Μάθηση της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

792

ISBN13

978-618-202-081-4

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,274 kg
Κωδικός Ευδόξου

112691667

In Stock

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας, που αφορούν στη λειτουργία των βασικών γνωστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη μάθηση. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της επιστημονικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, ώστε να καταστεί ο εκπαιδευτικός ικανός αφενός να κατανοήσει πληρέστερα τις διαφορετικές μαθησιακές συμπεριφορές που παρατηρεί εντός της σχολικής τάξης και αφετέρου να σχεδιάσει αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, εστιασμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η μνημονική λειτουργία και οι μηχανισμοί που
εμπλέκονται στην πρόσληψη, τη συγκράτηση και την επεξεργασία των πληροφοριών. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των φωνολογικών δεξιοτήτων και της φωνολογικής επίγνωσης, που επιδρούν στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη διεκπεραίωση και τη μάθηση της ανάγνωσης. Παρουσιάζονται οι γλωσσικές διαφορές των αλφαβητικών συστημάτων και περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της μάθησης της ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μηχανισμοί και οι παράγοντες που συνδέονται με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία της ορθογραφημένης γραφής και της παραγωγής γραπτού λόγου. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών οργάνωσης μιας σχολικής τάξης. Αναλύονται θέματα όπως η οργάνωση και η λειτουργία της σχολικής τάξης, η διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς, τα μαθησιακά κίνητρα, ενώ, τέλος, παρουσιάζονται περιληπτικά οι κυριότερες θεωρίες μάθησης.

Κατάλογος Διαγραμμάτων
Κατάλογος Εικόνων
Κατάλογος Πινάκων

Πρόλογος
Εισαγωγή

1 Μνημονική λειτουργία
1.1 Εγκέφαλος και μνήμη
1.2 Πολυδομικά μοντέλα μνήμης
   1.2.1 Το μοντέλο των Waugh και Norman
   1.2.2 Το μοντέλο των Atkinson και Shiffrin
1.3 Ένα αντιπροσωπευτικό πολυδομικό μοντέλο μνήμης
   1.3.1 Αισθητηριακή μνήμη
      1.3.1.1 Επιλεκτική προσοχή
      1.3.1.2 Διατηρούμενη προσοχή
      1.3.1.3 Διαμοιρασμένη προσοχή
      1.3.1.4 Αξιολόγηση της προσοχής
      1.3.1.5 Αισθητηριακή μνήμη και μάθηση
1.4 Βραχυπρόθεσμη μνήμη
1.5 Μνήμη εργασίας
   1.5.1 Ο κεντρικός επεξεργαστής
      1.5.1.1 Κεντρικός επεξεργαστής και μάθηση
   1.5.2 Το αρθρωτικό κύκλωμα
      1.5.2.1 Αρθρωτικό κύκλωμα και μάθηση
   1.5.3 Το οπτικο-χωρικό σημειωματάριο
      1.5.3.1 Οπτικο-χωρικό σημειωματάριο και μάθηση
   1.5.4 Ο ρυθμιστής επεισοδίων
      1.5.4.1 Ρυθμιστής επεισοδίων και μάθηση
1.6 Α νάπτυξη της μνήμης εργασίας
1.7 Μνήμη εργασίας και διδακτικές προσεγγίσεις
   1.7.1 Μνήμη εργασίας και σχολική τάξη
   1.7.2 Μνήμη εργασίας και μαθησιακή συμπεριφορά
   1.7.3 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στη διαχείριση των μνημονικών δυσκολιών
      1.7.3.1 Η θεωρία της πολυμεσικής μάθησης
      1.7.3.2 Η θεωρία του γνωσιακού φορτίου
      1.7.3.3 Η θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών
1.8 Μακροπρόθεσμη μνήμη
   1.8.1 Οργάνωση της σημασιολογικής μνήμης
      1.8.1.1 Το μοντέλο των ιεραρχικών δικτύων
      1.8.1.2 Το μοντέλο των εννοιολογικών δικτύων
   1.8.2 Σύγκριση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης
   1.8.3 Μακροπρόθεσμη μνήμη και εκπαιδευτικές πρακτικές
1.9 Λεξική μνήμη
   1.9.1 Ανάπτυξη του λεξιλογίου
   1.9.2 Λεξική μνήμη και ανάγνωση
   1.9.3 Λεξική μνήμη και ορθογραφία
   1.9.4 Λεξική μνήμη και κατανόηση
   1.9.5 Εκπαιδευτικές πρακτικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου
      1.9.5.1 Τεχνικές έμμεσης διδασκαλία για την ανάπτυξη λεξιλογίου
      1.9.5.2 Τεχνικές άμεσης διδασκαλίας για την ανάπτυξη λεξιλογίου

2 Φωνολογικές ικανότητες
2.1 Φωνολογικές ικανότητες
   2.1.1 Ανάπτυξη φωνολογικών ικανοτήτων και αλφαβητισμός
   2.1.2 Φωνολογική μνήμη
   2.1.3 Ανάκληση φωνολογικών κωδίκων
   2.1.4 Φωνολογική επίγνωση
      2.1.4.1 Επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης
   2.1.5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης
   2.1.6 Φωνολογική επίγνωση και αλφαβητισμός
      2.1.6.1 Φωνολογική επίγνωση και ανάγνωση
      2.1.6.2 Φωνολογική επίγνωση και ορθογραφημένη γραφή
      2.1.6.3 Η ανάλυση του Gombert
   2.1.7 Φωνολογική επίγνωση και ορθογραφικό σύστημα
      2.1.7.1 Φωνολογική επίγνωση και ελληνική γλώσσα
   2.1.8 Μορφολογική επίγνωση
      2.1.8.1 Ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης
2.2 Α ξιολόγηση των φωνολογικών ικανοτήτων
   2.2.1 Αξιολόγηση της φωνολογικής μνήμης
   2.2.2 Αξιολόγηση της ανάκλησης φωνολογικών κωδίκων
   2.2.3 Αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης
      2.2.3.1 Φωνημικές δοκιμασίες
      2.2.3.2 Μη φωνημικές δοκιμασίες
   2.2.4 Αξιολόγηση της μορφολογικής επίγνωσης
2.3 Εκπαιδευτικές πρακτικές για την ανάπτυξη των φωνολογικών ικανοτήτων
   2.3.1 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής μνήμης
   2.3.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της ταχείας κατονομασίας
   2.3.3 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης
      2.3.3.1 Δραστηριότητες ανάπτυξης φωνολογικής επίγνωσης σε επίπεδο λέξεων
      2.3.3.2 Δραστηριότητες ανάπτυξης φωνολογικής επίγνωσης σε επίπεδο συλλαβών
      2.3.3.3 Δραστηριότητες ανάπτυξης φωνολογικής επίγνωσης σε επίπεδο φωνημάτων
   2.3.4 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης
2.4 Αποκωδικοποίηση
   2.4.1 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης
      2.4.1.1 Δραστηριότητες επίγνωσης του γραπτού λόγου
      2.4.1.2 Δραστηριότητες αλφαβητικής αρχής – μάθησης των γραμμάτων
      2.4.1.3 Δραστηριότητες φωνημικής σύνθεσης – γραφο-φωνημικής αντιστοίχιση
2.5 Μεταβλητές πρόβλεψης της μάθησης της ανάγνωσης
   2.5.1 Εγγενείς παράγοντες πρόβλεψης της μεταγενέστερης αναγνωστικής επίδοσης
   2.5.2 Οικογενειακοί παράγοντες πρόβλεψης της μεταγενέστερης αναγνωστικής επίδοσης
   2.5.3 Σχολικοί παράγοντες πρόβλεψης της μεταγενέστερης αναγνωστικής επίδοσης

3 Ανάγνωση
3.1 Γνωστική ανάλυση της ανάγνωσης
3.2 Αναγνώριση λέξεων
   3.2.1 Ακουστική αναγνώριση λέξεων
   3.2.2 Οπτική αναγνώριση των λέξεων
3.3 Ονομασία λέξεων
3.4 Μοντέλα διεκπεραίωσης της ανάγνωσης
   3.4.1 Μοντέλα της διττής επεξεργασίας της ανάγνωσης
   3.4.2 Υπολογιστικά μοντέλα διεκπεραίωσης της ανάγνωσης
3.5 Μάθηση της ανάγνωσης
   3.5.1 Αναπτυξιακά μοντέλα μάθησης της ανάγνωσης
3.6 Μάθηση της ανάγνωσης σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήματα 
   3.6.1 Γλωσσικές διαφορές
   3.6.2 Ελληνική γλώσσα
3.7 Το μοντέλο της διττής θεμελίωσης της ανάγνωσης
   3.7.1 Μάθηση της ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα
3.8 Ειδικοί παράγοντες που συνδέονται με τη μάθηση της ανάγνωσης
   3.8.1 Ηλικία μάθησης των λέξεων
   3.8.2 Η λειτουργία του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση
   3.8.3 Οφθαλμικές κινήσεις
3.9 Μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης
   3.9.1 Μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής με έμφαση στον κώδικα
      3.9.1.1 Φωνογραφική μέθοδος
      3.9.1.2 Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος
      3.9.1.3 Συλλαβική μέθοδος
   3.9.2 Μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής με έμφαση στο νόημα
      3.9.2.1 Ολιστική μέθοδος
   3.9.3 Εξισορροπημένη μέθοδος
   3.9.4 Διαδραστικές μέθοδοι
3.10 Α ναγνωστική ευχέρεια
   3.10.1 Αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας
      3.10.1.1 Τεχνικές αξιολόγησης της αναγνωστικής ακρίβειας και της αναγνωστικής ταχύτητας
      3.10.1.2 Τεχνικές αξιολόγησης της προσωδίας
   3.10.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας
      3.10.2.1 Τεχνικές ομαδικής άσκησης
      3.10.2.2 Τεχνικές ατομικής άσκησης ή άσκησης σε ζεύγη
   3.10.3 Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας

4 Αναγνωστική κατανόηση
4.1 Αναγνωστική κατανόηση
   4.1.1 Ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης
4.2 Αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης
   4.2.1 Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και δοκιμασίες συμπλήρωσης
   4.2.2 Δοκιμασίες ερωτήσεων ανοικτού τύπου
4.3 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης
   4.3.1 Διδακτικά προγράμματα ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων
   4.3.2 Διδακτικά προγράμματα συμπερίληψης
      4.3.2.1 Τεχνική εννοιοκεντρικής διδασκαλίας της ανάγνωσης (Concept-Oriented Reading Instruction-CORI)
      4.3.2.2 Τεχνική διδασκαλίας δέσμης στρατηγικών της αναγνωστικής κατανόησης (comprehension strategies instruction block)
      4.3.2.3 Τεχνική παιχνιδιών ερωτήσεων (reading comprehension quiz show)
      4.3.2.4 Τεχνική εντατικής γραφής και αναγνωστικής κατανόησης (Writing Intensive Reading Comprehension-WIRC)

5 Ορθογραφημένη γραφή
5.1 Μοντέλα διεκπεραίωσης της ορθογραφημένης γραφής
5.2 Μάθηση της ορθογραφημένης γραφής
   5.2.1 Η θεωρία των σταδίων
   5.2.2 Η θεωρία του ρεπερτορίου
   5.2.3 Μάθηση της ορθογραφημένης γραφής στην ελληνική γλώσσα
5.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθογραφημένη γραφή
5.4 Η σχέση ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής
5.5 Δεξιότητες γραφής
   5.5.1 Χειρόγραφες σημειώσεις
   5.5.2 Παραγωγή γραπτού λόγου
5.6 Αξιολόγηση της ορθογραφημένης γραφής
5.7 Εκπαιδευτικές πρακτικές με έμφαση στην ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής
   5.7.1 Τεχνικές διδασκαλίας της γραφής των γραμμάτων
   5.7.2 Μέθοδοι διδασκαλίας της ορθογραφημένης γραφής λέξεων
      5.7.2.1 Φωνημική ή φωνογραφική μέθοδος
      5.7.2.2 Ολική μέθοδος 
      5.7.2.3 Μορφολογική μέθοδος
   5.7.3 Τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφημένης γραφής λέξεων
   5.7.4 Τεχνικές διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου

6 Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος
6.1 Οργάνωση της σχολικής τάξης
   6.1.1 Γενική εικόνα της τάξης
   6.1.2 Διάταξη θρανίων
   6.1.3 Περιβάλλον της τάξης
      6.1.3.1 Παράγοντες ένταξης ή συμπερίληψης
      6.1.3.2 Παράγοντες που σχετίζονται με το Αναλυτικό πρόγραμμα, τις διδακτικές προσεγγίσεις και το διδακτικό υλικό
      6.1.3.3 Παράγοντες επικοινωνίας
6.2 Διαχείριση της σχολικής τάξης
   6.2.1 Μοντέλα διαχείρισης της σχολικής τάξης
      6.2.1.1 Μοντέλα αυτοπειθαρχίας ή αυτοσυγκράτησης
      6.2.1.2 Μοντέλα επιβολής της πειθαρχίας
   6.2.2 Ποινές
      6.2.2.1 Τύποι ποινών
6.3 Κίνητρα
6.4 Παράγοντες μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας
   6.4.1 Βασικοί παράγοντες μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας
   6.4.2 Υποβοηθητικοί παράγοντες μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας
6.5 Θεωρίες μάθησης
   6.5.1 Η θεωρία του συμπεριφορισμού
   6.5.2 Η κοινωνικογνωστική θεωρία
   6.5.3 Η γνωστική θεωρία
   6.5.4 Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού
   6.5.5 Η θεωρία της βιωματικής μάθησης

 

Σαρρής Μενέλαος

Ο Μενέλαος Σαρρής υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο τη «Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής» και τη «Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες». Έχει σπουδές στα Παιδαγωγικά και την Πειραματική Γνωστική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο University of Bristol (UK). Ασχολείται με την πειραματική έρευνα και τη στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων και είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.