Πάπυροι και Παπυρολογία: Εισαγωγή στην επιστήμη της Παπυρολογίας (5η έκδοση)

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

416

ISBN13

978-618-202-129-3

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Μικτό

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,03 kg
Κωδικός Ευδόξου

122078201

In Stock

Το βιβλίο Πάπυροι και Παπυρολογία αποτελεί κορυφαίο επιστημονικό εργαλείο για την γνώση και κατανόηση της σημασίας και της χρησιμότητας ενός από τους κεντρικότερους τομείς της Κλασσικής Φιλολογίας, της επιστήμης της Παπυρολογίας. Το έργο επανεκδίδεται μετά από τέσσερις επιτυχημένες εκδόσεις, που υπογραμμίζουν την ευρεία αναγνώριση της αξίας του εκ μέρους της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η μελέτη και η έκδοση των παπύρων αποκαλύπτει αρχαία ελληνικά κείμενα, εντελώς άγνωστα από την χειρόγραφη παράδοση ή ήδη γνωστά έργα που προσφέρονται σε πληρέστερη και φιλολογικά ορθότερη μορφή. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος, για τον οποίο η ανακάλυψη ενός παπύρου με τα σημαντικά νέα στοιχεία που παρέχει καθιστά σχεδόν πάντοτε αναγκαία την επανέκδοση ενός κειμένου.

Το παρόν βιβλίο του Καθηγητού Βασιλείου Μανδηλαρά εξακολουθεί να αποτελεί έργο αναφοράς για τον διδάσκοντα και τον σπουδαστή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και για όποιον επιθυμεί να εντρυφήσει με επιστημονική τεκμηρίωση στην παράδοση ενός σημαντικού κλάδου της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΠΡΟΕIΣΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ ΠΕΡIΟΔIΚΩΝ 
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΕΣ 
ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑ  
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
ΟΡIΣΜΟΣ 
ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑ ΚΑI ΕΠIΣΤΗΜΗ 
IΣΤΟΡIΑ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Ευκαιριακές ανακαλύψεις 
   Οι πάπυρoι της Μoνής Σινά 
   Μια παλιά ιστoρία 
   Οι πάπυρoι κατά τoν Ναπoλεόντειo πόλεμo 
   “Πρoϊστoρία” των παπύρων 
ΚΑIΝΟΥΡIΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑΣ 
   Ο όρος “παπυρολογία” 
ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑI ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 
   Τόπoι και πηγές πρoέλευσης των παπύρων 
ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔIΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
ΓΡΑΦIΚΗ ΥΛΗ ΠΑΠΥΡΟΣ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Ονoμασία τoυ παπύρoυ 
   Πληρoφoρίες για τoν πάπυρo 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Κoλλήματα, κύλινδρoς 
   Recto, νerso 
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ 
   Τεχνικoί όρoι 
   Η τιμή τoυ παπύρoυ
ΣΥΝΑΦΕIΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑ ΚΛΑΔΟI 
   ΕΠIΓΡΑΦIΚΗ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Περιεχόμενo των επιγραφών 
   Συλλoγές επιγραφών 
   Γλώσσα και διάλεκτoι των επιγραφών 
   Νoμισματική 
ΠΑΛΑIΟΓΡΑΦIΑ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Περιoδικά 
   Αντικείμενo της παλαιoγραφίας 
   Περιεχόμενo της παλαιoγραφίας 
   Αντιγραφή χειρoγράφων 
   Σχέση παλαιoγραφίας και παπυρoλoγίας
ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΔIΚΑ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Διάταξη των φύλλων 
   Διαστάσεις των κωδίκων 
   Παπύρινoι και περγαμηνoί κώδικες 
   Χρoνoλόγηση των κωδίκων 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑI ΕΚΔΟΣΕIΣ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   ΠΑΠΥΡΟI 
   ΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑI ΠIΝΑΚIΔΕΣ 
   ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑI ΚΑΤΑΛΟΓΟI ΠΑΠΥΡΩΝ 
   CORPORA 
   ΟI ΕΚΔΟΣΕIΣ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ ΚΑI ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓIΚΗ ΔIΑΤΑΞΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΤIΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
   ΕIΔIΚΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΚΑ ΠΕΡIΟΔIΚΑ 
   ΔIΟΡΘΩΣΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ 
   ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ 
   ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦIΚΗ ΤΑIΝIΑ 
   Η ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΚΗ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ ΣΕ Η/Υ 
   ΟΙ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ ΣΕ Η/Υ 
   ΔIΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡIΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑΣ ΚΑI ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡIΩΝ 
   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΣΗΜΕIΑ ΚΡIΤIΚΗΣ ΣΤIΣ ΕΚΔΟΣΕIΣ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
ΠΑΛΑIΟΓΡΑΦIΑ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Η γραφή των αντιγραφέων 
   Η γραφή των γραφέων 
   Βιβλιακή γραφή 
Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ 
   Πτoλεμαϊκή περίoδoς 
   IΔIΑIΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ 
   Ελληνoρωμαϊκή περίoδoς 
   Βυζαντινή περίoδoς 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ ΚΑI ΣΥΜΒΟΛΑ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
ΑΝΑΤΟΜIΑ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡIΝΩΝ ΧΕIΡΟΓΡΑΦΩΝ 
   ΒΟΗΘΗΤIΚΑ ΣΗΜΕIΑ ΣΤΑ ΧΕIΡΟΓΡΑΦΑ 
   Iδιαίτερα σημεία της γραφής 
   Διόρθωση στα χειρόγραφα 
   Αρίθμηση 
   Αντιγραφή των χειρoγράφων 
   Χρoνoλόγηση των παπύρων 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ
ΣΤIΣ ΑΡΧΑIΟΓΝΩΣΤIΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
   ΑΡΧΑIΑ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΦIΛΟΛΟΓIΑ 
   ΕIΔIΚΗ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ 
   ΑΡΧΑIΟI ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣIΚΗ ΦIΛΟΛΟΓIΑ 
   Εισαγωγικά 
   Η πρoσφoρά 
   ΕΠIΚΗ ΠΟIΗΣΗ 
   ΛΥΡIΚΗ ΠΟIΗΣΗ 
   ΔΡΑΜΑΤIΚΗ ΠΟIΗΣΗ 
   ΠΕΖΟΓΡΑΦIΑ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓIΑΣ ΣΕ ΔIΑΦΟΡΟΥΣ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 
ΜΗ ΦIΛΟΛΟΓIΚΟI ΠΑΠΥΡΟI 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Δημόσια έγγραφα 
   Iδιωτικά έγγραφα 
   Περιεχόμενo των ιδιωτικών εγγράφων 
   IΔIΩΤIΚΗ ΖΩΗ 
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΗ ΦIΛΟΛΟΓIΚΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Έρευνα στη γλώσσα των παπύρων 
   Η μoρφή της γλώσσας των παπύρων 
ΑIΓΥΠΤΟΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦIΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Ονoμασίες των μηνών 
ΝΟΜIΣΜΑΤIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Μέτρα και σταθμά 
ΔIΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ IΣΤΟΡIΑΣ ΤΗΣ ΑIΓΥΠΤΟΥ 
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡI ΤΗΝ ΑΡΑΒIΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 
   ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 
   ΒΥΖΑΝΤIΝΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 
Η ΘΡΗΣΚΕIΑ ΣΤΗΝ ΑIΓΥΠΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡIΟΔΟ 
   ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 
   Πoλυθεΐα 
   Ζωoμoρφική θρησκεία 
   Θεoπoίηση ανθρώπων 
Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΘΡΗΣΚΕIΑ ΣΤΗΝ ΑIΓΥΠΤΟ 
   Δίας 
   Διόσκoυρoι 
   Δήμητρα 
   Διόνυσoς 
ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΤΡΕIΑΣ 
   Σάραπης 
   Σαραπεία 
ΟI IΟΥΔΑIΟI ΣΤΗΝ ΑIΓΥΠΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΔΕIΓΜΑΤΑ ΠΑΓΑΝIΣΤIΚΗΣ ΛΑΤΡΕIΑΣ 
   Μαγεία 
ΧΡIΣΤIΑΝIΣΜΟΣ ΚΑI ΠΑΠΥΡΟI 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ 
   Βιβλιοθήκη δημοσίων λόγων 
   Βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων 
   Καταλογεῖον 
   Ναναῖον 
   Ἀδριαναῖον 
   Βιβλιοθήκη ἐν Πατρικοῖς 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
   Αρχεία ταξινομημένα αλφαβητικώς 
ΠIΝΑΚΕΣ 
   1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑI ΟΡΟI 
   2. ΑΡΧΑIΟI ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ 
   3. ΚΥΡIΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (Θεών, ανθρώπων και τόπων) 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ
   Μεταγραφή κειμένων 
ΜΗ ΦIΛΟΛΟΓIΚΟI ΠΑΠΥΡΟI 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ 
Ο ΟΡΦIΚΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝIΟΥ 

Μανδηλαράς Γεώργιος

Ο Βασίλειος Γεωργίου Μανδηλαράς (1933-2021) συνέβαλε αποφασιστικά με το έργο του στην αναγνώριση και στην προαγωγή του κλάδου της Παπυρολογίας στην Ελλάδα.

Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία Ι.Κ.Υ. στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Wadham College, απ’ όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα (D.Phil.).

Δίδαξε στην ιδιωτική εκπαίδευση και το 1966 εξελέγη Διδάσκαλος των Αρχαίων Ελληνικών στη Φιλοσοφική Αθηνών. Το 1975 έγινε Υφηγητής, τον επόμενο χρόνο Εντεταλμένος Υφηγητής και το 1982 Επίκουρος Καθηγητής στην ίδια Σχολή. Παράλληλα, δίδαξε στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επισκέπτης καθηγητής (1981-1984). Διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987-89). Το 1995 εξελέγη Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε μαθήματα και διαλέξεις σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, ενώ διοργάνωσε επιστημονικά συνέδρια και συμμετείχε σε πολλά με ανακοινώσεις.

Συνέγραψε πολλές επιστημονικές εργασίες και βιβλία στους εξής τομείς: εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών κειμένων, ερευνητικές εργασίες, πραγματείες και μελέτες για την αρχαία ελληνική φιλολογία και την παπυρολογία, βιβλιοκρισίες και ομιλίες, μεταφράσεις κτλ. Διοργάνωσε κι επιμελήθηκε τις εκδόσεις των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων «Οι Έλληνες» των εκδόσεων Κάκτος (1990-1995).

Βραβεύτηκε από επιστημονικές εταιρείες για το ήθος, την πανεπιστημιακή διδασκαλία και την πρωτοποριακή του δράση στον κλάδο της Παπυρολογίας.

Όταν αφυπηρέτησε, ανακηρύχθηκε σε Ομότιμο Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Ελληνικής Παπυρολογίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεχίζοντας να μελετά, να ερευνά και να συγγράφει μέχρι τέλους.

Όπως σημείωνε: «Η επιστημονική ενασχόληση με τα κλασικά γράμματα με οδήγησε στην κατανόηση του κλασικού πολιτισμού κι η έρευνα της παπυρολογίας μου επέτρεψε να γνωρίσω την ανθρώπινη σκέψη και ηθική των παλαιών ανθρώπων – Η επαφή με την αρχαιότητα ελευθερώνει από το εφήμερο».