Οι πολυγραμματισμοί στο μάθημα της Γλώσσας

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

224

ISBN13

978-618-202-142-2

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

In Stock

Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο που αδιάκοπα ανανεώνεται, έχουν διευρυνθεί οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι γλώσσες. Επομένως, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η επίτευξη μιας σωστής γλωσσικής πολιτικής, η οποία θα κινείται στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών. Παράλληλα, τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο συγκροτούν μια σημαντική δημογραφική ομάδα στα σχολεία της χώρας και είναι αναγκαία συνθήκη η σωστή αντιμετώπισή της.

Επίκεντρο του βιβλίου αυτού είναι η αξιοποίηση ενός εργαλείου σχεδιασμού της διδασκαλίας που προσεγγίζει τη γνώση πολυτροπικά, άπτεται των ενδιαφερόντων των παιδιών, τα αντιμετωπίζει ως δρώντα υποκείμενα και καθοδηγεί τους/τις μελλοντικούς/κές εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν σχεδιαστές της μάθησης σε μια κοινότητα συλλογικής γνώσης με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους. Το εργαλείο σχεδιασμού αυτό ονομάζεται Νέα Μάθηση ή Μάθηση μέσω σχεδιασμού των Κalantzis και Cope (2013)· και θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα.

 

1. Εισαγωγή 
1.1 Κίνητρα της συγγραφής και πεδίο της εφαρμογής 
1.2 Κεντρικός στόχος της εφαρμογής 
1.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

2. Περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται η μελέτη 
2.1 Γλώσσα και εκπαίδευση 
2.2 Γλωσσική πολυμορφία και ελληνική εκπαίδευση 14
2.3 Αναλυτικά προγράμματα
     2.3.1 Ιστορική αναδρομή
     2.3.2 Είδη Αναλυτικών Προγραμμάτων 
2.4 Αναλυτικά Προγράμματα και διδασκαλία της Γλώσσας 
2.5 Πρακτική άσκηση 
     2.5.1 Ορισμοί για την πρακτική άσκηση 
     2.5.2 Η πρακτική άσκηση και η λειτουργία της 
     2.5.3 Η πρακτική άσκηση στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών 
     2.5.4 Η πρακτική άσκηση στην Ελλάδα 
     2.5.5 Η πρακτική άσκηση σε άλλες χώρες 

3. Θεωρητικό πλαίσιο 
3.1 Νέα Μάθηση 
     3.1.1 Αναστοχασμός 
3.2 Πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας 
3.3 Παραδοσιακή, προοδευτική και μετασχηματιστική Παιδαγωγική 
     3.3.1 Παραδοσιακή Παιδαγωγική 
     3.3.2 Προοδευτική Παιδαγωγική 
     3.3.3 Μετασχηματιστική Παιδαγωγική 
     3.3.4 Διαπολιτισμική παιδαγωγική, αγωγή και εκπαίδευση 
3.4 Συνδυασμός θεωριών 
3.5 Διδακτική της Γλώσσας στα ελληνικά: Αναλυτικά Προγράμματα 
     3.5.1 Επικοινωνιακή προσέγγιση 
     3.5.2 Κειμενοκεντρική προσέγγιση 
     3.5.3 Πολυγραμματισμοί 
     3.5.4 Κριτικός γραμματισμός 
3.6 Αξιολόγηση 

4. Μεθοδολογία της μελέτης 
4.1 Έρευνα δράσης 
     4.1.1 Ιστορική αναδρομή 
     4.1.2 Ορισμοί της έρευνας δράσης 
     4.1.3 Ορισμοί της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης 
     4.1.4 Βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης 
     4.1.5 Είδη της έρευνας δράσης 
     4.1.6 Επιλογή της μεθόδου της μελέτης: Προσδιορισμός, τεκμηρίωση και στάδια που ακολουθήθηκαν 
4.2 Παρατήρηση 
     4.2.1 Συμμετοχική παρατήρηση – Συμμετοχή του/της ερευνητή/ερευνήτριας: Συμμετέχων/Συμμετέχουσα ερευνητής/ερευνήτρια 
     4.2.2 Κριτήρια αξιολόγησης της συμμετοχικής παρατήρησης 
     4.2.3 Μη συμμετοχική παρατήρηση 
4.3 Συλλογή δεδομένων 
     4.3.1 Ημερολόγια 
4.4 Ανάλυση δεδομένων 
     4.4.1 Ποιοτική και ποσοτική μέθοδος έρευνας 
4.5 Ανάλυση περιεχομένου 
     4.5.1 Στόχος της ανάλυσης περιεχομένου 

5. Ερευνητικός σχεδιασμός 
5.1 Εφαρμογή των σταδίων της έρευνας δράσης στη συγκεκριμένη έρευνα 
5.2 Στάδια της έρευνας δράσης 95
     5.2.1 Α΄ φάση της έρευνας: Πρακτικές ασκήσεις Β΄ φάσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο μάθημα της Διδακτικής της Γλώσσας: Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (2015–2016) 
     5.2.2 Β΄ φάση πρακτικών ασκήσεων και Νέα Μάθηση 
     5.2.3 Σχεδιασμός της διδασκαλίας 
     5.2.4 Αξιολόγηση του μαθήματος της Διδακτικής της Γλώσσας της Β΄ φάσης πρακτικών ασκήσεων 
     5.2.5 Υποχρεώσεις φοιτητών/φοιτητριών μετά από το τέλος του μαθήματος της Διδακτικής της Γλώσσας της Β΄ φάσης πρακτικών ασκήσεων 
5.3 Το τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) στάδιο της έρευνας δράσης 
     5.3.1 Δεύτερη φάση της έρευνας: Πρακτικές ασκήσεις Γ΄ φάσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο μάθημα της Εφαρμοσμένης Διδακτικής της Γλώσσας: Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (2015–2016) 
     5.3.2 Οργάνωση της Γ΄ φάσης πρακτικών ασκήσεων της Εφαρμοσμένης Διδακτικής της Γλώσσας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

6. Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 
6.1 Παρουσίαση του δείγματος 
6.2 Πρώτο στάδιο έρευνας 
6.3 Δεύτερο στάδιο έρευνας 
     6.3.1 Παιδαγωγικά θέματα 
     6.3.2 Διαχείριση χρόνου 
     6.3.3 Ερωτηματολόγιο 
     6.3.4 Συνεντεύξεις 
     6.3.5 Αναστοχασμός
6.4 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης 
6.5 Αποτελέσματα της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης
     6.5.1 Διαφοροποίηση απόψεων συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε σχέση με το φύλο 
     6.5.2 Διαφοροποίηση απόψεων συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε σχέση με την τάξη
     6.5.3 Διαφοροποίηση απόψεων συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε σχέση με τον αριθμό των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών στην τάξη

7. Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις
7.1 Συμπεράσματα 
7.2 Περιορισμοί 
7.3 Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

Παράρτημα
Βιβλιογραφικές αναφορές