Σύγχρονη Χρηματοοικονομική

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

336

ISBN13

978-618-202-097-5

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,562 kg

In Stock

Το βιβλίο “Σύγχρονη Χρηματοοικονομική, οι Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου” απευθύνεται στους φοιτητές των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των πανεπιστημίων. Έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες των ασχολούμενων με θέματα σχετικά με τις συναλλαγές στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και με τις εργασίες στους σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι η κατανόηση της ύλης δεν απαιτεί προηγούμενες προχωρημένες γνώσεις μαθηματικών καθώς αποτελεί προϊόν μακρόχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας περισσότερο από 15 έτη, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πρώην ΤΕΙ Κρήτης.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο το οποίο θα βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοούν επαρκώς τα διάφορα θέματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1.1 Το χρήμα ως μέσο πληρωμών
1.2 Το χρήμα ως μονάδα μέτρησης
1.3 Το χρήμα ως μέσο αποθήκευσης της αξίας

2 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2.1 Ο βασικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος
2.2 Τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος
   2.2.1 Σχετικοποίηση
   2.2.2 Δομική ταυτότητα 
   2.2.3 Αλληλεξάρτηση 
   2.2.4 Σταθερότητα 
   2.2.5 Ανάπτυξη 
   2.2.6 Αποτελεσματικότητα 
2.3 Ο ρόλος των διαμεσολαβητών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
   2.3.1 Οι λειτουργίες των τραπεζών 
2.4 Προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
2.5 Ο ρόλος των εποπτικών – ελεγκτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

3 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
3.1 Ταξινόμηση χρηματοπιστωτικών αγορών 
   3.1.1 Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και ο ρόλος τους στην οικονομία 
      3.1.1.1 Η πρωτογενής αγορά 
      3.1.1.2 Η δευτερογενής αγορά 

4 ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ) 
4.1 Τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου 
   4.1.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά των εντόκων γραμματίων 
   4.1.2 Η αγοροπωλησία των εντόκων γραμματίων 
   4.1.3 Η ονομαστική αξία των εντόκων γραμματίων 
   4.1.4 Η τιμή έκδοσης των εντόκων γραμματίων 
   4.1.5 Η παρούσα (θεωρητική) αξία των εντόκων γραμματίων 
   4.1.6 Η απόδοση των εντόκων γραμματίων 
   4.1.7 Επίλυση προβλημάτων εντόκων γραμματίων 
4.2 Τα εμπορικά χρεόγραφα (εμπορικοί πιστωτικοί τίτλοι) 
   4.2.1 Η ονομαστική αξία των εμπορικών χρεογράφων 
   4.2.2 Η τιμή έκδοσης των εμπορικών χρεογράφων 
   4.2.3 Η παρούσα (θεωρητική) αξία των εμπορικών χρεογράφων 
   4.2.4 Η απόδοση των εμπορικών χρεογράφων 
   4.2.5 Επίλυση προβλημάτων συναλλαγών εμπορικών χρεογράφων 
4.3 Τα πιστοποιητικά καταθέσεων (CD’s) 
   4.3.1 Η ονομαστική αξία των πιστοποιητικών κατάθεσης 
   4.3.2 Η τιμή έκδοσης των πιστοποιητικών κατάθεσης 
   4.3.3 Η παρούσα (θεωρητική) αξία των πιστοποιητικών κατάθεσης 
   4.3.4 Η απόδοση των πιστοποιητικών κατάθεσης 
   4.3.5 Επίλυση προβλημάτων συναλλαγών πιστοποιητικών κατάθεσης 
4.4 Repos και Reverse repos 
4.5 Χρεόγραφα τραπεζικής αποδοχής (Banker’s Acceptance) ή Εγγυητικές επιστολές 
4.6 Τα διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας 
4.7 Τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

5 ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
5.1 Η συναλλαγματική ισοτιμία 
   5.1.1 Άμεση και έμμεση συναλλαγματική ισοτιμία 
   5.1.2 Η σταυροειδής συναλλαγματική ισοτιμία 
   5.1.3 Τρέχουσα και προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία 
   5.1.4 Ονομαστική και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 
5.2 Τα καθεστώτα των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
   5.2.1 Το καθεστώς των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 
   5.2.2 Το καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 
5.3 Τα αίτια ύπαρξης των αγορών συναλλάγματος 
5.4 Τρέχουσα (spot) και Προθεσμιακή (forward) αγορά συναλλάγματος 
5.5 Αρμπιτράζ συναλλάγματος 
5.6 Η ζήτηση συναλλάγματος 
5.7 Η προσφορά συναλλάγματος 
5.8 Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος 
   5.8.1 Το σύστημα των ελεύθερα κυμαινομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών 
   5.8.2 Το σύστημα της ελεγχόμενης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
5.9 Η σύνδεση των επιτοκίων με τα επιτόκια, την τρέχουσα και την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία 
   5.9.1 Παραδείγματα εφαρμογής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (CAPITAL MARKETS) 

 

6 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ 
6.1 Είδη μετοχών 
6.2 Τιμές μετοχών 
6.3 Η αποτίμηση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας 
   6.3.1 Η μέθοδος της παρούσας αξίας 
   6.3.2 Η Μέθοδος του δείκτη Τιμή προς Κέρδη (Price to Earnings -𝑃 ⁄𝐸-) 
   6.3.3 Η μέθοδος του δείκτη Χρηματιστηριακή Τιμή προς Λογιστική Αξία (Price-to-Book, P/BV) 
   6.3.4 Η αποτίμηση της μετοχής ανώνυμης εταιρείας με το υπόδειγμα CARM 
6.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών  
   6.4.1 Δείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) 
   6.4.2 Δείκτες μόχλευσης (Leverage ratios) 
   6.4.3 Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 
   6.4.4 Δείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) 
   6.4.5 Δείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) 
6.5 Η απόδοση μετοχών 
   6.5.1 Η πραγματική απόδοση της μετοχής 
   6.5.2 Η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής 
   6.5.3 Η αβεβαιότητα στην αναμενόμενη απόδοση των μετοχών 
      6.5.3.1 Παραδείγματα εφαρμογής 
   6.5.4 Υπολογισμός της απόδοσης της μετοχής με το υπόδειγμα CARM 

7 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
7.1 Βασικές αρχές διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
7.2 Η αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου μετοχών 
7.3 Ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου 
   7.3.1 Παραδείγματα εφαρμογής 
7.4 Η διαφοροποίηση του κινδύνου και η επιλογή του αποδοτικού χαρτοφυλακίου 
   7.4.1 Το άριστο χαρτοφυλάκιο 
   7.4.2 Πρακτικά προβλήματα της θεωρίας χαρτοφυλακίου 
   7.4.3 Παραδείγματα εφαρμογής 
7.5 Επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου με το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) 

8 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.Α.) 
8.1 Γενικά 
8.2 Εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α 
8.3 Μέθοδοι προσέγγισης 

9 ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
9.1 Γενικές έννοιες 
9.2 Tο χρηματιστήριο παραγώγων (ΧΠ) 
   9.2.1 Ο οργανισμός εκκαθάρισης των συναλλαγών 
   9.2.2 Ο οργανισμός εποπτείας 
9.3 Τα σημαντικότερα παράγωγα 
   9.3.1 Προθεσμιακά συμβόλαια ΠΣ (forward contracts) 
      9.3.1.1 Αντιστάθμιση κινδύνου με προθεσμιακά συμβόλαια 
   9.3.2 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ΣΜΕ (futures contracts) 
      9.3.2.1 Τα ΣΜΕ στην Ελλάδα 
      9.3.2.2 Καθημερινός διακανονισμός ΣΜΕ 
      9.3.2.3 Μόχλευση με χρήση ΣΜΕ 
      9.3.2.4 Πλεονεκτήματα ΣΜΕ έναντι ΠΣ 
      9.3.2.5 Τυποποίηση των ΣΜΕ 
      9.3.2.6 Υπολογισμός της τιμής ενός ΣΜΕ 
   9.3.3 Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης ΣΔΠ (Options contracts) 
      9.3.3.1 Οι αγορές των ΣΔΠ 
      9.3.3.2 Αποδόσεις δικαιωμάτων (Options) 
      9.3.3.3 Η αξία του δικαιώματος (premium) 
   9.3.4 Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναστασάκης Ανδρέας

Ο Αναστασάκης Ανδρέας είναι Οικονομολόγος, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διετέλεσε κατά τη διάρκεια δυο δεκαετιών επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών/ΙΤΕ, υπεύθυνος εκπόνησης μελετών στην περιοχή της Κρήτης της εταιρείας μελετών ICAP AE, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στην εκπόνηση του «Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επάνω Μεραμπέλλου» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μυλοποτάμου Μαλεβιζίου.

Το 2010 εκλέχθηκε και διορίσθηκε Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Κρήτης. Έγραψε σημειώσεις διδασκαλίας στα Οικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Δημόσια Οικονομική, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παράλληλα διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), και αξιολογητής του ιδρυματικού ερευνητικού έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ του ΕΛΜΕΠΑ.

Πέραν του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, διατελεί μέχρι σήμερα μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΠΜΣ στην «Ελεγκτική και Λογιστική» και Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ.

Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων στο περιοδικό του ΕΛΜΕΠΑ «Ενημέρωση» καθώς και στο περιοδικό του Επιμελητηρίου Ηρακλείου «Βήματα στην Ανάπτυξη». Συμμετέχει ενεργά στην ακαδημαϊκή ζωή του ΕΛΜΕΠΑ με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ.