Στατιστική: Θεωρία και Πράξη (4η έκδοση)

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

624

ISBN13

978-618-202-001-2

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,314 kg
Κωδικός Ευδόξου

94689592

In Stock

Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικών προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της.

Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές, και οδηγίες για τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ (MINITAB, SPSS καθώς και του γνωστού φύλλου εργασίας EXCEL).

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί να βοηθήσει τον/την αναγνώστη/στρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες και να ενθαρρύνει τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση.

Για το σκοπό αυτό στην 4η αυτή βελτιωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις οδηγίες χρήσης και των τριών προγραμμάτων (MINITAB, SPSS, EXCEL) αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο.

Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτομένων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού και με ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

ΠΡΌΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ
1.1 Κατηγορίες Δεδομένων
1.2 Πηγές δεδομένων
1.3 Μορφές δεδομένων
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Γραφική παράσταση των δεδομένων
2.2 Δημιουργία ομαδοποιημένων δεδομένων
2.3 Αριθμητική Περιγραφή των δεδομένων
     2.3.1 Μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης (measures of location and central tendency)
     2.3.2 Μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας των δεδομένων (measures of dispersion)
2.4 Ασυμμετρία και Κύρτωση
     2.4.1 Συνέπειες της ασυμμετρίας
     2.4.2 Ροπές (Moments)
2.5 Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
3.1 Ορισμός πιθανότητας
     3.1.1 Ιδιότητες πιθανοτήτων
3.2 Βασικοί κανόνες για τον ορισμό του δειγματικού χώρου (Ν)
     3.2.1 Η αρχή του πολλαπλασιασμού
     3.2.2 Διατάξεις και συνδυασμοί
3.3 Βασικοί κανόνες στην Θεωρία των Πιθανοτήτων
3.4 Ο τύπος του Bayes
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4: ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
4.1 Kατανομές πιθανοτήτων για τυχαίες διακριτές μεταβλητές
     4.1.1 H αναμενόμενη τιμή μιας τυχαίας διακριτής μεταβλητής
     4.1.2 Διακύμανση διακριτών τυχαίων μεταβλητών
4.2 Διακριτές κατανομές πιθανοτήτων
     4.2.1 Η διωνυμική κατανομή
     4.2.2 Η κατανομή Poisson
     4.2.3 Η πολυωνυμική κατανομή
4.3 Συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων
     4.3.1 Η ομοιόμορφη (ή ορθογώνια) κατανομή
     4.3.2 Ένας σημαντικός εμπειρικός κανόνας
     4.3.3 H κανονική (normal) κατανομή
4.4 Άλλες χρήσιμες συνεχείς κατανομές
     4.4.1 Κατανομή χ2
     4.4.2 Κατανομή Γάμμα
     4.4.3 Εκθετική κατανομή
     4.4.4 Κατανομή Βήτα
     4.4.5 Κατανομή F
     4.4.6 Κατανομή t
4.5 Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5: ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
5.1 Δειγματοληψία
     5.1.1 Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling)
     5.1.2 Συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling)
     5.1.3 Στρωματοποιημένη τυχαία απλή δειγματοληψία (Stratified sampling)
     5.1.4 Άλλες μέθοδοι δειγματοληψίας
5.2 Δειγματικά στατιστικά και πληθυσμιακοί παράμετροι
5.3 Δειγματοληπτικές κατανομές
5.4 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τον πληθυσμιακό μέσο
5.5 Student t κατανομή και το θεώρημα του Chebyshev
5.6 Καθορισμός του μεγέθους ενός δείγματος
5.6.1 Εμπειρικός καθορισμός του μεγέθους του δείγματος
5.7 Διαστήματα εμπιστοσύνης για την πληθυσμιακή διακύμανση
5.8 Εξαγωγή αποτελεσμάτων με τη χρήση Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
5.9 Εφαρμογές δειγματοληψίας
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6: Έ ΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ
6.1 Η κλασική προσέγγιση του ελέγχου υποθέσεων
6.1.1 Μονόπλευρος ή δίπλευρος έλεγχος
6.2 Έλεγχος υποθέσεων του μέσου αριθμητικού ενός κανονικού πληθυσμού
6.3 Έλεγχος υποθέσεων για πληθυσμιακές αναλογίες
6.4 Έλεγχος υποθέσεων για τη διασπορά ενός πληθυσμού
6.5 Η τιμή P (P value)
6.5.1 Η τιμή P και η κατανομή t
6.6 Δύναμη του κριτηρίου ελέγχου
6.7 Εξαγωγή αποτελεσμάτων με τη χρήση Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7: Α ΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
7.1 Δειγματοληπτική κατανομή της διαφοράς των δειγματικών μέσων για ανεξάρτητα μεγάλα δείγματα
     7.1.1 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των πληθυσμιακών μέσων
     7.1.2 Έλεγχος υποθέσεων για διαφορές πληθυσμιακών μέσων
7.2 Δειγματοληπτική κατανομή της διαφοράς των δειγματικών μέσων για ανεξάρτητα μικρά δείγματα
     7.2.1 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των πληθυσμιακών μέσων
     7.2.2 Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των πληθυσμιακών μέσων
7.3 Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για ζευγαρωτές παρατηρήσεις ή συσχετιζόμενα δείγματα
7.4 Δειγματοληπτική κατανομή της διαφοράς δύο αναλογιών για ανεξάρτητα μεγάλα δείγματα
     7.4.1 Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη διαφορά των πληθυσμιακών αναλογιών
     7.4.2 Έλεγχος υποθέσεων της διαφοράς δύο αναλογιών
7.5 Έλεγχος υποθέσεων δύο πληθυσμιακών διακυμάνσεων
7.6 Σύγκριση δύο δειγμάτων με τη χρήση Η/Υ
     ΜΙΝΙΤΑΒ
     SPSS
     EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8: Α ΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ
8.1 Η σημασία της ανάλυσης διακύμανσης
8.2 Ένα παράδειγμα της ANOVA κατά ένα παράγοντα
8.3 Η ANOVΑ σε μορφή πίνακα
8.4 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους k πληθυσμιακούς μέσους στην ANOVA
8.5 Πραγματοποιώντας την ΑΝΟVA με τη χρήση Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
8.6 Πολλαπλές συγκρίσεις
8.7 Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων και κανονικότητας σφαλμάτων
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9: ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ ΔΎΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗ
9.1 Γραφική παράσταση και συσχέτιση δύο μεταβλητών
9.2 Ανάλυση Παλινδρόμησης
9.2.1 Εκτίμηση ενός απλού γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης
9.2.2 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
9.3 Εκτίμηση της καλής προσαρμογής της γραμμικής παλινδρόμησης
9.4 Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
9.5 Έλεγχος Σημαντικότητας
     9.5.1 Έλεγχος για την στατιστική σημαντικότητα του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης
     9.5.2 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων β0 και β1
9.6 Ανάλυση διακύμανσης στο διμεταβλητό υπόδειγμα
9.7 Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους β0 και β1
9.8 Γραφική παράσταση των καταλοίπων
9.9 Μη γραμμικές περιπτώσεις και πιθανοί μετασχηματισμοί
9.10 Εμπειρική χρηματοοικονομική εφαρμογή με εκτίμηση συντελεστών επικινδυνότητας
Ανακεφαλαίωση
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10: ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ
10.1 Ερμηνεία των συντελεστών μιας πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
10.2 Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων πολλαπλής παλινδρόμησης
10.3 Ελεγχος στατιστικής σημαντικότητας ενός υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
10.4 Μέτρα «καλής προσαρμογής» στην πολλαπλή παλινδρόμηση
10.5 Διαστήματα εμπιστοσύνης των πληθυσμιακών παραμέτρων
10.6 Εκτίμηση της πληθυσμιακής διακύμανσης στην πολλαπλή παλινδρόμηση
10.7 Ατομικοί έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητα των συντελεστών παλινδρόμησης
10.8 Σύγκριση συντελεστών προσδιορισμού (R2) διαφορετικών εξισώσεων παλινδρόμησης
     Γενική επαναληπτική άσκηση
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 11: ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ
11.1 Μέτρα ακρίβειας προβλέψεων
11.2 Απλά υποδείγματα εξομάλυνσης  
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
     SPSS
11.3 Υποδείγματα πρόβλεψης με τάση
     MINITAB
     SPSS
     EXCEL
     ΜΙΝΙΤΑΒ
11.4 Υποδείγματα πρόβλεψης με τάση και εποχικότητα
     ΜΙΝΙΤΑΒ
11.5 Εποχικές Επιδράσεις
Ανακεφαλαίωση
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 12: ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
12.1 Διαδικασία χ2
     MINITAB
     SPSS
12.2 Προσημικό (sign) τεστ
12.3 Wilcoxon Signed Rank τεστ
12.4 Mann-Whitney τεστ
      MINITAB
      SPSS
12.5 Kruskal-Wallis τεστ
      MINITAB
      SPSS
12.6 Κριτήρια επιλογής και αντιστοιχίες μεταξύ παραμετρικών και απαραμετρικών μεθόδων
Ασκήσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 13: ΛΥΜΈΝΕΣ Α ΣΚΉΣΕΙΣ
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 2
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 3
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 4
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 5
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 6
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 7
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 8
Λυμένη Άσκηση Κεφαλαίου 9
Λυμένη Άσκηση Κεφαλαίου 10
Λυμένη Άσκηση Κεφαλαίου 11
Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 12

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΊ ΠΊΝΑΚΕΣ
ΤΥΠΟΛΌΓΙΟ
ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Χάλκος Γεώργιος

Ο Χάλκος Γεώργιος (ΒΑ, MSc, D.Phil) είναι Καθηγητής Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διδάσκει Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Στατιστική και Οικονομετρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει Οικονο­μική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικονομετρία, Στατιστική και Μεθόδους Έρευνας επί σειρά ετών στα Πανεπιστήμια του Γιορκ (Αγγλίας), της Θεσσαλίας και του Αιγαίου. Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης καθηγητής με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), το Πανεπιστήμιο του Γιορκ (Αγγλίας), καθώς και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας σε διάφορα ερευ­νητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πειραιώς, Αιγαίου, Πάντειο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), ΑΤΕΙ Αθηνών, Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, κ.α. σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα PHARE και FP7), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πολλά επιστημονικά περιοδικά ενώ είναι κριτής επιστημονικών άρθρων και μελετών προς δημοσίευση σε πολλά διεθνή περιοδικά. Έχει επίσης συμμετάσχει και παρουσιάσει ερευνητικές εργασίες του σε πολλά διεθνή συνέδρια.