Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

448

ISBN13

978-618-202-070-8

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Κωδικός Ευδόξου

102076260

In Stock

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές – σπουδαστές σχολών οικονομικής κατεύ­θυνσης και καλύπτει απόλυτα την ύλη των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι και ΙΙ. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο βιβλίο είναι σύγχρονη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο διδακτικό αντικείμενο της Λογιστικής με βάση τα Ε.Λ.Π.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη.

Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελείται από έξι κεφάλαια, προσεγγίζεται η λογιστική αναλύοντας την αναγκαιότητα, τον ρόλο και τη σημασία της και με κύρια εστίαση στην τεχνική της λογιστικής παρακολούθησης. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη θεωρητική ανάλυση των εννοιών και των γενικά παραδεκτών αρχών της Λογιστικής, αλλά με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην προσαρμογή του περιεχομένου ώστε να γίνεται εναρμόνιση με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Στο δεύτερο μέρος, γίνεται ανάλυση και εμβάθυνση στο περιεχόμενο και στον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών, μέσα στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (Ε.Λ.Π.). Με χρήση πολλών παραδειγμάτων, αναλύεται το νέο πλαίσιο κανόνων, οι νέες λογιστικές έννοιες, όπως της εύλογης αξίας και της διαδικασίας λογιστικής παρακολούθησης όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οι επαγγελματίες του χώρου (λογιστές, φοροτεχνικοί κ.α.), θα βρουν ένα πολύτιμο «εργαλείο» που θα τους διευκολύνει στο επάγγελμά τους.

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή στη Λογιστική
1.1. Οικονομική μονάδα
1.2. Έννοια της Λογιστικής
1.3. Φύση της Λογιστικής
1.4. Σκοποί της Λογιστικής
1.5. Μηχανισμοί – τεχνικές διαδικασίες – στάδια
1.6. Διακρίσεις της Λογιστικής
1.7. Λογιστικά συστήματα και μέθοδοι
1.8. Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές
1.9. Ιστορική ανασκόπηση
1.10. Ερωτήσεις
   1.10.1. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
   1.10.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   1.10.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2 Περιουσία – Απογραφή – Ισολογισμός
2.1. Περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής μονάδας
   2.1.1. Έννοια της περιουσίας
   2.1.2. Στοιχεία ενεργητικού–παθητικού
2.2. Απογραφή
   2.2.1. Έννοια της απογραφής
   2.2.2. Λόγοι σύνταξης απογραφής
   2.2.3. Είδη απογραφής
   2.2.4. Επιμέτρηση
   2.2.5. Υπόδειγμα απογραφής (ενδεικτικό)
2.3. Ισολογισμός
   2.3.1. Έννοια–χαρακτηριστικά ισολογισμού
   2.3.2. Είδη ισολογισμών
   2.3.3. Ο ισολογισμός ως ισότητα
   2.3.4. Μεταπτώσεις της οικονομικής κατάστασης της οικονομικής μονάδας – διαδοχικοί ισολογισμοί
   2.3.5. Μορφές παρουσίασης – ταξινόμηση στοιχείων ισολογισμού
   2.3.6. Βασικές αρχές που αφορούν την κατάρτιση και τη δομή του ισολογισμού καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων
   2.3.7. Χρόνος σύνταξης του ισολογισμού
2.4. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   2.4.1. Ερωτήσεις
   2.4.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   2.4.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   2.4.4. Ασκήσεις

3 Λογαριασμοί
3.1. Λογαριασμός
3.2. Έννοια του λογαριασμού
3.3. Διάκριση των λογαριασμών
3.4. Διαβάθμιση–ομαδοποίηση των λογαριασμών
3.5. Εμφάνιση–περιεχόμενο–τεχνική τήρησης λογαριασμού
   3.5.1. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει (τουλάχιστον) ένας λογαριασμός είναι
   3.5.2. Η γραφική απεικόνιση του λογαριασμού
   3.5.3. Τεχνική τήρησης του λογαριασμού
   3.5.4. Παράλληλη λειτουργία γενικών και αναλυτικών λογαριασμών
   3.5.5. Βασικές αρχές χρεοπίστωσης
3.6. Ισοζύγια λογαριασμών
3.7. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   3.7.1. Ερωτήσεις
   3.7.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   3.7.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   3.7.4. Ασκήσεις

4 Διπλογραφική μέθοδος εγγραφών
4.1. Διπλογραφική μέθοδος εγγραφών
4.2. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   4.2.1. Ερωτήσεις
   4.2.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   4.2.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   4.2.4. Ασκήσεις

5 Ημερολόγιο
5.1. Ημερολόγιο (journal)
5.2. Τρόπος ενημέρωσης του ημερολογίου
5.3. Γραμμογράφηση και τρόπος τήρησης του ημερολογίου
5.4. Ημερολογιακά άρθρα
5.5. Ισοζύγιο πρωτοβάθμιων λογαριασμών (Γενικού Καθολικού)
5.6. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   5.6.1. Ερωτήσεις
   5.6.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   5.6.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   5.6.4. Ασκήσεις

6 Η πορεία των λογιστικών εργασιών
6.1. Η πορεία των λογιστικών εργασιών στην οικονομική μονάδα
6.2. Εργασίες έναρξης χρήσης
6.3. Εργασίες κατά τη διάρκεια της χρήσης
6.4. Εργασίες τέλους χρήσης
6.5. Προσαρμογή των λογαριασμών με βάση την απογραφή
6.6. Τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
6.7. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   6.7.1. Ερωτήσεις
   6.7.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   6.7.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   6.7.4. Ασκήσεις

7 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
7.1. Η εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
7.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ε.Λ.Π.
7.3. Κανόνες επιμέτρησης, κόστος κτήσης και εύλογη αξία
7.4. Το σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Προτύπων
7.5. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Δ.Π.Χ.Α. (International Financial Reporting Standards – I.F.R.S.)
7.6. Πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και κατάταξη οντοτήτων
7.7. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   7.7.1. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
   7.7.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   7.7.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

8 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
8.1. Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
8.2. Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
8.3. Προσαρμογή αξιών
   8.3.1. Αποσβέσεις
   8.3.2. Απομείωση
8.4. Χρηματοδοτική μίσθωση
8.5. Λειτουργική μίσθωση
8.6. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
   8.6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
   8.6.2. Επενδυτικά ακίνητα
   8.6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
8.7. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   8.7.1. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
   8.7.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   8.7.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   8.7.4. Ασκήσεις

9 Αποθέματα
9.1. Αποθέματα (inventories)
9.2. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
9.3. Αποτίμηση αποθεμάτων τέλους χρήσης
9.4. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   9.4.1. Ερωτήσεις
   9.4.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   9.4.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   9.4.4. Ασκήσεις

10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και προκαταβολές δαπανών
10.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
10.2. Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
10.3. Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
10.4. Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα
10.5. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   10.5.1. Ερωτήσεις
   10.5.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   10.5.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   10.5.4. Ασκήσεις

11 Στοιχεία της καθαρής θέσης
Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

11.1. Στοιχεία της καθαρής θέσης
11.2. Διαφορές εύλογης αξίας
11.3. Κρατικές επιχορηγήσεις
11.4. Αναβαλλόμενοι φόροι
11.5. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
11.6. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   11.6.1. Ερωτήσεις
   11.6.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   11.6.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   11.6.4. Ασκήσεις

12 Υποχρεώσεις – προβλέψεις
12.1. Υποχρεώσεις
   12.1.1. Αρχική αναγνώριση
   12.1.2. Μεταγενέστερη επιμέτρηση
   12.1.3. Παύση αναγνώρισης
12.2. Προβλέψεις
12.3. Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
12.4. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   12.4.1. Ερωτήσεις
   12.4.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   12.4.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   12.4.4. Ασκήσεις

13 Έξοδα και ζημιές, έσοδα και κέρδη
13.1. Έννοια και διακρίσεις των εξόδων και ζημιών
13.2. Έννοια και διακρίσεις των εσόδων και κερδών
   13.2.1. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
13.3. Αποτελέσματα περιόδου
   13.3.1. Λογιστικές ενέργειες στο τέλος της χρήσης
13.4. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   13.4.1. Ερωτήσεις
   13.4.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   13.4.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   13.4.4. Ασκήσεις

14 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
14.1. Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων
14.2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
14.3. Ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
14.4. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
14.5. Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης
14.6. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
14.7. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
   14.7.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
   14.7.2. Επενδυτικά ακίνητα
   14.7.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
   14.7.4. Αποθέματα εμπορευμάτων
   14.7.5. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
   14.7.6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου
   14.7.7. Παράγωγα για αντιστάθμιση
14.8. Ερωτήσεις–ασκήσεις
   14.8.1. Ερωτήσεις
   14.8.2. Ερωτήσεις σωστού–λάθους
   14.8.3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   14.8.4. Ασκήσεις

15 Σχέδιο λογαριασμών, σύνδεση λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων
15.1. Συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου λογαριασμών κατά τα Ε.Λ.Π.
15.2. Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Ο Δρ. Γεωργόπουλος Ιωάννης είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα (ως οικονομικός διευθυντής σε βιομηχανία, λογιστής κ.λπ.). Είναι Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Οικονομολόγων ΠΕ 09) και έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηπείρου από το 2000 έως το 2014, όπου και δίδαξε Χρηματοοικονομική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών.


Ρεβάνογλου Ανδρέας

Ο Ρεβάνογλου Ανδρέας είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ και Διοίκησης Μονάδων Υγείας, είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και διαθέτει εργασιακή εμπειρία 25 ετών σε Βιομηχανίες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ως οικονομικός διευθυντής. Επίσης έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) από το 2006 έως το 2012 όπου δίδαξε Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και χρηματοοικονομική Ανάλυση με Excel.