Στατιστική Ανάλυση και Ερευνητικοί Σχεδιασμοί στις Κοινωνικές Επιστήμες

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

520

ISBN13

978-618-202-038-8

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,912 kg
Κωδικός Ευδόξου

102072823

In Stock

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό μεθοδολογίας, ερευνητικού σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης για τον επιστήμονα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα στάδια διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας και αναλύονται βασικές εισαγωγικές έννοιες στη στατιστική. Γίνεται εκτενής αναφορά στα στάδια και τις μεθόδους δειγματοληψίας, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας στην επιστημονική έρευνα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι τύποι ερευνητικών σχεδιασμών στις Κοινωνικές Επιστήμες (προ-πειραματικοί σχεδιασμοί, μη πειραματικοί σχεδιασμοί, πειραματικοί σχεδιασμοί, στατιστικοί σχεδιασμοί, περιγραφικοί και δημοσκοπικοί σχεδιασμοί). Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με την περιγραφική στατιστική ανάλυση και τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επαγωγική στατιστική ανάλυση και τη διαδικασία επιλογής της βέλτιστης στατιστικής ανάλυσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται το σύνολο των παραμετρικών (κριτήρια t, ανάλυση της διακύμανσης, ανάλυση της διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, ανάλυση της συνδιακύμανσης, πολυμεταβλητή ανάλυση της διακύμανσης, παραγοντική ανάλυση, συντελεστές συσχέτισης, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση διαδρομών, ανάλυση παραγόντων) και μη παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων (κριτήρια χ2, McNemar, Cochran, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, Sign, Wilcoxon, Kryskal-Wallis, Friedman, Spearman, Kendall) που χρησιμοποιούνται στις Κοινωνικές Επιστήμες. Παρέχονται αναλυτικά παραδείγματα ερευνητικών σχεδιασμών και ερευνητικών ερωτημάτων, διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και οδηγίες για τη διενέργεια των στατιστικών αναλύσεων με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Ο αναγνώστης του βιβλίου μπορεί, επίσης, να ενημερωθεί για τον ενδεδειγμένο, σύμφωνα με το διεθνές επιστημονικό πρότυπο APA, τρόπο συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων κάθε στατιστικής ανάλυσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
1.1. Η επιστημονική μέθοδος: ένα σύνολο πολλαπλών συστηματικών στρατηγικών
      1.1.1 Εντοπισμός ερευνητικού προβλήματος
      1.1.2 Καθορισμός του ερευνητικού πλαισίου
      1.1.3 Διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης
      1.1.4 Μεθοδολογικός σχεδιασμός
      1.1.5 Συλλογή δεδομένων
      1.1.6. Ανάλυση δεδομένων
      1.1.7 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
2.1. Κλάδοι της στατιστικής
2.2. Η έννοια της μεταβλητής
      2.2.1. Σταθερές - Μεταβλητές
      2.2.2. Είδη μεταβλητών
      2.2.3. Είδη ποσοτικών μεταβλητών
      2.2.4. Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες μεταβλητές
2.3. Κλίμακες μέτρησης
      2.3.1. Ονομαστική κλίμακα
      2.3.2. Τακτική κλίμακα
      2.3.3. Ισοδιαστημική κλίμακα
      2.3.4. Αναλογική κλίμακα
2.4. Πληθυσμός και Δείγμα
      2.4.1. Πληθυσμός
      2.4.2. Δείγμα
      2.4.3. Ανεξάρτητο δείγμα
      2.4.4. Εξαρτημένο δείγμα
2.5. Δειγματοληψία
      2.5.1. Στάδια δειγματοληψίας
2.6. Σφάλματα δειγματοληψίας
      2.6.1. Δειγματοληπτικά ή μη-συστηματικά σφάλματα
      2.6.2. Μη-δειγματοληπτικά ή συστηματικά σφάλματα
2.7. Είδη δειγματοληψίας
      2.7.1. Δειγματοληψία πιθανότητας ή πιθανοθεωρητική δειγματοληψία
      2.7.2. Δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα ή μη-πιθανοθεωρητική δειγματοληψία
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

3. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
3.1. Εγκυρότητα ερευνητικών σχεδιασμών
      3.1.1. Εγκυρότητα των στατιστικών συμπερασμάτων
      3.1.2. Εγκυρότητα δομής ή εννοιολογικής κατασκευής
      3.1.3. Εσωτερική εγκυρότητα
      3.1.4. Εξωτερική εγκυρότητα
3.2. Αξιοπιστία
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
4.1. Πειραματικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
4.2. Προ-πειραματικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
      4.2.1. Σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης μιας προσπάθειας
      4.2.2. Σχεδιασμός αρχικής και τελικής μέτρησης μιας ομάδας
      4.2.3. Σχεδιασμός στατικών ομάδων
4.3. Ημι-πειραματικοί σχεδιασμοί
      4.3.1. Σχεδιασμός διακοπτόμενης χρονοσειράς
      4.3.2. Σχεδιασμός διακοπτόμενων πολλαπλών χρονοσειρών
      4.3.3. Σχεδιασμός μη ισοδύναμης ομάδας ελέγχου
      4.3.4. Εξισορροπημένος σχεδιασμός
4.4. Πραγματικοί πειραματικοί σχεδιασμοί
      4.4.1. Σχεδιασμοί μεταξύ των ομάδων
      4.4.2. Σχεδιασμοί εντός των ομάδων
      4.4.3. Μεικτοί σχεδιασμοί
      4.4.4. Σχεδιασμοί τεσσάρων ομάδων Solomon
4.5. Στατιστικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
      4.5.1. Τυχαιοποιημένοι σχεδιασμοί ομάδων
      4.5.2. Σχεδιασμοί Λατινικού τετραγώνου
      4.5.3. Παραγοντικοί σχεδιασμοί
4.6. Σχεδιασμοί έρευνας απλού υποκειμένου
4.7. Μη πειραματικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
      4.7.1. Συσχετιστικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
      4.7.2. Συσχέτιση ή σχέση αιτίου - αιτιατού;
      4.7.3. Αιτιώδεις-συγκριτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί
      4.7.4. Περιγραφική έρευνα
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5.1. Δείκτες – μέτρα κεντρικής τάσης
      5.1.1. Δεσπόζουσα τιμή
      5.1.2. Διάμεσος
      5.1.3. Αριθμητικός μέσος
      5.1.4. Επιλογή Μέτρου Κεντρικής Τάσης
5.2. Δείκτες – μέτρα διασποράς
      5.2.1. Εύρος
      5.2.2. Διακύμανση
      5.2.3. Τυπική απόκλιση
5.3. Μέτρα ασυμμετρίας
      5.3.1. Στρεβλότητα (λοξότητα)
      5.3.2. Κύρτωση
5.4. Η κανονική κατανομή
      5.4.1. Μετατροπή των τιμών της κανονικής κατανομής σε z-τιμές
5.5. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων
      5.5.1. Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων
      5.5.2. Καθορισμός των κριτηρίων ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων
      5.5.3. Συλλογή ερευνητικών δεδομένων και επιλογή στατιστικού κριτηρίου
      5.5.4. Λήψη απόφασης για την ορθότητα των υποθέσεων
5.6. Διάστημα και επίπεδο εμπιστοσύνης
5.7. Παρουσίαση πληροφοριών: ομαδοποιώντας τα δεδομένα
      5.7.1. Πίνακες
      5.7.2. Γραφικές παραστάσεις
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

6. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
6.1. Επιλογή στατιστικού κριτηρίου
6.2. Εξετάζοντας τον τύπο της ανάλυσης
      6.2.1. Αναλύσεις διαφορών
      6.2.2. Αναλύσεις συσχετίσεων
      6.2.3. Αναλύσεις πρόβλεψης ή παλινδρόμησης
      6.2.4. Αναλύσεις αιτιώδους σχέσης ή επιδράσεων
6.3. Εξετάζοντας την κλίμακα μέτρησης
6.4 Εξετάζοντας το δείγμα
6.5. Εξετάζοντας την κατανομή των δεδομένων
6.6. Εξετάζοντας το μέγεθος του δείγματος
6.7. Εξετάζοντας τις εξαρτημένες μεταβλητές
6.8. Εξετάζοντας τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
7.1. Παραμετρικά κριτήρια
      7.1.1. Κριτήριο t για ένα δείγμα
      7.1.2. Κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα δείγματα
      7.1.3. Κριτήριο t για δύο εξαρτημένα δείγματα
      7.1.4. Απλή ανάλυση της διακύμανσης
      7.1.5. Ανάλυση της διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
      7.1.6. Ανάλυση της συνδιακύμανσης
      7.1.7. Πολυμεταβλητή ανάλυσης της διακύμανσης
      7.1.8. Παραγοντική ανάλυση της διακύμανσης
      7.1.9. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
      7.1.10. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
      7.1.11. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
      7.1.12. Ανάλυση διαδρομών
      7.1.13. Ανάλυση παραγόντων
7.2. Μη παραμετρικά κριτήρια
      7.2.1. Το κριτήριο χ2
      7.2.2. Το κριτήριο McNemar
      7.2.3. Το κριτήριο Cochran’s Q
      7.2.4. Το κριτήριο Kolmogorov - Smirnov
      7.2.5. Τα κριτήρια Mann-Whitney U Test και Wilcoxon Rank-Sum Test
      7.2.6. Το κριτήριο Median για ανεξάρτητα δείγματα
      7.2.7. Τα κριτήρια Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks και Sign
      7.2.8. Το κριτήριο Kruskal-Wallis one-way ANOVA
      7.2.9. Το κριτήριο Friedman
      7.2.10. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman
      7.2.11. Ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall
Λέξεις - κλειδιά
Πρόσθετα αναγνώσματα
Ασκήσεις – θέματα για συζήτηση

Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Ευρετήριο όρων

Σαρρής Μενέλαος

Ο Μενέλαος Σαρρής υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο τη «Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής» και τη «Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες». Έχει σπουδές στα Παιδαγωγικά και την Πειραματική Γνωστική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο University of Bristol (UK). Ασχολείται με την πειραματική έρευνα και τη στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων και είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.