Χωρική Ανάλυση

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-202-021-0

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

link?

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,554 kg
Κωδικός Ευδόξου

94701895

In Stock

Η χωρική ανάλυση φαινομένων αποκτά ολοένα και περισσότερο σημασία τα τελευταία χρόνια καθώς προσπαθούμε να αναλύσουμε πολύπλοκα φαινόμενα τα οποία έχουν χωρική υπόσταση. Από τις θέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας έως τις θέσεις εμφάνισης φυτικών ειδών. Η γεωστατιστική ανάλυση χωρικών δεδομένων εμπίπτει σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων δίνοντας απαντήσεις οι οποίες δεν μπορούν να δοθούν με  τις έως τώρα συμβατικές προσεγγίσεις.

 Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη θεωρητική βάση Χωρικής Ανάλυσης η οποία συνοδεύεται από αναλυτικές τεχνικές και παραδείγματα στη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R. Συνδέει τη θεωρία με τη μέθοδο, δίνοντας απτά και κατανοητά παραδείγματα. Στοχεύει στη κατανόηση των βασικών θεωριών ανάλυσης χωρικών δεδομένων όπως: ανάλυση σημειακού χωρικού προτύπου, ανάλυση πολυγώνων, συσχέτιση και χωρική παρεμβολή τιμών.

Κατεβάστε τα αρχεία του βιβλίου από εδώ.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣH
1.1 Περιγραφική Στατιστική
1.2 Ιστόγραμμα Συχνοτήτων
1.3 Ποσοστιαία Σημεία
1.4 Μέτρα Κεντρικής Τάσης
1.5 Μέτρα Μεταβλητότητας
1.6 Θηκόγραμμα
1.7 Αθροιστική Σχετική Συχνότητα
1.8 Συνάρτηση αθροιστικής κατανομής
1.9 Συνάρτηση Ποσοστημορίων
1.10 Κανονικοποίηση μετρήσεων
1.11 Σύγκριση κατανομών
1.12 Παράδειγμα στην R
1.13 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 ΧΩΡΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
2.1 Χωρικά Δεδομένα
2.2 Χωρική Ανάλυση
2.3 Χωρικές Μεταβλητές
2.4 Γεωχωρικές δομές
2.5 Χωρική Στατιστική
2.6 Λογισμικά Πακέτα για Χωρική Ανάλυση
2.7 Ιδιαιτερότητες Χωρικών Δεδομένων
2.8 Παράδειγμα
2.9 Ερωτήσεις επανάληψης

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΌΤΗΤΑ & ΔΙΑΣΠΟΡΆ
3.1 Χωρικό Σημειακό Πρότυπο
3.1.1 Μονοδιάστατο Σημειακό Πρότυπο
     3.1.2 Δισδιάστατο Σημειακό Πρότυπο
     3.1.3 Χωρικό Σημειακό Πρότυπο
     3.1.4 Απόσταση Μεταξύ Σημείων
3.2 Χωρική Κεντρικότητα
     3.2.1 Χωρικός Μέσος
     3.2.2 Σταθμισμένος Χωρικός Μέσος
     3.2.3 Τριμαρισμένος χωρικός Μέσος
     3.2.4 Χωρικός Διάμεσος
3.3 Διασπορά Σημειακού Χωρικού Προτύπου
     3.3.1 Τυπική Απόσταση
     3.3.2 Έλλειψη Τυπικής Απόκλισης (ΕΤΑ)
3.4 Παράδειγμα
3.5 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 ΈΝΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΤΎΠΟΥ
4.1 Ανάλυση Έντασης Συμβάντων
4.2 Βασικές έννοιες έντασης
4.3 Συχνότητα - Ένταση - Πυκνότητα
4.4 Έ νταση σε μια και δύο διαστάσεις
4.5 Κανόνες για εύρος και πλήθος διαστημάτων
4.6 Παράδειγμα ιστογραμμάτων
4.7 Παράδειγμα οπτικοποίησης με διασποροδιάγραμμα και περιθώρια ιστόγραμμα
4.8 Εκτίμηση έντασης σε Φατνία
4.9 Εκτίμηση Πυκνότητας με Χρήση Πυρήνα (Kernel Density Estimation)
    4.9.1 Τοπική Εκτίμηση Έντασης με Κυκλικά Φατνία
    4.9.2 Κλιμάκωση πυρήνα
4.10 Εκτίμηση πυκνότητας με πυρήνα σε μια διάσταση
    4.10.1 Σχέση με πυκνότητας-έντασης συμβάντων
4.11 Εκτίμηση κατανομής Έντασης σε δύο διαστάσεις
4.12 Παράδειγμα
4.13 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΆΝΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΤΎΠΟΥ
5.1 Ανάλυση Χωρικής Αλληλεπίδρασης Συμβάντων
5.2 Ευκλείδεια Απόσταση Μεταξύ Δύο Σημείων
5.3 Πίνακας Αποστάσεων Συμβάντων
5.4 Πλησιέστερος Γείτονας
5.5 Στατιστικά Μέτρα
    5.5.1 Συνάρτηση G
    5.5.2 Συνάρτηση F
    5.5.3 Συνάρτηση K
    5.5.4 Συνάρτηση L
    5.5.5 Συνάρτηση J
5.6 Παράδειγμα 4 χωρικών Προτύπων
5.7 Παράδειγμα πίνακα αποστάσεων ενός συνόλου
5.8 Παράδειγμα πίνακα αποστάσεων μεταξύ δυο συνόλων σημείων
5.9 Παράδειγμα συναρτήσεων μέτρων G, F, K, L, J
5.10 Ερωτήσεις επανάληψης

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΣ ΤΥΧΑΊΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΤΎΠΟΥ
6.1 Έ λεγχος Υποθέσεως Τυχαίου Σημειακού Προτύπου
6.2 Χωρική Διεργασία
6.3 Εντελώς Τυχαία Χωρική Σημειακή Διεργασία (ΕΤΧΣΔ)
6.4 Προσομοίωση από μια σημειακή διεργασία Poisson
6.5 Παραδείγματα Σημειακών Προτύπων
6.6 Έ λεγχος Υποθέσεων με Quadrat-Count
6.7 Ανεξαρτησία θέσεων
6.8 Δειγματοληπτική Κατανομή και Θεωρητικά Αναμενόμενη Τιμή του dmin
6.9 Δειγματοληπτικές κατανομές των στατιστικών μέτρων G,F,K,L,J
    6.9.1 Δειγματοληπτική Κατανομή της συνάρτησης G
    6.9.2 Δειγματοληπτική κατανομή της συνάρτησης F
    6.9.3 Δειγματοληπτική κατανομή της συνάρτησης Κ
    6.9.4 Δειγματοληπτική κατανομή της L
    6.9.5 Δειγματοληπτική κατανομή της συνάρτησης J
6.10 Έ λεγχος Υποθέσεως με Βάση το Στατιστικό: μέσος d(min)
6.11 Έ λεγχος Υποθέσεως με Βάση το Στατιστικό
6.12 Έ λεγχος Υποθέσεως με Βάση το Στατιστικό
6.13 Παράδειγμα
6.14 Ερωτήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΟΛΉ
7.1 Ορολογία και Συμβολισμός
7.2 Γραμμική Χωρική Παρεμβολή
    7.2.1 Προσδιορισμός βαρών
7.3 Μέθοδος Βαρών 1: Μέθοδος Πλησιέστερου Γείτονα
7.4 Μέθοδος Βαρών 2: Τριγωνισμός Delaunay
    7.4.1 Παρεμβολή Delaunay
    7.4.2 Παράδειγμα Παρεμβολής Τριγώνου
7.5 Μέθοδος Βαρών 3: Τοπικού Μέσου Όρου Μετρήσεων
7.6 Μέθοδος Βαρών 4: Αντίστροφων Αποστάσεων
    7.6.1 Παράδειγμα Αντίστροφων Αποστάσεων
7.7 Ποιότητα Χωρικής Παρεμβολής
    7.7.1 Σφάλμα Χωρικής Παρεμβολής και Μεροληψία
    7.7.2 Κατανομές σφαλμάτων χωρικής παρεμβολής
    7.7.3 Περιγραφικά στατιστικά σφαλμάτων χωρικής παρεμβολής
    7.7.4 Σχέση παρατηρούμενων και εκτιμώμενων τιμών
7.8 Παράδειγμα κεφαλαίου
7.9 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8 ΔΟΜΈΣ ΧΩΡΙΚΉΣ ΓΕΙΤΝΊΑΣΗΣ
8.1 Μετρήσεις και Υποστηρίγματα
8.2 Μονάδες Παρατήρησης
8.3 Πίνακας γειτνίασης
8.4 Μέθοδος 1: Γειτνίαση Πολυγώνων με Βάση τα Κοινά τους Όρια
8.5 Μέθοδος 2: Γειτνίαση Πολυγώνων με Βάση την Απόσταση
8.6 Μέθοδος 3: Γειτνίαση K πλησιέστερων γειτόνων
8.7 Μέθοδος 4: Γειτνίαση με πολύγωνα επίδρασης
8.8 Μέθοδος 5: Τριγωνισμός Delaunay
8.9 Πίνακας Χωρικών Βαρών W
8.10 Υπολογισμοί στις γειτονικές τιμές
8.11 Διασπορόγραμμα του Moran
8.12 Επίλογος κεφαλαίου
8.13 Παράδειγμα κεφαλαίου
8.14 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 ΧΩΡΙΚΉ ΣΥΝΆΦΕΙΑ
9.1 Έννοια της Χωρικής Συνάφειας
    9.1.1 Ανάγκη ποσοτικοποίησης συνάφειας
    9.1.2 Στόχοι Ανάλυσης
9.2 Πίνακας Συνάφειας
    9.2.1 Περίληψη Συνάφειας Μεταξύ Μετρήσεων
9.3 Συνάφεια Γειτονικών Μετρήσεων
9.4 Επιλογή γειτονικών τιμών συνάφειας
9.5 Περίληψη Συνάφειας Γειτονικών Μετρήσεων
9.6 Ο Δείκτης Χωρικής Συνάφειας του Geary
9.7 Δείκτης Χωρικής Συνάφειας του Moran
9.8 Παραδείγματα τιμών δεικτών χωρικής συνάφειας
9.9 Getis-Ord (G)
9.10 Μέσος Όρος Γειτονικών Μετρήσεων
9.11 Νέφος Συσχέτισης και νέφος Ημιβαριογράμματος
9.12 Εμπειρικό Ημιβαριόγραμμα
9.13 Τοπικοί Δείκτες Χωρικής Συνάφειας
9.14 Έ λεγχος Υποθέσεως Τυχαίας Χωρικής Κατανομής
9.15 Παράδειγμα κεφαλαίου
9.16 Βασικά Σημεία κεφαλαίου
9.17 Ερωτήσεις κεφαλαίου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΚΉΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΉΣ KRIGING
10.1 Εισαγωγή
10.2 Ορολογία
10.3 Μειονεκτήματα γενικευμένων μεθόδων χωρικής παρεμβολής
10.4 Βήματα Γεωστατιστικής Χωρικής Παρεμβολής
10.5 Συνδιασπορά και συσχέτιση
10.6 Θεωρία περιφεριοποιημένων μεταβλητών (regionalized variable theory)
10.7 Βαριόγραμμα
10.8 Μέθοδος Kriging
10.9 Simple Kriging & Ordinary Kriging
10.10 Άλλες μορφές Kriging
10.11 Εκτίμηση σφάλματος
10.12 Παράδειγμα Kriging
10.13 Ερωτήσεις κεφαλαίου

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο εικόνων
Ευρετήριο εξισώσεων

Καβρουδάκης Δημήτριος

Ο Δημήτρης Καβρουδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικής Ανάλυσης στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν το American College of Greece (DEERE), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, University of Leeds UK, University of Sheffield UK και τέλος UCL (Center for Advanced Spatial Analysis) UK.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως η Χωρική Ανάλυση (Spatial Analysis), Ανάλυση Θέσης (Location Analysis), Μηχανική Εκμάθηση (Machine Learning), Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) καθώς και ανάλυση χωρικών δικτύων (Network Analysis). Μεγάλο μέρος των επιστημονικών του ενασχολήσεων σχετίζονται με τη Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης Επιχειρήσεων (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) καθώς και με τη Χωρική Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και αμυντικών μελετών.

Ύστερα από μακρά εμπειρία προγραμματισμού, αναπτύσσει λογισμικό και υλισμικό, συμμετέχει στην ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Linux και αναπτύσσει ανοιχτό υλισμικό σε Raspbery-PI και εφαρμογές για κινητές συσκευές Android OS.

Είναι υπέρμαχος των έξυπνων πόλεων και της αποκέντρωσης από τις μεγάλες πόλεις.