Οικονομική Ανάλυση

32,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

552

ISBN13

978-960-9495-77-6

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Δίχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,94 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112076

In Stock

Η Οικονομική Ανάλυση είναι ένα σύνολο οικονομικών θεωριών που εξηγούν τα οικονομικά φαινόμενα και τις οικονομικές δομές και διαρθρώσεις.

Στο παρόν σύγγραμμα συνδυάζονται τόσο Αστικές – Ορθόδοξες όσο και Μαρξιστικές – Ριζοσπαστικές θεωρίες με σκοπό:

  • Την συγκρότηση ενός σώματος αναλυτικών εργαλείων που μπορούν να εξηγήσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την σημερινή σύνθετη και προβληματική οικονομική πραγματικότητα την οποία δυσχεραίνο¬νται να κατανοήσουν και να αλλάξουν μονόπλευρες θεωρήσεις.
  • Την διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των φοιτητών και την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και δημιουργικής επιστημονικής σκέψης. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει πέντε μέρη:

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και την Μεθοδολογία Έρευνας.
  • Μικροοικονομική Ανάλυση.
  • Μακροοικονομική Ανάλυση. 
  • Υπανάπτυξη και Ανάπτυξη.
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

Επίσης περιέχονται εμβόλιμα Ειδικά Θέματα, συναφή προς ο αντικείμενο της ενότητας, που μπορούν να αξιοποιηθούν για συζήτηση με τους φοιτητές καθώς και σε προχωρημένο ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πρόλογος

Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες
1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής Σκέψης
1.2 Βασικές Οικονομικές Έννοιες
  α) Οικονομικά αγαθά
  β) Συντελεστές της παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι Τρόποι Παραγωγής και η Εξέλιξή τους
2.1 Η Κοινωνική Παραγωγή
  α) Τρόποι Παραγωγής
  β) Η Διαδικασία και ο Κοινωνικός Καταμερισμός της Εργασίας
  γ) Η Συγκρότηση της Κοινωνίας και τα Κοινωνικά Επίπεδα
2.2 Η Διαδικασία της Μετάβασης - Μηχανισμοί Κοινωνικής Αλλαγής
2.3 Οι Προκαπιταλιστικοί Τρόποι Παραγωγής
  Ι) Ασιατικός Τρόπος Παραγωγής
  ΙΙ) Φεουδαρχικός Τρόπος Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μεθοδολογία Έρευνας
3.1 Η έννοια της επιστήμης και της επιστημονικής μεθόδου
3.2 Η μέθοδος της απαγωγής
  α) Το πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας
  β) Ο homo oeconomicus
  γ) Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης
  δ) Η νεοκλασική οριακή σχολή και η χρήση των μαθηματικών στην οικονομία
3.3 Η επαγωγική μέθοδος
3.4 Οι συνδυασμοί απαγωγικής και επαγωγικής μεθόδου
  α) Η μαρξιστική διαλεκτική
  β) Οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι
  γ) Η οικονομετρία και η κατασκευή υποδειγμάτων
3.5 Βασικές θεωρητικές υποθέσεις
  α) Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια Περίοδος
  β) Στατική - Δυναμική οικονομία
  γ) Κλειστή - Ανοιχτή οικονομία
  δ) Πραγματικοί Νομισματικοί Όροι
3.6 Προσπάθειες εφαρμογής της πειραματικής μεθόδου στην επιχειρηματική έρευνα
3.7 Η Συστημική Μέθοδος
  α) Βασικές κατηγορίες εννοιών
  β) Βασικοί κανόνες
3.8 Τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου έρευνας

Μ Ε Ρ Ο Σ    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σχηματισμός και Λειτουργία της Αγοράς
4.1 Το Οικονομικό Κύκλωμα
4.2 Μορφές Αγοράς
  α) Πλήρως Ανταγωνιστική Αγορά
  β) Το Μονοπώλιο
  γ) Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός
  δ) Ολιγοπώλιο
  ε) Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό
4.3 Αγορά και Κράτος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Επιχείρηση
5.1 Εξωτερική ανάλυση της Επιχείρησης
  α) Σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητας
  β) Σύμφωνα με τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας
  γ) Σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης
  δ) Σύμφωνα με την Νομική Μορφή
5.2 Εσωτερική Ανάλυση της Επιχείρησης
  α) Η επιχείρηση ως οργανισμός
  β) Η επιχείρηση ως σύστημα
  γ) Οι λειτουργίες της επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η Ζήτηση και η Προσφορά
6.1 Η Ζήτηση
  α) Γενικά περί ζήτησης
  β) Η καμπύλη της ζήτησης
  γ) Η ελαστικότητα της ζήτησης
  δ) Παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα
6.2 Η Προσφορά
  α) Γενικά περί προσφοράς
  β) Η καμπύλη της προσφοράς και η ελαστικότητά της
  γ) Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά
6.3 Η ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης
6.4 Οικονομικά της Ζήτησης και Οικονομικά της Προσφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η Παραγωγή
7.1 Η Παραγωγή - Γενικά
  α) Το Εναλλακτικό Κόστος
  β) Σχέση Κατανάλωσης και Παραγωγής
7.2 Συναρτήσεις Παραγωγής
  α) Συνολική, Μέση και Οριακή Παραγωγικότητα
  β) Αποδόσεις κλίμακας
7.3 Η συνάρτηση Cobb-Douglas
7.4 Η Συνάρτηση Παραγωγής του Marx
7.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Το Κόστος Παραγωγής
8.1 Γενικά
8.2 Κόστος ανά προϊόν και ανά λειτουργίες
  α) Κόστος ανά προϊόν
  β) Κόστος ανά λειτουργία
8.3 Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος
  α) Σταθερό Κόστος
  β) Μεταβλητό Κόστος
  γ) Διαχωρισμός μεταξύ Σταθερού και Μεταβλητού κόστους: Το Νεκρό Σημείο
8.4 Άμεσο και Έμμεσο Κόστος
8.5 Συνολικό, Μέσο και Οριακό Κόστος
  α) Συνολικό Κόστος
  β) Μέσο Κόστος
  γ) Οριακό Κόστος
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 1 Μεταφορντισμός και Ευελιξία
1. Η εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών στην παραγωγή και τα ευέλικτα τεχνολογικά συστήματα
2. Νέες μορφές καταμερισμού της εργασίας
  α) Η εξέλιξη του καταμερισμού της εργασίας στο Καπιταλιστικό Σύστημα
  β) Τα όρια της Ταιηλορικής-Φορντικής οργάνωσης της εργασίας
  γ) Αναδιάρθρωση της οργάνωσης της εργασίας
3. Μεταφορντισμός και ευελιξία
4. Η επιλογή του Μεταφορντικού καθεστώτος συσσώρευσης και τα αποτελέσματά της
  α) Η Υπερεκμετάλλευση της Εργατικής Δύναμης
  β) Η Υποταγή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  γ) Η ενίσχυση της Συγκέντρωσης της Συγκεντροποίησης και του χρηματοδοτικού κεφαλαίου: Πραγματική και εικονική οικονομία
  δ) Νέες τεχνολογίες-καινοτομία και μεταφορντισμός

Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τα χαρακτηριστικά του Καπιταλιστικού Τρόπου Παραγωγής
9.1 Μια πρώτη προσέγγιση του καπιταλισμού
9.2 Η Λειτουργία του Κεφαλαίου
9.3 Η Δυναμική του Κεφαλαίου
  α) Το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση
  β) Το κεφάλαιο ως διαδικασία αυτοαξιοποίησης
  γ) Η συσσώρευση του κεφαλαίου
  δ) Η αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου
9.4 Οικονομικές Διακυμάνσεις και Kρίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Εισόδημα – Κατανομή – Κατανάλωση
10.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
  α) Έννοια και Περιεχόμενο
  β) Τρόποι Μέτρησης του ΑΕΠ
10.2 Η κατανομή
  α) Η Λειτουργική Κατανομή
  β) Προσωπική Κατανομή
10.3 Η Κατανάλωση
  α) Η Συνολική Κατανάλωση
  β) Η Ατομική Κατανάλωση
10.4 Ο Πολλαπλασιαστής
  α) Οι αρχικές προσεγγίσεις
  β) Ο Πολλαπλασιαστής Εισοδήματος του Keynes
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Πληθωρισμός και Ανεργία
11.1 Ο Πληθωρισμός
  α) Η έννοια του πληθωρισμού
  β) Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού
  γ) Είδη Πληθωρισμού
11.2 Ανεργία
  α) Απασχόληση και Ανεργία
  β) Είδη Ανεργίας
11.3 Σχέση Πληθωρισμού και Ανεργίας
  α) Η Καμπύλη Philips
  β) Ο Στασιμοπληθωρισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ανταλλαγή – Χρήμα – Τραπεζικό Σύστημα
12.1 Η Ανταλλαγή και το Χρήμα
  α) Η ανταλλαγή
  β) Το Χρήμα και η Κυκλοφορία των Εμπορευμάτων
  γ) Οι λειτουργίες του χρήματος
12.2 Η Προσφορά Χρήματος και τα Τραπεζικά Ιδρύματα
  α) Η Συνολική Προσφορά
  β) Τα Τραπεζικά Ιδρύματα και η Δημιουργία Χρήματος
  γ) Η Άσκηση Νομισματικής Πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα
  δ) Η σημασία της προσφοράς χρήματος
12.3 Η Ζήτηση του Χρήματος
  α) Η Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος
  β) Η Κεϋνσιανή προσέγγιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Η Παρέμβαση του Κράτους στην Οικονομία
13.1 Το Κράτος και ο Ρόλος του
13.2 Τα Μέσα του Κρατικού Παρεμβατισμού
  α) Η Άσκηση της Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής λειτουργίας
  β) Παροχή Δημοσίων Αγαθών και Αγαθών Κοινής Ωφελείας
  γ) Νομισματική Πολιτική
  δ) Πολιτικές για τις εξωτερικές συναλλαγές
  ε) Η Δημοσιονομική Πολιτική
  στ) Ο Προϋπολογισμός του Κράτους
  ζ) Η Χρηματοδότηση του Ελλειμματικού Προϋπολογισμού και το Δημόσιο Χρέος
13.3 Τα αποτελέσματα της Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 2 Το Κράτος στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
1. Η εξέλιξη του κράτους
  α) Το κράτος και οι λειτουργίες του
  β) Το Κράτος Πρόνοιας
  γ) Η κρίση του κράτους πρόνοιας και το Νεοφιλελεύθερο κράτος
2. Κράτος και Παγκοσμιοποίηση
  α) Μορφές Αποδυνάμωσης του Εθνικού Κράτους και επιβολής της ομοιομορφοποίησης
  β) Θεωρίες για το κράτος στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Οι Καπιταλιστικοί Κοινωνικοί Σχηματισμοί και το Φαινόμενο της Υπανάπτυξης
14.1 Οι Κοινωνικοί Σχηματισμοί
  α) Ουσιαστική και Τυπική υποταγή των προγενέστερων Τρόπων Παραγωγής
  β) H Ουσιαστική υποταγή των Τρόπων Παραγωγής
14.2 Η Χωρική Επέκταση του Κεφαλαίου και το Φαινόμενο της Υπανάπτυξης
  α) Η Υπανάπτυξη ως φυσικό φαινόμενο
  β) Η Υπανάπτυξη ως απλή καθυστέρηση της ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Η Δυναμική της Ανάπτυξης
15.1 Ανάπτυξη και Οικονομική Ανάπτυξη
  α) Η Ανάπτυξη γενικά
  β) Η Οικονομική Ανάπτυξη
  γ) Το Αναπτυξιακό Υπόδειγμα των Βιομηχανικών Χωρών του Κέντρου και των Χωρών της Περιφέρειας
  δ) Τα Αναπτυξιακά Περιθώρια και η αξιοποίησή τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η Μεταβιομηχανική Ανάπτυξη
16.1 Η Ευέλικτη εξειδίκευση και οι συνέπειές της
  α) Διαμόρφωση του νέου ηγετικού τομέα της οικονομίας με τη διάδοση των παραγωγικών υπηρεσιών
  β) Αξιοποίηση της πολυμηχανής και παραγωγική ευελιξία έντασης γνώσης
  γ) Νέα μορφή κεφαλαιϊκής συσσώρευσης διά της ευέλικτης εξειδίκευσης
  δ) Νέος τεχνικός καταμερισμός της εργασίας
  ε) Μετασχηματισμοί στο εθνικό και διεθνές επίπεδο
16.2 Οι Μεταβιομηχανικοί Καπιταλιστικοί Κοινωνικοί Σχηματισμοί και η Νέα Διεθνής Οικονομική Τάξη Πραγμάτων
  α) Μεταβιομηχανικοί κοινωνικοί σχηματισμοί των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του Κέντρου
  β) Μεταβιομηχανικοί κοινωνικοί σχηματισμοί των περιφερειακών χωρών
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 3 Προβλήματα Ανάπτυξης στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
1. Η Προβληματική της Ανάπτυξης στο Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον
  α) Ανάπτυξη και Υπανάπτυξη
  β) Το Νέο Οικονομικό Περιβάλλον
  γ) Οι μεταβιομηχανικοί κοινωνικοί σχηματισμοί
2. Στρατηγικές Ανάπτυξης στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
3. Η Υπόθεση της Ρήξης: Μεταβιομηχανική Τομή και Κοινωνική Αξιοποίηση της Τεχνολογίας

Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ε Μ Π Τ Ο
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Διεθνές Εμπόριο και Παγκόσμια Αγορά
17.1 Διεθνές Εμπόριο και Παγκόσμια Αγορά
  α) Η Παγκόσμια Αγορά και το Διεθνές Εμπόριο
  β) Η θεωρητική διαμάχη για το Διεθνές Εμπόριο και η Παγκοσμιοποίηση
17.2 Σχηματισμός και Λειτουργία της Παγκόσμιας
  α) Η δημιουργία της Παγκόσμιας Αγοράς
  β) Συγκρότηση και Λειτουργία της Παγκόσμιας Αγοράς
17.3 Η Εμπορική Πολιτική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Πολυεθνικές Εταιρείες
18.1 Η Εξέλιξη των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
  α) Η εμφάνιση των πολυεθνικών εταιρειών
  β) Η δράση των Πολυεθνικών στην Μεταπολεμική Αναπτυξιακή Περίοδο
  γ) Οι Πολυεθνικές κατά την περίοδο της κρίσης της δεκαετίας 1970
  δ) Από την Πολυεθνική στην Παγκόσμια Εταιρεία
18.2 Στρατηγικές Εξωτερικής και Εσωτερικής Ανάπτυξης των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
  α) Η εξωτερική στρατηγική
  β) Η εσωτερική στρατηγική
  γ) Στρατηγικές Κυμαινομένων Στόχων και Ευέλικτα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης
  δ) Πολυεθνικές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 4 Προβλήματα Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής
  α) Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας
  β) Τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ρευμάτων
  γ) Προβλήματα Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ένταξης των Μεταναστών
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 5 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
1. Μορφές Ολοκλήρωσης και Παγκοσμιοποίησης
  α) Προσεγγίσεις και Μορφές της Ολοκλήρωσης
  β) Προβλήματα και Προβληματικότητα των Προσεγγίσεων της Ολοκλήρωσης
2. Η Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης
  α) Η θεωρητική βάση της οικονομικής ολοκλήρωσης
  β) Τα Στάδια της Οικονομικής Ολοκλήρωσης
  γ) Τα Αποτελέσματα της Οικονομικής Ολοκλήρωσης
3. Η Νομισματική Ένωση
  α) Η διαδικασία της Νομισματικής Ενοποίησης
  β) Τα Οφέλη από την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
  α) Οι αλλαγές στην Ευρώπη και τα Ευρωπαϊκά αδιέξοδα
  β) Το Παράδειγμα της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης

Τελικές Παρατηρήσεις
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Ξενόγλωσση

Χριστοδούλου Δημήτριος

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος.
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (τώρα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (D.E.A) στο Πανεπιστήμιο Paris VIII-Vincennes, από το οποίο έλαβε και το Διδακτορικό του Δίπλωμα.
• Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει:
- Επιστημονικό Στέλεχος και στην συνέχεια Διευθυντής Βαλκανικών Σχέσεων, στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας – ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (15 έτη).
- Αντιπρόεδρος, αρχικά (2 έτη) και στην συνέχεια Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (5 έτη) στην Δημόσια Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑ Α.Ε.)
- Αντιπρόεδρος, της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης (ΕΠΑ Α.Ε.) που προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό για την διανομή του φυσικού αερίου (2 έτη).
• Η Ακαδημαϊκή του εμπειρία περιλαμβάνει:
- ChercheurScientifique, στοΠανεπιστήμιο Paris VIII-Vincennes (2 έτη).
- Ειδικός Επιστήμων, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (4 έτη).
- Επισκέπτης Καθηγητής, στην Μεταπτυχιακή Σχολή του Πανεπιστημίου WorldandNationalEconomy της Σόφιας (3 έτη).
- Επισκέπτης Καθηγητής, στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1 έτος).
• Επίσης έχει διατελέσει:
- Ειδικός Σύμβουλος, στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (2 έτη).
- Ειδικός Σύμβουλος, στο Υπουργείο Εμπορίου (1 έτος).
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας ΒΙΟΒΑΛΒ ΑΕΒΕ (3 έτη).
- Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Διαγωνισμού, για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης – ΟΛΘ Α.Ε. (3 έτη).
- Έχει συμμετάσχει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, έχει εισηγηθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων. Στο επιστημονικό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται άλλα έντεκα (11) επιστημονικά βιβλία.