Θεματικά Μουσεία της Ελλάδας και Τουριστικό Μάρκετινγκ

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

280

ISBN13

978-618-202-087-6

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,542 kg

In Stock

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης των τεχνικών τουριστικού μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν τα θεματικά μουσεία της χώρας, τις ση­μαντικές ιδιαιτερότητες του τουρισμού που έχουν άμεση επίδραση στην επισκεψιμό­τητα των θεματικών μουσείων και τέλος, προτείνει ενέργειες και τεχνικές μάρκετινγκ για να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος πολιτισμού – ψυχαγωγίας – οικονομίας.

Το βιβλίο επιδιώκει να καταγράψει την ικανοποίηση των επισκεπτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα θεματικά μουσεία της Ελλάδας, την πρόθεση συμπερι­φοράς των επισκεπτών και κατά πόσο τεχνικές του τουριστικού μάρκετινγκ λαμβά­νουν χώρα στα θεματικά μουσεία. Καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων στα θεματικά μουσεία και η αντίληψή τους σχετικά με το τουριστικό μάρκετινγκ, οι αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά με την εμπειρία που βιώνουν σε ένα θεματικό μουσείο, ο βαθμός ικανοποίησής τους, η υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στα θεματικά μουσεία της Ελλάδας και οι ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, με απώτερο σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Τέλος, πρωτοτυπία του βιβλίου είναι και η ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε επισκέπτες θεματικών μουσείων της χώρας αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές έρευνες που θα πλαισιώσουν ή θα συ­μπεριλάβουν τα θεματικά μουσεία σε νέες μελέτες, όπως για παράδειγμα, τις πολιτιστικές διαδρομές και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που έρχεται να καλύψει το ερευνητικό κενό που υπάρχει γύρω από το είδος των μουσείων αυτών.

Περιεχόμενα Πινάκων και Σχεδιαγραμμάτων
Περίληψη
Ευχαριστίες

Μέρος Α\\\' – Θεωρητικό Υπόβαθρο του Βιβλίου
1 Μουσεία, Κοινωνία, Συμπερίληψη
1.1 Αποσαφήνιση Ορισμών
1.2 Η Μουσειακή Πολιτική στην Ελλάδα
1.3 Προγενέστερη Βιβλιογραφία Σχετικά με τα Θεματικά Μουσεία της Ελλάδας
1.4 Ο Σύγχρονος Ρόλος και οι Στόχοι των Μουσείων
1.5 Νέες Τεχνολογίες (ICT) και οι Επιδράσεις στον Κόσμο των Μουσείων
1.6 Η Χρήση του Διαδικτύου στην Ανάπτυξη των Θεματικών Μουσείων
1.7 Μουσείο και Κοινωνία
1.8 Μουσείο και Σχολείο
1.9 Μουσειακή Εμπειρία
1.10 Συμπερίληψη και Συμμετοχικότητα
1.11 Συμμετοχικό και Συμπεριληπτικό Μουσείο
1.12 Επίλογος
1.13 Βιβλιογραφικές Αναφορές Α\\\' Κεφαλαίου

2 Ελληνικά Θεματικά Μουσεία
2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Ο Ρόλος των Θεματικών Μουσείων
2.1.2 Οι Στόχοι των Θεματικών Μουσείων
2.2 Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Θεματικών Μουσείων
2.2.1 Συμπεράσματα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα Θεματικά Μουσεία
2.3 Ιστορική Ανασκόπηση από τα Πρώτα Θεματικά Μουσεία στην Ελλάδα
2.4 Θεματικά Μουσεία του ΠΙΟΠ
2.4.1 Τα Μουσειο-εκπαιδευτικά Προγράμματα των Θεματικών Μουσείων του ΠΙΟΠ
2.4.2 Οι Στόχοι των Θεματικών Μουσείων του ΠΙΟΠ
2.5 Ο Χάρτης με τα Θεματικά Μουσεία της Ελλάδας
2.6 Επίλογος
2.7 Προτάσεις

3 Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός
3.1 Το Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Τουρισμού
3.2 Η Τουριστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα
3.3 Η Τουριστική Ζήτηση
3.4 Η Τουριστική Προσφορά
3.5 Νέες Τεχνολογίες και οι Επιρροές στον Τουρισμό
3.6 Οι Επιπτώσεις του Τουριστικού Φαινομένου
3.6.1 Οικονομικές Επιπτώσεις
3.6.2 Κοινωνικό-πολιτιστικές Επιπτώσεις
3.6.3 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
3.6.4 Πολιτικές Επιπτώσεις
3.7 Τουρισμός Ποιότητας
3.8 Αναβάθμιση Τουριστικής Εμπειρίας
3.9 Χαρτογραφώντας την Ψυχολογία του Τουρίστα
3.10 Ο Ρόλος της Πληροφόρησης στον Τουρισμό της Ελλάδας
3.11 Ειδικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα
3.12 Πολιτιστικός Τουρισμός – Εισαγωγή
3.12.1 Ποιοι και Γιατί Επιλέγουν τον Πολιτιστικό Τουρισμό
3.13 Η Συνεισφορά των Μουσείων στην Τουριστική Ανάπτυξη της Ελλάδας
3.14 Επίλογος

4 Μουσειακό Μάρκετινγκ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Η Σπουδαιότητα του Μίγματος Μάρκετινγκ για μια Επιχείρηση Μουσείου
4.3 Ορίζοντας το Μουσειακό Μάρκετινγκ
4.4 Οι Παράγοντες στους Οποίους Βασίζεται το Μουσειακό Μάρκετινγκ έως Σήμερα
4.5 Επίλογος

5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Start-Ups στον Πολιτισμό
5.1 Η Κοινωνική Διάσταση της ΕΚΕ και τα Χαρακτηριστικά της
5.2 Η Οικονομική Διάσταση της ΕΚΕ και η Σύνδεση με τα Ελληνικά Θεματικά Μουσεία
5.3 Οι Θεωρίες της ΕΚΕ και η Οικο-καινοτομία στα Μουσεία
5.4 Startups και Πολιτισμός στην Ελλάδα – Η Συμβολή του Crowdfunding
5.5 Επίλογος

Μέρος Β\\\' – Εμπειρική Μελέτη του Βιβλίου
6 Έρευνα Κοινού

6.1 Εισαγωγή
6.2 Μεθοδολογία Έρευνας
6.3 Στάδια Διεξαγωγής Έρευνας
6.4 Τρόποι Επικοινωνίας με το Κοινό
6.5 Περιορισμοί και Δυσκολίες της Ερευνητικής Διαδικασίας
6.6 Δειγματοληψία και Συλλογή Δεδομένων
6.7 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μοντέλων Έρευνας στον Παγκόσμιο Χάρτη
6.7.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μοντέλων Έρευνας στην Ελλάδα
6.8 Απεικόνιση Μοντέλου Έρευνας και Ερευνητικών Ερωτημάτων

7 Αποτύπωση Ευρημάτων και Ανάλυση Μοντέλου Έρευνας
7.1 Ευρήματα
7.1.1 Δημογραφική Σύνθεση Δείγματος
7.2 Έλεγχος Δεδομένων και Κατανομή Δείγματος
7.3 Αναλύσεις Παραγόντων και Αξιοπιστίας
7.3.1 Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων
7.3.2 Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων
7.4 Περιγραφική Στατιστική
7.5 Έλεγχος Ερευνητικών Υποθέσεων
7.6 Μοντέλο Παλινδρόμησης Αντιληπτής Ποιότητας
7.6.1 Μοντέλο Παλινδρόμησης Ικανοποίησης Αγορών
7.6.2 Μοντέλο Παλινδρόμησης Συνολικής Ικανοποίησης
7.6.3 Μοντέλο Παλινδρόμησης Συστάσεων
7.7 Συμπεράσματα Έρευνα
7.7.1 Σχέση Πηγών Πληροφόρησης και Πρόθεσης Επίσκεψης Θεματικών Μουσείων
7.7.2 Παράγοντες Αντιληπτής Ποιότητας Θεματικών Μουσείων
7.7.3 Δράσεις Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Ικανοποίηση Αγορών
7.7.4 Παράγοντες Συνολικής Ικανοποίησης Θεματικών Μουσείων
7.7.5 Παράγοντες Πρόθεσης Επανεπίσκεψης Θεματικών Μουσείων
7.7.6 Ικανοποίηση και Συστάσεις Επισκεπτών Θεματικών Μουσείων
7.8 Προτάσεις για τη Βελτίωση Σύνδεσης Τουριστικού Μάρκετινγκ και Θεματικών Μουσείων Βάσει της Έρευνας

8 Μελέτη Περίπτωσης Μουσείου Καπνού Καβάλας
8.1 Εισαγωγή
8.2 Η Επισκεψιμότητα του Μουσείου Καπνού σε Αριθμούς
8.3 Πού Οφείλεται η Μείωση το 2017 και η Αύξηση το 2018;
8.4 Μουσείο Καπνού και Τοπική Κοινωνία
8.5 Μουσείο Καπνού και Δια Βίου Εκπαίδευση
8.6 Συνεργασία με Άλλα Μουσεία
8.7 Μάρκετινγκ Μουσείου Καπνού
8.8 Μουσείο Καπνού και Τουρισμός
8.9 Swot Ανάλυση Μουσείου Καπνού
8.10 Πρόταση Αύξησης Επισκεψιμότητας Μουσείου Καπνού σε Συσχέτιση με τον Τουρισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης

9 Μελέτη Περίπτωσης Μουσείου Μαστίχας Χίου
9.1 Εισαγωγή
9.2 Η Επισκεψιμότητα του Μουσείου Μαστίχας Χίου σε Αριθμούς
9.3 Πού Οφείλεται η Μείωση το 2018 και η Αύξηση το 2019;
9.4 Μουσεία ΠΙΟΠ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
9.5 Μάρκετινγκ Μουσείου Μαστίχας Χίου
9.6 Μουσείο Μαστίχας Χίου και Περιβάλλον του Μουσείου
9.7 Swot Ανάλυση Μουσείου Μαστίχας Χίου
9.8 Πρόταση Αύξησης Επισκεψιμότητας Μουσείου Μαστίχας Χίο

10 Μελέτη Περίπτωσης Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
10.1 Εισαγωγή
10.2 Μουσείο Φωταερίου και Επισκέπτες
10.3 Το Μουσείο Φωταερίου και ο Εκπαιδευτικός του Χαρακτήρας
10.4 Το Μουσείο Φωταερίου και ο Κοινωνικός του Χαρακτήρας
10.5 Το Μουσείο Φωταερίου ως Οικονομικός Παράγοντας της Περιοχής
10.6 Μουσείο Φωταερίου και Μάρκετινγκ Επικοινωνίας
10.7 Συμπερίληψη και Συμμετοχικότητα στο Μουσείο Φωταερίου
10.8 SWOT Ανάλυση Μουσείου Φωταερίου και Προτάσεις Εξέλιξης

11 Γενικά Συμπεράσματα, Συζήτηση, Περιορισμοί και Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας
11.1 Εισαγωγή
11.2 Επίλογος και Συζήτηση
11.3 Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Βιβλιογραφία

 

Ιωακειμίδης Παναγιώτης

Ο Ιωακειμίδης Παναγιώτης είναι Οικονομολόγος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με πολυετή τραπεζική εμπειρία. Αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και από το 2021 είναι διδάκτωρ του Ιονίου Πανεπιστημίου στον κλάδο των Πολιτισμικών Οικονομικών και του Μάρκετινγκ Μουσείων. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις επιδράσεις του πολιτισμού στον τουρισμό, την πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι επίσης διδάσκων του τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά του Τουρισμού και την Επιχειρηματικότητα, καθώς και συνεργάτης του Μουσείου Ιονίου Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στην Κρύα Βρύση Πέλλας, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία οκτώ χρόνια ζει με την οικογένειά του στην Κέρκυρα.