Χρηματο-οικονομικές Εφαρμογές με Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

304

ISBN13

978-618-5242-69-5

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,626 kg
Κωδικός Ευδόξου

86201316

In Stock

Στο βιβλίο τούτο περιγράφεται μία εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C++, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τα θεμελιώδη της γλώσσας, τις νέες τεχνικές που υλοποιεί και ειδικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας που την διαφοροποιούν από τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Επειδή η γλώσσα C++ σχεδιάστηκε για επαγγελματικό προγραμματισμό δεν είναι εύκολη στην εκμάθησή της. Για τον λόγο αυτόν κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια από τον συγγραφέα, ώστε το βιβλίο αυτό να είναι απλό και άμεσο, να περιέχει πολλά προγραμματιστικά παραδείγματα τα οποία υποβοηθούν την κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης, εισάγοντας προοδευτικά τον αναγνώστη στον πυρήνα, την φιλοσοφία και στα προηγμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας.

Αφιέρωση
Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ C++
1.1 Προτάσεις ενός προγράμματος
1.2 Μεταβλητές ενός προγράμματος
1.3 Υποπρογράμματα - Συναρτήσεις
1.4 Σχόλια Προγράμματος
1.5 Είσοδος/έξοδος
1.6 Αρχεία επικεφαλίδων και οδηγίες προεπεξεργαστή
1.7 Προκαθορισμένοι, απλοί τύποι δεδομένων
1.8 Η συνάρτηση main
1.9 Οι μεταγλωττιστές
   1.9.1 Εισαγωγή
   1.9.2 Τρόπος λειτουργίας ενός compiler
   1.9.3 Ξεχωριστό compilation

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η C++
2.1 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
2.2 Μέθοδοι και μηνύματα
2.3 Οι βασικές ιδιότητες του O.O.P.
   2.3.1 Κλειστή ομαδοποίηση
   2.3.2 Κληρονομικότητα
   2.3.3 Πολυμορφία
2.4 Χαρακτηριστικές ιδιότητες της C++
2.5 Δυνατότητες της C++ που υποστηρίζουν τον O.O.P.
   2.5.1 Ιεραρχημένες δομές κλάσεων
   2.5.2 Απόκρυψη δεδομένων
   2.5.3 Εγγυημένη αρχικοποίηση
   2.5.4 Νοητές μετατροπές τύπων δεδομένων
   2.5.5 Δυναμική διαχείριση της μνήμης
   2.5.6 Επικάλυψη τελεστών
2.6 Επιπλέον δυνατότητες της C++
   2.6.1 Συναρτήσεις inline
   2.6.2 Παράμετροι συναρτήσεων εξ ορισμού
   2.6.3 Παράμετροι συναρτήσεων αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
3.1 Γενική μορφή ενός προγράμματος C++
3.2 Το λεξιλόγιο της C++
   3.2.1 Δεσμευμένες λέξεις
   3.2.2 Ονόματα προσδιορισμού
3.3 Σταθερές
   3.3.1 Σταθερές χαρακτήρων
   3.3.2 Σταθερές string
   3.3.3 Σταθερές ακέραιες
   3.3.4 Σταθερές κινητής υποδιαστολής
   3.3.5 Απαρίθμητες σταθερές (enumerated constants)
3.4 Σημεία στίξης και οριοθέτησης
   3.4.1Ορισμοί και δηλώσεις
3.5 Βασικοί προκαθορισμένοι τύποι δεδομένων και δηλώσεις μεταβλητών
   3.5.1 Δηλώσεις μεταβλητών
   3.5.2 Μεταβλητές χαρακτήρων
   3.5.3 Μεταβλητές ακεραίων
   3.5.4 Μεταβλητές κινητής υποδιαστολής
   3.5.5 Μεταβλητές απαρίθμητου τύπου (enumerated)
3.6 Χώρος δράσης μίας μεταβλητής
3.7 Κατηγορίες μεταβλητών
   3.7.1 Εισαγωγή
   3.7.2 Αυτόματες μεταβλητές και μεταβλητές καταχωρητών
   3.7.3 Εξωτερικές και καθολικές μεταβλητές
   3.7.4 Στατικές μεταβλητές
3.8 Αρχικοποίηση δεδομένων βασικού τύπου
3.9 Μεταβλητές με ασταθή τιμή (volatile type)
3.10 Νοητές μετατροπές τύπων δεδομένων
3.11 Ονόματα τύπων με την typedef

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Τελεστής καταχώρησης (assignment operator)
4.3 Αριθμητικοί τελεστές
4.4 Τελεστές σύγκρισης (relational operators)
4.5 Λογικοί τελεστές (logical operators)
4.6 Τελεστές αύξησης και ελάττωσης
4.7 Ψηφιακοί τελεστές (bitwise operators)
4.8 Συντομευμένοι τελεστές καταχώρησης
4.9 Υποθετικός τελεστής (conditional operator)
4.10 Τελεστής sizeof
4.11 Τελεστής κόμα
4.12 Τελεστής ρητής μετατροπής τύπου δεδομένων (casting)
4.13 Οι τελεστές της C++ με τη σειρά προτεραιότητάς τους στις διάφορες παραστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ C++: Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Η εντολή διακλάδωσης if/else
5.3 Η εντολή switch
5.4 Η εντολή while
5.5 Η εντολή do/while
5.6 Η εντολή for
5.7 Οι εντολές break και continue
5.8 Η εντολή goto

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Δήλωση και ορισμός συναρτήσεων
6.3 Παράμετροι συναρτήσεων
   6.3.1 Παράμετροι με εξ ορισμού τιμές
   6.3.2 Συναρτήσεις με μεταβλητό πλήθος παραμέτρων
   6.3.3 Συναρτήσεις χωρίς παραμέτρους
   6.3.4 Συναρτήσεις με σταθερές παραμέτρους
6.4 Εμβέλεια συναρτήσεων
6.5 Κλήση συναρτήσεων με παραμέτρους τιμής (call by value)
6.6 Τύπος δεδομένων αναφοράς (reference type)
6.7 Κλήση συναρτήσεων με παραμέτρους αναφοράς (call by reference)
6.8 Πρόσκαιρες μεταβλητές και παράμετροι αναφοράς
6.9 Συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή αναφοράς (διεύθυνση)
6.10 Αρχεία επικεφαλίδων (header files)
6.11 Στατικές συναρτήσεις
6.12 Συναρτήσεις inline
6.13 Επικάλυψη συναρτήσεων
6.14 Αναδρομή (recursion)
6.15 Type-Safe Linkage και αρχεία επικεφαλίδων
6.16 Inline συναρτήσεις και αρχεία επικεφαλίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ POINTER: ΔΕΙΚΤΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ
7.1 Τι είναι οι pointers
7.2 Δήλωση μεταβλητών τύπου pointer
7.3 Ο τελεστής διεύθυνσης
7.4 Τελεστής προσδιορισμού μεταβλητών μέσω pointer
7.5 Αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου pointer
7.6 Αριθμητικές πράξεις σε pointer μεταβλητές
7.7 Pointers τύπου void
7.8 Μετατροπή τύπου για pointers
7.9 Δυναμική δέσμευση χώρου μνήμης: Οι τελεστές new και delete
7.10 Παράμετροι συναρτήσεων τύπου pointer και συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή τύπο pointer
7.11 Σταθεροί pointers
7.12 Pointers και πίνακες (arrays)
7.13 Πίνακες ως παράμετροι συναρτήσεων
7.14 Πίνακες με περισσότερες διαστάσεις
7.15 Πίνακες με καθολική εμβέλεια
7.16 Πίνακες που περιέχουν pointers και παραμέτρους στην command line
7.17 Pointers και σειρές χαρακτήρων (strings)
7.18 Pointers προς συναρτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.1 Ορισμός μίας δομής struct
8.2 Αρχικοποίηση μεταβλητών τύπου struct
8.3 Πεδία καθορισμένου αριθμού bits (bit fields)
8.4 Ενώσεις (unions)
8.5 Ανώνυμες ενώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Ορισμός των κλάσεων
9.3 Μέλη δεδομένων μίας κλάσης
9.4 Μέθοδοι μίας κλάσης
9.5 Χώρος δράσης ορισμένος ως κλάση (class scope)
9.6 Οι προσδιοριστές private, public και protected
9.7 Αντικείμενα
9.8 Ο pointer this
9.9 Φιλικές συναρτήσεις
9.10 Στατικά μέλη μίας κλάσης
9.11 Pointers προς μέλη κλάσεων
9.12 Constructors
9.13 Destructors
9.14 Αντικείμενα ως σταθερές
9.15 Πίνακες αντικειμένων (arrays of objects)
9.16 Αρχικοποίηση μελών που είναι αντικείμενα
9.17 Ο constructor αντιγραφής (copy constructor)
9.18 Ο τελεστής καταχώρησης
9.19 Επικάλυψη τελεστών (operator overloading)
9.20 Μετατροπές τύπων, που ορίζει ο προγραμματιστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 Κληρονομικότητα από ένα πρόγονο
10.2 Οι constructors και οι destructors κατά την κληρονομικότητα
10.3 Δυνατότητες προσπέλασης και αναφοράς στα μέλη βασικής κλάσης
10.4 Νοητές μετατροπές κλάσεων και επικαλυπτόμενα μέλη
10.5 Πολλαπλή κληρονομικότητα
10.6 Οι constructors κατά την πολλαπλή κληρονομικότητα
10.7 Υπερβατές (virtual) κλάσεις βάσης
10.8 Κανόνες προσπέλασης στις κλάσεις και τα αντικείμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ
11.1 Εισαγωγή
11.2 Η έννοια του πολυμορφισμού: ένα παράδειγμα
11.3 Υπερβατές μέθοδοι και μετασύνδεση (virtual methods & late binding)
11.4 Επέκταση πολύμορφων προγραμμάτων
11.5 Πώς λειτουργεί η πολυμορφία
11.6 Αφηρημένες κλάσεις βάσης
11.7 Το δυαδικό δένδρο αναζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
12.1 Από την γλώσσα C στην C++
12.2 Τα ρεύματα
12.3 Προκαθορισμένα ρεύματα
12.4 Υπερφόρτωση των τελεστών εισόδου/εξόδου
   12.4.1 Εξοδος δεδομένων
   12.4.2 Είσοδος δεδομένων
12.5 Μέθοδοι διαμόρφωσης εισόδου/εξόδου
12.6 Διακόπτες μορφοποίησης εισόδου/εξόδου
12.7 Μορφοποιητές
12.8 Μέθοδοι εισόδου/εξόδου σε επίπεδο χαρακτήρων
12.9 Διαχείριση λαθών
12.10 Δημιουργία ρευμάτων για διαχείριση αρχείων
12.11 Τυχαία προσπέλαση αρχείων
12.12 Επικάλυψη τελεστών ένθεσης και απόσπασης
12.13 Ορισμός μορφοποιητών από τον προγραμματιστή
12.14 Παραδείγματα κεφαλαίου
Χρήση μεθόδων σε επίπεδο χαρακτήρα
Χρήση της clear
Δημιουργία υπερβατών (virtual) συναρτήσεων ένθεσης και απόσπασης
Διαχείριση αρχείου κειμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Ο ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
13.1 Εισαγωγή
13.2 Παρεμβολή αρχείων
13.3 Διακήρυξη σταθερών
13.4 Μακροεντολές
13.5 Οδηγίες .μεταγλώττισης υπό συνθήκη
13.6 Η οδηγία # line
13.7 Η οδηγία # error
13.8 Η οδηγία # pragma
13.9 Προκαθορισμένα ονόματα μακροεντολών

Βιβλιογραφία

Νοτόπουλος Κ. Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Κ. Νοτόπουλος γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το 1957, είναι Πολιτικός Μηχανικός και Πληροφορικός. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Strathclyde University της Γλασκώβης στην Πληροφορική Τεχνολογία και στο Herriot-Watt του Εδιμβούργου στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
Έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.
Έχει συγγράψει διάφορα βιβλία και άρθρα επιστημονικού περιεχομένου και στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ταυτότητα του υποκειμένου, ο προγραμματισμός του εγκεφάλου και οι κοινωνικές του προεκτάσεις.
Είναι τακτικός εισηγητής των μαθημάτων “Ελληνικής Παιδείας” των εκδόσεων Ερωδιός στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, οι οποίες βρίσκονται ανηρτημένες στο YouTube.