Χρηματοοικονομική Ανάλυση

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

712

ISBN13

978-618-202-012-8

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,166 kg
Κωδικός Ευδόξου

94700681

In Stock

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα ενδιάμεσο, αλλά κρίσιμο, στάδιο σε μια πλειάδα αποφάσεων που καλούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις να λάβουν. Για ένα φοιτητή αποτελεί την πρώτη του επαφή με την αξιοποίηση των πληροφοριών και γνώσεων που έχει λάβει από άλλα γνωστικά αντικείμενα (λογιστική, διοικητική λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, στατιστική, κλπ.).

Η ανάγκη για το βιβλίο αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι στατική ή παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει το σύγχρονο στέλεχος στην αποστολή του και τους ρόλους που έχει. Ο συγγραφέας του βιβλίου έκανε προσπάθεια να προσεγγίσει το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από μία νέα οπτική, αυτή του συνδυασμού των πληροφοριών από όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, την επιβοήθηση της λήψης απόφασης και την ολιστική κατανόηση της θέσης και κατάστασης της επιχείρησης.

Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του αναγνώστη και η κατανόηση της συνθετότητας του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση
1.1. Γενικά
1.2. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
2.1. Γενικά για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
2.2. Ισολογισμός ή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
2.3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
2.4. Αποτελέσματα Χρήσης ή Κατάσταση Εισοδήματος
2.5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
2.6. Προσάρτημα – Σημειώσεις
2.7. Ενοποίηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2.8. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Λογαριασμοί & Χρηματοοικονομική Ανάλυση
3.1. Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards – IFRS)
3.2. Γενικά στοιχεία για τα ΔΠΧΠ και τις Χρηματο-οικονομικές Καταστάσεις
3.3. Ενεργητικό
3.4. Παθητικό
3.5. Κατάσταση Εισοδήματος – Αποτελέσματα Χρήσης
Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης
Περίληψη Κεφαλαίου
Μελέτες Περίπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εισαγωγή στους Αριθμοδείκτες
4.1. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί
4.2. Ανάλυση αριθμοδεικτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
5.1. Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
5.2. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (gross profit margin)
5.3. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (net profit margin)
5.4. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return On Assets – ROA)
5.5. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity – ROΕ)
5.6. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολουμένων Κεφαλαίων (Return On Capital Employed – ROCE)
5.7. Πολλαπλασιαστής μόχλευσης (leverage multiplier)
5.8. Η ανάλυση DuPont
5.9. Αναλυτικά στοιχεία παραδείγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
6.1. Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες ρευστότητας
6.2. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current Ratio)
6.3. Αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας (Quick Ratio)
6.4. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash Ratio)
6.5. Κύκλος μετατροπής σε μετρητά (Cash Conversion Cycle – CCC)
6.6. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive Interval Ratio – DIR)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αριθμοδείκτες Χρέους και Διάρθρωσης Κεφαλαίων
7.1. Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες χρέους και διάρθρωσης κεφαλαίων
7.2. Αριθμοδείκτης χρέους (Debt Ratio)
7.3. Αριθμοδείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια (Debt–to–Equity Ratio)
7.4. Αριθμοδείκτης κεφαλαιακής βάσης (Capitalization Ratio)
7.5. Αριθμοδείκτης παγίων στοιχείων προς ίδια κεφάλαια (Fixed Assets to Equity Ratio)
7.6. Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Interest Coverage Ratio)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
8.1. Εισαγωγή
8.2. Ταχύτητα εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Trade Creditors to Purchases Ratio)
8.3. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset Turnover Ratio)
8.4. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας παγίων (Fixed Asset Turnover Ratio)
8.5. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Equity Turnover Ratio)
8.6. Αριθμοδείκτης πωλήσεων ανά εργαζόμενο (Sales per Employee Ratio)
8.7. Λειτουργικός κύκλος (Operating Cycle)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες
9.1. Εισαγωγικές έννοιες
9.2. Στοιχεία ανά μετοχή (per Share Data)
9.3. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής (Market Price)
9.4. Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per Share)
9.5. Μέρισμα ανά μετοχή (Dividends per Share – DPS)
9.6. Μερισματική απόδοση (Dividend Yield)
9.7. Εσωτερική αξία της μετοχής (Book Value per Share)
9.8. Χρηματιστηριακή τιμή προς εσωτερική αξία (Price to Book Value per Share)
9.9. Λόγος τιμής προς κέρδη (Price to Earnings Ratio – P/E)
9.10.Λόγος τιμής προς πωλήσεις (Price to Sales Ratio – P/S)
9.11.Χρηματιστηριακή τιμή προς ταμειακή ροή ανά μετοχή (Price to Cash Flow per Share – P/CF)
9.12.Tο z–score του Altman

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
10.1.Ανάλυση κοινού μεγέθους
10.2.Διακλαδική ανάλυση αριθμοδεικτών
Ασκήσεις - Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: "Δημιουργική" Λογιστική, Εσωτερικός Έλεγχος,Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
11.1.“Δημιουργική” Λογιστική
11.2.Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος
11.3.Εξωτερικοί Εποπτικοί Θεσμοί
11.4.Εσωτερικός Έλεγχος – Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
11.5.Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Προβλέψεις
12.1.Βήματα για τη δημιουργία προβλέψεων
12.2.Προβλέψεις ρυθμών μεγέθυνσης
12.3.Γενικά για τις προβλέψεις χρηματοοικονομικών μεγεθών
12.4.Ανάλυση της συνάφειας των προβλέψεων
12.5.Τεχνική Ανάλυση ως εργαλείο για την εκτίμηση – προβλεψη της τιμής της μετοχής
12.6.Πρόβλεψη επιμέρους χρηματοοικονομικών μεγεθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Διαχείριση Κινδύνου
13.1.Υπολογισμός των προβλεπόμενων επιμέρους λογαριασμών
13.2.Η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος
13.3.Διοίκηση – Διακυβέρνηση και κίνδυνος
13.4.Διαχείριση ρίσκου και λήψη αποφάσεων
13.5.Εργαλεία λήψης αποφάσεων
13.6.Είδη κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Το Νεκρό Σημείο του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης
14.1.Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί
14.2.Υπολογισμός του νεκρού σημείου
14.3.Ανάλυση ευαισθησίας
14.4.Μη γραμμικό νεκρό σημείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Κεφαλαιακή Χρηματοοικονομική Διάθρωση
15.1.Κεφαλαιακή ή χρηματοοικονομική διάρθρωση
15.2.Παράγοντες που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση
15.3.Δανειακά κεφάλαια
15.4.Βασικές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης
15.5.Συγκρίσεις με κλαδικά στοιχεία και πρότυπη διάρθρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης
16.1.Γενικά για τα κεφάλαια κίνησης
16.2.Διαχείριση αποθεμάτων
16.3.Διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
16.4.Διαχείριση αξιογράφων και χρεογράφων
16.5.Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων
16.6.Διαχείριση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Εισαγωγή στους Προϋπολογισμούς
17.1.Γιατί προϋπολογισμοί;
17.2.Στόχοι, στρατηγική, χρονοδιαγράμματα και έλεγχος
17.3.Σχεδιασμός προϋπολογισμού
17.4.Η έννοια του χρόνου και ο προϋπολογισμός
17.5.Προϋπολογιστικά κέντρα και περίοδοι
17.6.Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός προϋπολογισμού
17.7.Στάδια της διαδικασίας προϋπολογισμού
17.8.Επιτροπή προϋπολογισμού
17.9.Κυλιόμενος προϋπολογισμός
17.10. Ο προϋπολογισμός του κύριου παράγοντα
17.11. Προϋπολογιστικός έλεγχος
17.12. Αποδοχή του προϋπολογισμού
17.13. Η λογιστική της ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Η Αξία της Αξίας
18.1.Η Αξία της Επιχείρησης, το μεγάλο Ερωτηματικό
18.2.Η Αξία της Επιχείρησης
18.3.Ποιούς Ενδιαφέρει η Αποτίμηση;
18.4.Βασικά Ερωτήματα
18.5.Μύθοι για την Αποτίμηση
Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης
Περίληψη Κεφαλαίου
Μελέτες Περίπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Καθαρή Περιουσιακή Θέση
19.1.Γενικά για τη μέθοδο ανάλυσης
19.2.Υποθέσεις και δεδομένα στα οποία βασίζεται η αποτίμηση
19.3.Εφαρμογή της Μεθόδου
19.4.Σύγκριση
19.5.Συμπεράσματα για τη μέθοδο
19.6.Παράδειγμα
Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης
Μελέτες Περίπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Εξαγορές - Συγχωνεύσεις
20.1.Παράγοντες – Κίνητρα – Αντικίνητρα διαμόρφωσης της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων
20.2.Δραστηριότητα εξαγορών – συγχωνεύσεων
20.3.Αποτελεσματική αγορά
Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης
Περίληψη Κεφαλαίου
Μελέτες Περίπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Ανάλυση με βάση τον Κύκλο Ζωής της Επιχείρησης, Ειδικές Περιπτώσεις και Ειδικά Θέματα Ανάλυσης
21.1.Νέες - αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
21.2.Επιχειρήσεις σε Φάση Ανάπτυξης
21.3.Επιχειρήσεις σε Φάση Ωριμότητας
21.4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση επιχειρήσεων σε ύφεση και προβληματικών επιχειρήσεων
21.5.Ειδικές περιπτώσεις (γενικά)
21.6.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διαδικτύου
21.7.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τραπεζών
21.8.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
21.9.Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων
Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης
Περίληψη Κεφαλαίου
Μελέτες Περίπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση
22.1.Διοίκηση και Χρηματοοικονομική
22.2.Γιατί εταιρική διακυβέρνηση;
22.3.Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των συστημάτων ΕΔ
22.4.Βασικές θεωρίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: Αριθμοδείκτες Ελληνικών Επιχειρήσεων ανά Κλάδο και Περιφέρεια

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής

Ο Θεμιστοκλής Λαζαρίδης είναι οικονομολόγος (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το διδακτορικό του έχει τίτλο «Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, Εφικτότητα Εφαρμογής στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό – Οργανωσιακό – Πληροφοριακό – Στρατηγικό και Νομικό Περιβάλλον». Εργάσθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων επί σειρά ετών και στην συνέχεια διετέλεσε στέλεχος μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρίας για 4 σχεδόν έτη. Από το 2007 μέχρι και το 2017 ήταν καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι η εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοοικονομικά, οργανωσιακά οικονομικά, επιχειρησιακή ηθική και ελεγκτική. Έχει συγγράψει (μόνος ή με άλλους) τέσσερα βιβλία και έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια.