Formality
Noun phrases
Confusing words

References
Why and how we use them

4 Laboratory Safety Issues
Themes
Laboratory safety issues and regulations, laboratory tools and equipment

Introduction to Paraphrasing
Cause and effect of lab accidents

Expressing purpose
Note-taking task

Following instructions
Note-taking task

Adverbial phrases

Adjectives
Negative prefixes

Tenses
Past simple, past continuous

5 Chemical Reactions, Bonding and Intermolecular Forces (IF)
Themes
Covalent bonds, Ionic bonds, electronegativity, intermolecular forces, London forces, dipole-dipole, Van der Waals

Conditionals

Note-taking skills
Paraphrasing notes

Exemplifying

Chemical reactions
Chemical formulas

Note-taking skills
Intermolecular forces
Identifying the moves in a lecture

6 Separation Techniques
Themes
Separation techniques; distillation, evaporation, crystallisation, thin layer or paper chromatography, separating funnel, filtration

Academic skills
Describing processes

Vocabulary
Synonyms
Word-formation and use in context

Grammar
Inversions
If clauses

Note-taking
Thin Layer Chromatography

Peer-reviewing other student’s work

Independent research skills
Summarising, synthesising and paraphrasing two sources with the same content

7 Scientific Method
Themes
Scientific method, experimental science, primary research, bias, replication, reproducibility, peer reviewed journals

Skills
Presentation structure and opening phrases
Writing/designing slides

Vocabulary
Meaning variations between technical, academic and general words / word derivatives

Grammar
Articles (A(n), the, or -)

Independent Research Projects
Creating visuals following guidelines
Comparing and contrasting experimental and empirical data

Scientific Writing; noticing genre differences
Noticing writing style for different audiences
Identifying rhetorical moves in scientific introductions

8 From Electricity to Electrochemistry
Themes
Electricity, electrochemistry, electroplating, electrolysis, redox reactions, galvanic cells

Note-taking style
Making mind-maps

Modal verbs
Avoiding informality
Introduction to cautious writing

Avoiding wordiness

Vocabulary

Synonyms
Compound words in science

Noticing genre differences within the same discipline
Focusing on academic writing style

Peer-reviewing a student’s sample laboratory report

Note-taking and Writing
Revising a lab report following teacher feedback

Note-taking task
Electrolysis experiment
Structure of a lab report

9 Acids and Bases
Themes
acids, bases, hydronium ion concentration, hydroxy ions concentration, conjugation, dissociation, amphoteric solvent

Definitions

Grammar
Relative clauses

Chemistry nomenclature
Reading a Chemical Formula
Chemical Affixes and Prefixes

Academic writing
Reporting graphs and charts

10 Water Treatment
Themes
Water treatment methods, effluents, distillation, pre and post
chlorination, reverse osmosis, activated carbon

Definitions

Evaluative language
Favouring and unfavouring others’ views

Latin and Greek Plurals

Passive voice

Note-taking skills
Waste water treatment process

11 Polymers
Themes
Polymers, synthetic, natural, thermosetting, thermoplastic, linear, branched, cross-linked, fibers, plastics and elastomers

Gerund and infinitive

Avoiding wordiness

Note-taking task

Glossary
Evaluation Checklist
Transcripts
Bibliography

Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια

Η Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts (ΒΑ, MEd, PhD) διδάσκει το μάθημα «Κοινωνικός και Ψηφιακός Γραμματισμός: Διδακτική της Πολυτροπικότητας στις Φυσικές Επιστήμες» στο πλαίσιο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας φοιτητών/-τριών στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Διδάσκει, επίσης, «Τεχνική Συγγραφή και Αγγλική Ορολογία για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το 2001, και έχει συγγράψει τρία βιβλία μαθημάτων EAP/ESP («Αγγλικά για Χημεία EAP», «Ακαδημαϊκά Αγγλικά για φοιτητές Βιολογίας» και «Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Μαθηματικά») τα οποία διανέμονται σε είκοσι τμήματα ελληνικών ΑΕΙ. Από το 2019, συμμετέχει στον συντονισμό της ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού μέσω της πρωτοβουλίας «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών [TOTT]» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το 2020 εργάζεται ως συντονίστρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης TotT, με σκοπό την Παιδαγωγική Ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης [https://tott.uoc.gr]. Ως συντονίστρια WP5 σε θέματα εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα INGENIUM (μία ευρωπαϊκή συμμαχία δέκα πανεπιστημίων) και ως συντονίστρια WP3/ερευνήτρια/συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα φοιτητο-κεντρικής και συμπεριληπτικής παιδαγωγικής στο πρόγραμμα Erasmus Plus HighEd COALITION (Coaching Academics as Learners in Optimal Inclusive Networks), ενδιαφέρεται για την Επιστήμη της ενεργού εμπλοκής φοιτητών/-τριών (Scholarship of Student Engagement), τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον/την φοιτητή-τρια χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν, επίσης, την παιδαγωγική των κειμενικών ή πολυτροπικών ειδών και τον κριτικό ψηφιακό ακαδημαϊκό γραμματισμό μέσα από τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές. Η διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Zaragoza (υπό την επίβλεψη της Maria-Jose Luzon) έχει θέμα «Ψηφιακή καινοτομία σε διαδικτυακά άρθρα στον τομέα της Χημείας: Διδακτικές προεκτάσεις κειμενικών ή πολυτροπικών ειδών και τους νέους ακαδημαϊκούς και ψηφιακούς γραμματισμούς». Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «EAPCRETE» (που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, https://eapcrete.wordpress.com) και του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Η Εξέλιξη της Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας» (2023) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.