Προσεγγίσεις συμπερίληψης στο σχολείο

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

264

ISBN13

978-618-202-194-1

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,470 kg

In Stock

Προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης όλων των μαθητών και των μαθητριών, ανεξάρτητα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, κινείται η διαπραγμάτευση ενός συνόλου παιδαγωγικών παρεμβάσεων που ακολουθούν τις αρχές του ανθρωπισμού, της ολόπλευρης καλλιέργειας, της διασύνδεσης ατομικών και κοινωνικών στόχων.

Μέσο για την επίτευξη της στόχευσης αυτής είναι η μετακίνηση από το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζει στοιχεία α-χρονικά και αντιλήψεις φυσικοποιημένες–ορθολογικοποιημένες, σύμφωνες με την «κοινή λογική», σε κείμενα ιστορικά και πολιτισμικά τοποθετημένα, που ωθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Μέσα από ένα σύνολο παιδαγωγικών και ερευνητικών διαδικασιών αναδεικνύεται η σύνδεση της Κριτικής Παιδαγωγικής με την έρευνα–δράση: ο λόγος της εξουσίας και τα χαρακτηριστικά του, η κατασκευή της ταυτότητας μέσα από τη συνάντηση με τον/την Άλλο/Άλλη, η ηθική δέσμευση για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο κοινωνικός ακτιβισμός. Οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο δημοκρατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της πλαισιωμένης, συμμετοχικής και διαλογικής ερευνητικής διαδικασίας, και μπορούν να οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση και την κριτική επίγνωση μετασχηματίζοντας τις στάσεις των κοινωνικών υποκειμένων και οδηγώντας σε ενδυνάμωση και χειραφέτησή τους.

Πρόλογος

Εισαγωγή
Ι Η σχολική–διδακτική πραγματικότητα
i Τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (2003) και η σύνδεσή τους με τα σχολικά βιβλία (2006)
ii Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών
ΙΙ Η Κριτική Παιδαγωγική ως φιλοσοφία διδασκαλίας–μάθησης
ΙΙΙ Οι στόχοι της έρευνας–δράσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Κριτική Παιδαγωγική
1.1 Αφετηρία, εμφάσεις
1.2 Βασικές αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής ως συμπεριληπτικής παιδαγωγικής
1.2.1 Το γνωστικό και αξιακό υλικό που προωθείται από το σχολείο
1.2.2 Μετασχηματιστικές παρεμβάσεις στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
1.2.3 Ο εκσυγχρονισμός/επικαιροποίηση της γλωσσικής διδασκαλίας
1.2.4 H βιωματική διδασκαλία
1.2.5 Αρχές διαφοροποίησης της διδασκαλίας–αξιολόγησης
1.2.6 Ο Κριτικός Γραμματισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η έρευνα–δράση
2.1 Παραδοχές για την έρευνα–δράση
2.2 Το παράδειγμα της έρευνας–δράσης: απαρχές και διαφοροποίηση προς τον θετικισμό
2.3 Τα χαρακτηριστικά της έρευνας–δράσης
2.3.1 Η σύζευξη θεωρίας και πράξης για την παραγωγή νέας γνώσης
2.3.2 Η ανοικτή κυκλική–σπειροειδής διαδικασία
2.3.3 Ο συμμετοχικός χαρακτήρας
2.3.4 Η στοχαστική και αναστοχαστική διάσταση
2.3.5 Η συμβολή στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού
2.3.6 Η ενδυναμωτική και χειραφετητική προοπτική
2.3.7 Η ποιότητα της έρευνας–δράσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η συμπερίληψη ως συνδυασμός της Κριτικής Παιδαγωγικής με την έρευνα–δράση
3.1 Η κριτική προσέγγιση
3.2 Ο συμπεριληπτικός/συμμετοχικός χαρακτήρας και η μάθηση σε κοινότητες
3.3 Η πολιτική στόχευση
3.4 Η αναστοχαστική κατανόηση
3.5 Ο μετασχηματισμός της ταυτότητας των εμπλεκόμενων
3.5.1 Η έννοια της ταυτότητας
3.5.2 Η ενδυνάμωση και χειραφέτηση των υποκειμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης
4.1 Ερευνητική μεθοδολογία: Η συνεργατική μορφή της έρευνας–δράσης
4.2 Ερευνητικοί προβληματισμοί των ερευνητών/-τριών
4.3 Τα ερευνητικά εργαλεία
4.3.1 Οι εθνογραφικές καταγραφές
4.3.2 Συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς στην αρχή και το τέλος της έρευνας
4.3.3 Τα ερωτηματολόγια των μαθητών/-τριών στην αρχή και το τέλος της έρευνας–δράσης
4.3.4 Φύλλα εργασίας για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών/-τριών πριν και μετά την έρευνα
4.3.5 Παρατήρηση διδασκαλιών και ηχογραφήσεις
4.3.6 Οι ομάδες εστίασης μαθητών/-τριών
4.3.7 Οι ημερολογιακές καταγραφές
4.3.8 Τα μαθητικά έργα
4.4 Μεθοδολογικές παραδοχές της έρευνας–δράσης
4.5 Τρόποι ανάλυσης των δεδομένων
4.5.1 Η θεματική ανάλυση
4.5.2 Η κριτική ανάλυση λόγου
4.5.3 Η ανάλυση των ερωτηματολογίων
4.5.4 Ο συνδυασμός μεθόδων και η τριγωνοποίηση
4.6 Το μακρο-επίπεδο της έρευνας–δράσης
4.6.1 Διαπιστώσεις ως προς το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα
4.6.2 Διαπιστώσεις ως προς τα σχολικά βιβλία
4.6.3 Οι εξελίξεις που προωθήθηκαν αφενός με τις ατομικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών και αφετέρου με βάση την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας
4.6.4 Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αναγκαίες καταγραφές για την έρευνα–δράση: το πλαίσιο και τα υποκείμενα της έρευνας
5.1 Το σχολείο
5.2 Η συνεργατική ε–δ: οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί
5.3 Οι συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/-τριες
5.4 Το γνωστικό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διδακτικά και ερευνητικά παραδείγματα από τη σχολική τάξη
6.1 Κείμενα για τη διατροφή και την υγεία
6.2 Διάλογος μαθητριών στο Instagram
6.3 Η γυναίκα στη διαφήμιση
6.4 Εκτός νόρμας: μια νατουραλιστική σκηνοθεσία της διδασκαλίας–μάθησης μέσα από σύγχρονα κείμενα πολυγραμματισμών
6.4.1 Ο κινηματογράφος ως κείμενο για την ΚΠ
6.4.2 Η φωτογραφία ως κείμενο για την ΚΠ
6.4.3 Το θέατρο forum ως εναλλακτικό κείμενο για την ΚΠ
6.4.4 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας/αξιολόγησης
6.4.5 Συμπεριληπτική οπτική για τη διγλωσσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οι δυσκολίες και τα εμπόδια στην έρευνα–δράση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Προτάσεις για τη διενέργεια έρευνας–δράσης με σκοπό τη συμπερίληψη

Επίλογος

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Αναφορές
Σχολικά βιβλία
Θεσμικά κείμενα
Υλικό από το διαδίκτυο

Περιεχόμενα

Download

Ενδεικτικό κεφάλαιο

Download

Η Άννα Σφακιανάκη είναι φιλόλογος και κοινωνιολόγος, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και υπηρετεί ως σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων και ως πρόσθετο διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλοσοφίας).

Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια για την εκπαίδευση και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον σχεδιασμό δημοκρατικών και συμπεριληπτικών περιβαλλόντων διδασκαλίας-μάθησης.