Συνέχεια στη Μάθηση και Ανάπτυξη των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

496

ISBN13

978-618-5242-34-3

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,574 kg
Κωδικός Ευδόξου

77120223

In Stock

Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο πεδίο συζητήσεων προκαλεί το ενδιαφέρον όλων γύρω από τη σχέση μεταξύ της προσχολικής και της δημοτικής εκπαίδευσης. Αφορά στην οπτική της δημιουργίας ενός «κοινού τόπου συνάντησης» των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων και τη δημιουργία μιας ισότιμης σχέσης μεταξύ τους. Το Ερευνητικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο (ΝΗΔΗ) σχεδιάστηκε με σκοπό να εμπλέξει μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, καθώς και φορείς τοπικών κοινοτήτων σε μια συμμετοχική έρευνα δράσης με σκοπό την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.

Η παρούσα έκδοση φιλοξενεί τις θεωρητικές εργασίες και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Τα αποτελέσματα των δράσεων δημιουργούν ένα νέο «χώρο» για μια συμμετοχική, δημοκρατική πρακτική στη σχολική μετάβαση, προσκαλώντας όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση στη συν-οικοδόμηση νέων δημοκρατικών νοημάτων –του παιδιού, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, της κοινότητας, της μάθησης και της γνώσης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• ΑΝΑΘΕΩΡΏΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΥΘΥΜΊΑ ΓΟΥΡΓΙΏΤΟΥ
• ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΝΗΔΗ
ΕΥΘΥΜΊΑ ΓΟΥΡΓΙΏΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
• ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΛΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ... ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΣΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΚΛΩΤΣΟΤΎΡΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
• Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΈΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΊΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΜΑΡΊΑ ΔΡΑΚΆΚΗ
• ΒΟΗΘΏΝΤΑΣ ΤΑ ΝΉΠΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΎΧΟΥΝ ΜΙΑ ΟΜΑΛΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΙΜΙΤΖΉ-ΔΈΛΛΑ
• ΕΓΏ ΚΙ Ο ΆΛΛΟΣ: ΑΝΤΙΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΈΣΕΙΣ. ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΆΒΑΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΠΛΑΤΣΟΎΚΑ
• Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΌΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΛΉΣ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΊΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΜΑΡΊΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΆΚΗ
ΦΙΛΊΑ ΑΜΑΡΓΙΩΤΆΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΗΔΗ
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
• H ΟΜΑΛΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΊΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΉ ΤΩΝ ΓΟΝΈΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
ΦΕΒΡΩΝΊΑ ΚΑΛΟΥΔΆΚΗ
ΕΛΈΝΗ ΚΑΝΆΡΗ
• Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΝΌΣ ΚΟΙΝΟΎ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΊΟΥ-ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ
ΕΙΡΉΝΗ ΣΠΑΝΆΚΗ
ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΚΥΡΙΑΚΆΚΗ
• ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΧΟΛΕΊΟΥ- ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΣΗΦΆΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΣΕΒΔΑΛΉ
• ΑΠΌ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ: ΤΌΠΟΙ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΏΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΓΟΝΈΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗ ΣΟΦΊΑ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΆΚΗ ΜΑΡΊΑ
ΣΠΑΝΆΚΗ ΆΝΝΑ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΚΡΆΤΑ ΜΟΥ ΤΟ ΧΈΡΙ!
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΆΚΗ ΕΥΓΕΝΊΑ
• ΌΧΙ ΛΈΜΕ ΣΤΗ ΒΊΑ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΊΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ
ΚΑΡΒΟΎΝΗ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΚΟΛΟΎΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
• ΕΓΏ ΚΑΙ ΣΥ, ΜΑΖΊ!
ΑΥΓΟΥΣΤΉ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
• ΜΕ ΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΟΔΗΓΌ...... ΠΆΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ!
ΑΘΗΝΆ ΠΑΤΣΟΥΡΆΚΗ
AΣΗΜΊΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΥ
• ΠΆΜΕ…..ΔΗΜΟΤΙΚΌ;
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΆΚΗ ΝΊΚΗ
ΠΑΥΛΙΔΆΚΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ
ΠΑΚΙΟΥΦΆΚΗ ΓΛΑΎΚΗ
ΚΟΡΝΕΛΆΚΗ ΕΙΡΉΝΗ
• Η ΑΛΦΑΒΉΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΏΝ
ΠΕΤΟΎΣΗ ΕΛΈΝΗ
ΛΙΟΥΔΆΚΗ ΜΑΡΊΑ

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΌ ΚΌΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΌΣ
ΜΑΡΊΑ ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗ
• ΠΑΙΔΊ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΡΤΕΡΟΎ
ΕΛΈΝΗ ΠΕΤΟΎΣΗ
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΊΟΥ
ΕΙΡΉΝΗ ΣΠΑΝΆΚΗ
ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΚΥΡΙΑΚΆΚΗ
• ΑΡΙΘΜΟΊ, ΠΡΆΞΕΙΣ… ΝΟΕΡΟΊ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΉ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΉ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
• ΣΧΟΛΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ: ΣΗΜΕΊΟ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΏΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΓΟΝΈΩΝ
ΚΡΙΤΣΙΛΊΔΟΥ ΠΑΡΘΈΝΑ
• ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΈΧΝΗ: Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΔΡΑΚΩΝΆΚΗ ΦΩΤΕΙΝΉ

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΉ ΜΑΡΊΑ
• ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΣΧΈΔΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΔΈΝΤΡΑ»
ΧΑΛΙΟΎΛΙΑ ΕΛΈΝΗ
ΜΑΣΟΎΡΗ ΑΡΕΤΉ
ΓΚΑΝΉ ΑΓΓΕΛΙΚΉ
ΒΕΝΙΑΝΆΚΗ ΝΕΚΤΑΡΊΑ
ΚΛΩΤΣΟΤΎΡΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
• ΠΆΜΕ …… ΣΧΟΛΕΊΟ ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ!
ΛΑΓΟΥΔΆΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
• ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΣΧΈΣΕΙΣ, ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ: ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΘΕΣΠΙΏΝ
ΛΙΆΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΊΑ
• ΌΠΟΥ ΣΤΑΘΏ ΚΑΙ ΌΠΟΥ ΒΡΕΘΏ ΟΜΟΡΦΑΊΝΩ Ό,ΤΙ ΜΠΟΡΏ
ΚΑΡΒΟΎΝΗ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΤΈΓΟΥ ΑΣΠΑΣΊΑ
ΦΩΤΕΙΝΉ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΎΛΟΥ
• ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΛΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΖΩΉ
ΚΟΚΚΙΝΆ ΕΥΓΕΝΊΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΗΔΗ
• Η ΣΥΝΕΧΉΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΝΗΔΗ ΣΤΗ ΜΆΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
ΕΥΘΥΜΊΑ ΓΟΥΡΓΙΏΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΎΝΗ ΚΟΥΝΆΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
• ΚΛΊΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ (CURRICULUM-BASED-ASSESSMENT RATING RUBRIC)
• ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Γουργιώτου Ευθυμία

H Eυθυμία Γουργιώτου είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην Πάρεδρος Προσχολικής Εκπαίδευσης, επί θητεία, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ και των Πανεπιστημίου Caen και Paris VIII της Γαλλίας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με ειδίκευση στη Στατιστική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπηρέτησε ως νηπιαγωγός, επί είκοσι χρόνια σε διάφορα νηπιαγωγεία της χώρας. Είναι συν-συγγραφέας του Βιβλίου Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην προσχολική (2008) (σε συνεργασία με την κ. Έλση Ντολιοπούλου), του βιβλίου Η σχολική μετάβαση στο σταυροδρόμι των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών και γονέων (2016) σε συνεργασία με την κ. Νικολέτα Γκλιάου-Χριστοδούλου, επιμελήτρια του συλλογικού τόμου με τίτλο Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση (2014) και επιμελήτρια του συλλογικού τόμου Αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο νηπιαγωγείο (2015) σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ερευνητικές ανακοινώσεις σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.