Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

27,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-5242-20-6

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,535 kg
Κωδικός Ευδόξου

77118264

Εξαντλημένο

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο αναγνωρίζει και αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες των προτεινόμενων έργων – δραστηριοτήτων, προ­γραμμάτων και σχεδίων στο περιβάλλον. Το παρόν σύγγραμμα παρουσι­άζει τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και το περιεχόμενο της βασικής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Ελληνικής Νομοθεσίας. Συνεισφέ­ρει στην κατανόηση του συνόλου των συντελεστών του φυσικού και ανθρω­πογενούς περιβάλλοντος και περιγράφει διάφορες μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πρόγραμμα σπουδών τους όσο και σε επαγγελματίες, μελετητές, συμβούλους και επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων – δραστηριοτήτων.

Εισαγωγή

KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Θεσμικό Πλαίσιο
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
1.2 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
1.3 Εθνικά Νομοθετικά Κείμενα

KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαδικασίες Εκτίμησης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.1 Βήματα για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.2 Περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικού Προελέγχου
2.3 Περιεχόμενο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.4 Περιεχόμενο Μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
2.5 Αντικείμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
2.6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - ΠΠΔ
2.7 Περιεχόμενο Μελετών Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εισαγωγή – Συνοπτική και Αναλυτική Περιγραφή Έργου-Δραστηριότητας
3.1 Εισαγωγή
3.2 Μη τεχνική περίληψη
3.3 Συνοπτική περιγραφή έργου-δραστηριότητας
3.4 Στόχος, σημασία, αναγκαιότητα του έργου-δραστηριότητας και ευρύτερες συσχετίσεις
3.5 Συμβατότητα του έργου-δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής
3.6 Αναλυτική περιγραφή έργου-δραστηριότητας
3.7 Εναλλακτικές λύσεις

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κατάσταση Περιβάλλοντος Περιοχής Μελέτης
4.1 Ορισμός περιοχής μελέτης
4.2 Φυσικό περιβάλλον
4.3 Περιοχές σε καθεστώς προστασίας

KΕΦΑΛΑΙΟ 5: Υφιστάμενη και εν δυνάμει κατάσταση των συντελεστών του περιβάλλοντος
5.1 Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
5.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον
5.3 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
5.4 Τεχνικές υποδομές
5.5 Κοινωνικές υποδομές
5.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
5.7 Ακουστικό περιβάλλον
5.8 Δονήσεις
5.9 Ακτινοβολίες
5.10 Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα

KΕΦΑΛΑΙΟ 6: Εντοπισμός και Αξιολόγηση Επιπτώσεων – Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής
6.1 Μέθοδοι αναγνώρισης-εντοπισμού επιπτώσεων
6.2 Χαρακτηρισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
6.3 Ποσοτική-ποιοτική αξιολόγηση επιπτώσεων
6.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
6.5 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων
6.6 Μεθοδολογική προσέγγιση για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6.7 Χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων

KΕΦΑΛΑΙΟ 7: Επέκταση και Λειτουργία Ξενοδοχείου
Ηρακλής Παναγιωτάκης, Νίκος Κουρής
1 Εισαγωγή
1.1 Τίτλος δραστηριότητας
1.2 Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας
1.4 Κατάταξη δραστηριότητας
1.5 Φορέας δραστηριότητας
1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής
2 Mη τεχνική περίληψη
2.1 Εισαγωγή
2.2 Γεωγραφική θέση
2.3 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
2.4 Μέτρα αντιμετώπισης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
2.5 Οφέλη από τη δραστηριότητα
2.6 Εναλλακτικές λύσεις
3 Συνοπτική περιγραφή
4 Στόχος και σκοπιμότητα – Ευρύτερες συσχετίσεις
4.1 Στόχος και σκοπιμότητα
4.2 Ιστορική εξέλιξη
4.3 Οικονομικά στοιχεία
4.4 Συσχέτιση με άλλες δραστηριότητες
5 Συμβατότητα με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής
5.1 Θέση δραστηριότητας
5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή
6 Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας
6.1 Αναλυτική περιγραφή δραστηριότητας
6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων
6.3 Περαιτέρω στοιχεία των υποδομών της δραστηριότητας και του έργου
6.4 Φάση κατασκευής
6.5 Φάση λειτουργίας
6.6 Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση
6.7 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον
7 Εναλλακτικές λύσεις
7.1 Παρουσίαση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν
7.1.1 Μηδενική λύση
7.1.2 Ανακατασκευή Κτιρίου 2
7.2 Αξιολόγηση και αιτιολόγηση τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
8 Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
8.1 Περιοχή μελέτης
8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
8.5 Φυσικό περιβάλλον
8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον
8.7 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
8.8 Τεχνικές Υποδομές
8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα
8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις
8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
8.13 Ύδατα
8.14 Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος
9 Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
9.1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις
9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον
9.7 Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές
9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα
9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις
9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία
9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα
9.14 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες
10 Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
10.1 Εισαγωγή
10.2 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
10.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
10.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
10.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
10.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον
10.7 Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
10.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές
10.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
10.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα
10.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις
10.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία
10.13 Επιπτώσεις στα νερά
11 Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση
11.1 Περιβαλλοντική διαχείριση
11.2 Προγράμματα παρακολούθησης
11.3 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης
12 Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
13 Πρόσθετα στοιχεία
13.1 Εξειδικευμένες μελέτες
13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν
14 Φωτογραφική τεκμηρίωση
15 Χάρτες και σχέδια
16 Παραρτήματα

KΕΦΑΛΑΙΟ 8: Βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων Α' Κατηγορίας

KΕΦΑΛΑΙΟ 9: Προστατευόμενες Περιοχές

Βαγιωνά Δήμητρα

Η Βαγιωνά Γ. Δήμητρα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατέχει την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση PMP (Project Management Professional) από το 2012.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες κλίμακες σχεδιασμού, στην διαχείριση έργων, στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων - έργων και προγραμμάτων, στην αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Είναι συγγραφέας βιβλίων, συμμετέχων με κεφάλαια σε βιβλία και δυο άρθρων σε τιμητικούς τόμους. Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι αξιολογήτρια σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Διαχείριση και την Προστασία του Περιβάλλοντος και συμμετείχε/συμμετέχει στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές πολλών σχετικών συνεδρίων.