Προσομοίωση Συστημάτων Διακριτών Γεγονότων

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

376

ISBN13

978-960-9495-83-7

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,642 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112270

In Stock

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τεχνικές προσομοίωσης, στατιστικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης συστημάτων με τη χρήση μοντέλων διακριτών γεγονότων στον υπολογιστή. Τα μοντέλα διακριτών γεγονότων επιτρέπουν την περιγραφή πολύπλοκων συστημάτων με πολλές αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες, οι οποίες μπορεί να έχουν συνεχή εξέλιξη και να υφίστανται απότομες μεταβολές σε τυχαίους χρόνους.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης εκ του μηδενός, τα οποία έχουν τη μορφή αλγορίθμων στους οποίους χρησιμοποιούνται τρεις απλές εντολές προγραμματισμού: της επανάληψης (for i = 1 to n), του ελέγχου (if-then-else), και είτε της υπό συνθήκη επανάληψης (while-do) είτε του άλματος σε άλλο σημείο του προγράμματος (go to). Οι εντολές αυτές υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Μία πρωτοτυπία του βιβλίου είναι ότι οι αλγόριθμοι παρουσιάζονται στη φυσική γλώσσα.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και επαγγελματίες με αντικείμενο απασχόλησης την επιχειρησιακή έρευνα ή τη διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών. Σημαντικό τμήμα του βιβλίου παρουσιάζει στοιχεία από τις πιθανότητες, τις στοχαστικές διαδικασίες και τη στατιστική που είναι απαραίτητα για την προσομοίωση συστημάτων. Παρόλα αυτά, για τη μελέτη του βιβλίου απαιτείται καλή γνώση των βασικών εννοιών και υπολογιστικών εργαλείων της θεωρίας πιθανοτήτων και του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

  • Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται έννοιες της προσομοίωσης συστημάτων στον υπשּׁλογιστή. Τα συστήματα διακρίνονται σε αιτιοκρατικά ή στοχαστικά και σε συστήματα διακριτού χρόνου, συνεχούς χρόνου, διακριτών γεγονότων ή συνδυασμός τους (υβριδικά συστήματα). Παρουσιάζονται λιτά μαθηματικά μοντέλα τέτοιων συστημάτων και απλά παραδείγματα αλγορίθμων προσομοίωσης.
  • Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται μέθοδοι γέννησης τυχαίων αριθμών τους οποίους ο υπολογιστής χρησιμοποιεί για να μιμηθεί την εξέλιξη τυχαίων φαινομένων που επηρεάζουν τα συστήματα που θέλουμε να προσομοιώσουμε. Στην αρχή του κεφαλαίου συνοψίζονται έννοιες από τη θεωρία πιθανοτήτων και τις τυχαίες μεταβλητές.
  • Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται αλγόριθμοι προσομοίωσης για συστήματα ροής όπως ουρές αναμονής, αποθήκες, γραμμές και δίκτυα παραγωγής, καθώς και αλγόριθμοι για αλυσίδες Markov.
  • Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει εφαρμογές της στατιστικής στην προσομοίωση: προσδιορισμός κατανομών των τυχαίων παραμέτρων που επηρεάζουν ένα σύστημα, προσδιορισμός του μικρότερου απαιτούμενου αριθμού προσομοιώσεων για την ακριβή εκτίμηση της απόδοσης στοχαστικών συστημάτων, σύγκριση παρόμοιων συστημάτων και εξάλειψη μεταβατικών φαινομένων.
  • Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας σε συστήματα αναμονής και αλυσίδες Markov. Εφαρμόζοντας τέτοιες μεθόδους μπορεί κάποιος με μία μόνο προσομοίωση να εκτιμήσει την απόδοση ενός συστήματος με συγκεκριμένες παραμέτρους λειτουργίας καθώς επίσης και τι θα συνέβαινε αν άλλαζαν μία ή περισσότερες παράμετροι (για παράδειγμα αν αυξάνονταν οι υπάλληλοι στα γκισέ μίας τράπεζας ή αν μειώνονταν οι ρυθμοί παραγωγής κάποιων μηχανών σε ένα εργοστάσιο). Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφεται πώς ενσωματώνεται η προσομοίωση σε έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης.
  • Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μία εισαγωγή στο λογισμικό Arena, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, την εκτέλεση προσομοιώσεων και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Παρουσιάζονται εφαρμογές με συστήματα αναμονής και παραγωγής. 
  • Τέλος, μία αρκετά εκτενής παρουσίαση πρακτικών αποτελεσμάτων και εφαρμογών της θεωρίας συστημάτων αναμονής γίνεται στο Παράρτημα Α στο τέλος του βιβλίου. Κάποια αποτελέσματα της θεωρίας αναμονής χρησιμοποιούνται στο βιβλίο για την επαλήθευση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
      1.2.1 Σύστημα διακριτού χρόνου
      1.2.2 Σύστημα συνεχούς χρόνου
      1.2.3 Υβριδικό σύστημα
      1.2.4 Στοχαστικά συστήματα
      1.2.5 Στοχαστικό σύστημα διακριτού χρόνου
      1.2.6 Στοχαστικό σύστημα συνεχούς χρόνου
      1.2.7 Στοχαστικό υβριδικό σύστημα
   1.3 ΑΠΛΑ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ
      1.3.1 Γραμμικά συστήματα πρώτης τάξης
      1.3.2 Η λογιστική εξίσωση
   1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
   1.5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO
   1.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2 ΓENNHTΡΙΕΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
   2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   2.2 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
      2.2.1 Σύνολα και ενδεχόμενα - Άλγεβρα συνόλων
      2.2.2 Πείραμα τύχης - Αξιώματα θεωρίας πιθανοτήτων
      2.2.3 Δεσμευμένη πιθανότητα - Ανεξαρτησία
      2.2.4 Τύπος του Bayes
   2.3 ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
      2.3.1 Ορισμός, κατανομή, παράμετροι κατανομής
      2.3.2 Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών
      2.3.3 Κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών
      2.3.4 Κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών
      2.3.5 Σύγκλιση
   2.4 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ OMOIOMOΡΦΗΣ (0, 1) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
      2.4.1 Γραμμικές γεννήτριες υπολοίπων
      2.4.2 Γεννήτριες Tausworthe
      2.4.3 Απλοί έλεγχοι τυχαιότητας
   2.5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
      2.5.1 Αντίστροφος μετασχηματισμός
      2.5.2 Αθροίσματα και σύνθεση τυχαίων μεταβλητών
      2.5.3 Μέθοδος αποδοχής-απορρίψεως
      2.5.4 Kανονική κατανομή Ν(0, 1)
      2.5.5 Χρονικά μεταβαλλόμενες διαδικασίες - Αφίξεις Poisson
      2.5.6 Γεννήτρια διακριτής κατανομής με τη μέθοδο των ψευδωνύμων (alias method)
   2.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
3 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙTΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
   3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   3.2 ΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
      3.2.1 Περιγραφή
      3.2.2 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.3 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΩΝ
      3.3.1 Αναζήτηση, αφαίρεση και πρόσθεση στοιχείων
      3.3.2 Ταξινόμηση
      3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
      3.4.1 Εισαγωγή και συμβολισμός ουρών αναμονής
      3.4.2 Περιγραφή
      3.4.3 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ LITTLE
   3.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑ
      3.6.1 Περιγραφή
      3.6.2 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.7 ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
      3.7.1 Περιγραφή
      3.7.2 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.8 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
      3.8.1 Περιγραφή
      3.8.2 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.9 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
      3.9.1 Περιγραφή
      3.9.2 Μοντέλο διακριτών γεγονότων
   3.10 ΑΛΥΣΙΔΕΣ MARKOV
      3.10.1 Ιδιότητα Markov – Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov
      3.10.2 Ανάλυση και προσομοίωση αλυσίδων Markov διακριτού χρόνου
      3.10.3 Ανάλυση και προσομοίωση αλυσίδων Markov συνεχούς χρόνου – Δύο ιδιότητες
   3.11 ΡΟΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
      3.11.1 Σύνοψη της μεθοδολογίας
      3.11.2 Περιγραφή της γραμμής παραγωγής
      3.11.3 Η ροϊκή προσέγγιση
      3.11.4 Παράδειγμα: γραμμή τεσσάρων μηχανών
      3.11.5 Μοντέλο διακριτών γεγονότων και υπολογιστικό πείραμα
      3.11.6 Παράδειγμα: σύστημα ανάμειξης υγρών
   3.12 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
   4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   4.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
      4.2.1 Εκτίμηση μέσου, διασποράς και συσχετίσεων
      4.2.2 Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τον μέσο
      4.2.3 Σύγκριση συστημάτων
      4.2.4 Προσδιορισμός του πλήθους προσομοιώσεων
      4.2.5 Εκτίμηση μόνιμης κατάστασης – Εξάλειψη μεταβατικών φαινομένων
   4.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
      4.3.1 Kοινοί τυχαίοι αριθμοί
      4.3.2 Αντιθετικοί τυχαίοι αριθμοί
      4.3.3 Μεταβλητές ελέγχου
   4.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
   4.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   5.1 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
   5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
      5.2.1 Η βασική ιδέα της μεθόδου με δύο παραδείγματα
      5.2.2 Απειροστική ανάλυση διαταραχών σε γραμμή παραγωγής
      5.2.3 Ο αλγόριθμος γραμμής παραγωγής
   5.3 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
   5.4 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
      5.4.1 Ρυθμοί εξυπηρέτησης
      5.4.2 Χωρητικότητες χώρων αναμονής
   5.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Arena
   6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   6.2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Arena
      6.2.1 Το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος
      6.2.2 Παρουσίαση συνήθων δομικών στοιχείων
      6.2.3 Σύνδεση δομικών στοιχείων και εκτέλεση της προσομοίωσης
   6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
      6.3.1 Σύστημα αναμονής Μ/Μ/1
      6.3.2 Σύστημα αναμονής Μ/Μ/1/Κ
      6.3.3 Σύστημα αναμονής Μ/Μ/m/Κ – Μοντέλο Α
      6.3.4 Σύστημα αναμονής Μ/Μ/m/Κ – Μοντέλο Β
      6.3.5 Ένα σύνθετο σύστημα
   6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   6.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
   Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, N(0, 1)
   Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Χι Τετράγωνο
   H ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ταυ, t
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Arena
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κουϊκόγλου Βασίλειος

Ο Βασίλης Κουϊκόγλου έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού από το ΕΜΠ και διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην οποία σήμερα είναι καθηγητής. Έχει διδάξει προσομοίωση, στοχαστικές διαδικασίες, συστήματα αναμονής, έλεγχο αποθεμάτων, προγραμματισμό παραγωγής και άλλα συναφή μαθήματα. Ασχολείται ερευνητικά με την ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και τα περιβαλλοντικά συστήματα.


Κωνσταντάς Δημήτριος

Ο Δημήτρης Κωνσταντάς έλαβε το δίπλωμα μηχανικού και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην οποία είναι υποψήφιος διδάκτορας και διδάσκων επί συμβάσει. Έχει διδάξει εργαστήρια και ασκήσεις σε προσομοίωση και δίκτυα παραγωγής. Ασχολείται ερευνητικά με τη διαχείριση αποθεμάτων και ποιότητας σε συστήματα παραγωγής.