Σύγχρονες Μέθοδοι στην Διοίκηση και Τεχνολογία Ποιότητας

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

456

ISBN13

978-618-5242-19-0

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,788 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112295

In Stock

Το βιβλίο Σύγχρονες Μέθοδοι στην Διοίκηση & Τεχνολογία Ποιότητας επικεντρώνεται στον τρόπο που συνδέεται η Διοίκηση Ποιότητας με τις λειτουργίες μίας σύγχρονης επιχείρησης. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), στις έννοιες που την επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν με την ποιότητα εντός και εκτός της επιχείρησης ενώ τονίζεται ιδιαιτέρως η σημασία της συνεχούς βελτίωσης και της χρήσης των εργαλείων ποιότητας για την επίτευξη επίδοσης και γενικότερης αριστείας. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας γίνεται η χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων, διαγραμμάτων και μελετών περίπτωσης. Σκοπός του βιβλίου είναι να καθοδηγήσει τον αναγνώστη στη λήψη όλων των απαραίτητων βασικών γνώσεων που αφορούν τις σύγχρονες μεθόδους στη Διοίκηση και Τεχνολογίας Ποιότητας.

Πρόλογος

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Εισαγωγή
Η Έννοια και η Σημασία της Ποιότητας
Εξέλιξη της Διοίκησης Ποιότητας
Διαστάσεις της Ποιότητας
Δυσκολίες στην Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Νέες Τάσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2 Στρατηγική και Οργανωτική Δομή της ΔΟΠ
Περίληψη
Εισαγωγή
Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επίπεδα ανάλυσης της Επιχειρηματικής Δράσης και οι απαιτήσεις από το σύγχρονο τρόπο διοίκησης
Ηγεσία - Όραμα - Στρατηγική
Βασικά Είδη Ανταγωνιστικής Στρατηγικής
Απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές για την επίτευξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Απόψεις των Γκουρού της Ποιότητας
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 3 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και το Πρότυπο Investors In People
Περίληψη
Εισαγωγή
Ορισμός και Ιστορική Διαδρομή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχέση της ποιότητας με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για τη Διοίκηση Ποιότητας
Το πρότυπο Investors in People (IIP)
Τα στάδια της πιστοποίησης
Οφέλη του προτύπου για τις επιχειρήσεις & τους εργαζομένους
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 4 Κόστος Ποιότητας
Περίληψη
Εισαγωγή
Οφέλη από τη μέτρηση του κόστους ποιότητας
Διάφορα συστήματα υπολογισμού του κόστους ποιότητας
Ανάλυση και αξιολόγηση του κόστους ποιότητας
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5 Ποιότητα και καινοτομία
Εισαγωγή
1. Η έννοια της καινοτομίας
2. Υιοθέτηση καινοτομιών
3. Σχέση καινοτομίας και διοίκησης ολικής ποιότητας
4. Ποιότητα, καινοτομία και ανθρώπινος παράγοντας
5. Ποιότητα και καινοτομία στον δημόσιο τομέα
6. Ποιότητα και καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα
7. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6 Σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των επιχειρήσεων με τη χρήση του Benchmarking
Περίληψη
Εισαγωγή
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το Benchmarking
Ορισμοί Benchmarking
Σκοπός για τη χρήση του Benchmarking
Τύποι Benchmarking
Πλεονεκτήματα από τη χρήση του Benchmarking
Προβλήματα κατά την εφαρμογή του Benchmarking
Φάσεις της διαδικασίας εφαρμογής του Benchmarking
Μοντέλο διαδικασίας εφαρμογής του Benchmarking
Βασικοί παράγοντες κλειδιά για την επιτυχή εφαρμογή Benchmarking
Παράγοντες επιτυχίας του Benchmarking
Συμπερασματικά
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7 Τεχνικές και Έλεγχος Ποιότητας: Lean & 6S
Περίληψη
Εισαγωγή
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση της έννοιας της Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing)
Ορισμός και Είδη
Παράγοντες – Κλειδιά
Τεχνικές Μεθοδολογίας
Συνηθισμένα Λάθη
Η μεθοδολογία Six Sigma
Μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής της μεθόδου Six Sigma στη Motorola Corporation
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 8 Μελέτη Αστοχίας
Περίληψη
Εισαγωγή
Μελέτη Αστοχίας (Failure Mode & Eff ect Analysis – FMEA)
Αστοχία
Εφαρμογή της Ανάλυσης τρόπων αστοχίας και των αποτελεσμάτων τους (Μελέτη FMEA)
Πίνακας PFMEA
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 9 Μέθοδος Ανάπτυξης της Ποιότητας
Περίληψη
Εισαγωγή
Παρουσίαση της μεθόδου ανάπτυξη Ποιότητας (QFD)
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 10 Εργαλεία Ποιότητας
Περίληψη
Εισαγωγή
Διάγραμμα ροής
Έντυπο Συλλογής Δεδομένων
Καταιγισμός ιδεών
Διάγραμμα συνάφειας
Διάγραμμα αιτίας/αιτίου–αποτελέσματος (ψαροκόκαλο)
Διάγραμμα δένδρου-δενδροδιάγραμμα
Συγκριτική ανάλυση
Ιστόγραμμα
Διάγραμμα ελέγχου
Διάγραμμα διασποράς ή διασκόρπισης
Διάγραμμα Paretto
Συμπερασματικά
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 11 Βραβεία Ποιότητας
Περίληψη
Εισαγωγή
Το Βραβείο Ποιότητας Deming
Είδη Βραβείων
Κριτήρια αξιολόγησης
Το Βραβείο Ποιότητας Baldridge
Είδη Βραβείων
Κριτήρια Αξιολόγησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας
Τα κριτήρια του μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 12 Το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM και τα επίπεδα πιστοποίησης
Τα κριτήρια του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM
Προϋποθέσεις: Κριτήρια 1-5
Αποτελέσματα: Κριτήρια 6-9
Περιγραφή Διαδικασίας συμμετοχής στα επίπεδα της πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM
Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award)
Ανάλυση Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας
Καλές Πρακτικές εφαρμογής του μοντέλου EFQM στο δεύτερο επίπεδο “Recognized For Excellence”
Η λογική RADAR
Πίνακας βαθμολόγησης RADAR
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 13 Το Πρότυπο ISO 9001: 2015
Περίληψη
Εισαγωγή
Η έννοια του «προτύπου» και η ιστορία του ISO 9001
Οι σημαντικές αλλαγές της έκδοσης του ISO 9001: 2015
Η ανάγκη για αξιολόγηση κινδύνων βάσει του Προτύπου ISO 9001: 2015
Η μεθοδολογία για την εφαρμογή της προσέγγισης Διακινδύνευσης σε φάσεις
Οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνων
Η Διαχείριση Κινδύνων και η σχέση της με τη Διοίκηση Ποιότητας σε έναν οργανισμό
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 14 Θεωρία των συμμετόχων (Stakeholders)
Περίληψη
Εισαγωγή
Η έννοια του Συμμετόχου
Η θεωρία των Συμμετόχων
Είδη Συμμετόχων (Corporate stakeholders) και το μοντέλο του Freeman
Διοίκηση των Συμμετόχων σε έναν οργανισμό
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 15 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ποιότητα
Περίληψη
Εισαγωγή
Έννοιες που συνδέονται με την κοινωνική εταιρική ευθύνη
Σχέση της ΔΟΠ με την κοινωνική εταιρική ευθύνη
Φορείς που υποστηρίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα
Πρότυπα και Μοντέλα Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το πρότυπο ISO 14001
Άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 16 Διοίκηση Αλλαγών και Διοίκηση Ποιότητας
Περίληψη
Εισαγωγή
Η έννοια και ο στόχος της αλλαγής
Κουλτούρα ποιότητας και Διοίκηση Αλλαγών
Διοίκηση της αλλαγής με σκοπό τη δόμηση μίας κουλτούρας ποιότητας
Η Προσωπική ποιότητα (Personal quality)
Ορισμός του Personal Quality
Μελέτη Περίπτωσης: Το “Ψηφιακό Σύννεφο” ως μέσο αλλαγής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Βιβλιογραφία

Λίγα Λόγια για τους Συγγραφείς

Ντέλιου Κλεοπάτρα

Η Κλεοπάτρα Ντέλιου είναι διδάκτωρ στη Διοίκηση Ποιότητας και διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Αποτελεί διαπιστευμένο στέλεχος αξιολόγησης ποιότητας, με εμπειρία στη συμβουλευτική και ειδικότερα σε θέματα αριστείας, επιχειρηματικότητας και ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και έχει συνεισφέρει στην εξασφάλιση πιστοποιητικών αριστείας και ποιότητας του Ιδρύματος. Αυτή την περίοδο, στηρίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+, ως στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ. Βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν η εφαρμογή εργαλείων και προτύπων ποιότητας καθώς επίσης και η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.


Τσαρούχας Παναγιώτης

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσαρούχας είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Ph.D) και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της «Διαχείρισης και Τεχνολογίας Ποιότητας», και στο προπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έλαβε το δίπλωμα του μηχανολόγου μηχανικού από το Universita degli Studi di Napoli Federico II (Ιταλία). Ακόμη, κατέχει Ph.D. και M.Sc. από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην επιστημονική περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας «Διοίκηση Παραγωγής». Εργάστηκε για περίπου 10 χρόνια στην τεχνική διεύθυνση του εργοστασίου της βιομηχανίας τροφίμων «Chipita International S.A.» στη Λαμία. Επίσης, εργάστηκε για 5 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, στην τεχνική υπηρεσία. Έχει περίπου 32 χρόνια ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας, και πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ανάλυση αξιοπιστίας/συντήρησης, ο έλεγχος ποιότητας, η διοίκηση παραγωγής, Six Sigma, και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε βιομηχανικά συστήματα.