Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη. Το ArcGIS Desktop 10.x

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Σελίδες

616

ISBN13

978-618-202-201-6

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Email όταν το βιβλίο κυκλοφορήσει

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την 4η πλήρως ανανεωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες εκμάθησης των ΓΣΠ. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2010, ανανεώνεται και εμπλουτίζεται ανά διαστήματα και καθιερώθηκε στην αγορά με επιτυχία.

Καλύπτει λεπτομερώς, μέσα από την πράξη, την εκμάθηση του ΓΣΠ ArcGIS Desktop για τις εκδόσεις 10.Χ. Ξεκινώντας από μηδενική βάση στα θέματα των ΓΣΠ και των γνώσεων επί του λογισμικού ArcGIS, ο αναγνώστης θα φτάσει σταδιακά σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων με στόχο αυτές οι γνώσεις και ικανότητες θα του επιτρέψουν να απασχοληθεί με άνεση στον χώρο των εφαρμογών των ΓΣΠ, είτε αυτό γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε ερευνητικό.

Στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου, καθώς και στο κυρίως σώμα του κειμένου, παρέχονται τα βασικά στοιχεία θεωρίας που αναφέρονται στα θέματα που πραγματεύεται κάθε κεφάλαιο. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προτείνεται σειρά ασκήσεων για περαιτέρω ενασχόληση. Οι λύσεις των προτεινόμενων ασκήσεων, μαζί με ενδεικτικά βήματα επίλυσής τους, δίνονται σε παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν αναλυτικές και εκτεταμένες εφαρμογές για τα εργαλεία/επεκτάσεις του ArcGIS: το 3D Analyst, το εργαλείο ArcScene, το Spatial Analyst· επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στο εργαλείο/επέκταση Geostatistical Analyst και στο εργαλείο Animation του ArcMap, το οποίο υποστηρίζει την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε μορφή κινούμενης εικόνας, αντικείμενα που είτε δεν καλύπτονται καθόλου από άλλα ελληνικά βιβλία είτε υπάρχουν μικρές αναφορές σε αυτά. Επίσης, ο χρήστης, μέσω της ομάδας εργαλείων Groundwater που παρέχει το ArcGIS Desktop, μπορεί να γνωρίσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό στη χωροχρονική μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών που συντελούνται και αφορούν τα υπόγεια ύδατα.

Το βιβλίο, μέσω των αναλυτικών εφαρμογών που εμπεριέχει, καλύπτει σφαιρικά και πλήρως επιστημονικά πεδία και αντικείμενα όπως: χαρτογραφική θεματική απόδοση περιγραφικών δεδομένων (θεματική χαρτογραφία)· γεωαναφορά χωρικών δεδομένων (συστήματα αναφοράς) και διανυσματοποίηση (ψηφιοποίηση)· εισαγωγή, επεξεργασία, ανάλυση περιγραφικών δεδομένων (βάσεις δεδομένων)· χαρτογραφική σύνθεση· εκτίμηση και χωρική κατανομή κόστους συντήρησης οδικού δικτύου (οδοποιία)· κατηγοριοποίηση χωρικών ενοτήτων (δήμων) βάσει των χρήσεων γης που επικρατούν σε αυτές (ταξινόμηση, χωρική ανάλυση)· διερεύνηση περιοχών ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και αγροτουρισμού (χωροθετήσεις)· διαχείριση τρισδιάστατων δεδομένων (3D) και παραγώγων δευτερογενών δεδομένων (κλίσεις, εκθέσεις, σκιασμένο ανάγλυφο, ορατότητα, κατά μήκος τομή)· ανάλυση ορατότητας και τοποθέτηση σημείων παρατήρησης για επιτήρηση του χώρου με σκοπό την ασφάλεια· μοντελοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς· εύρεση βέλτιστης διαδρομής για χωροθέτηση αγωγού μεταφοράς υγρών αποβλήτων· ανάλυση κατανομής πληθυσμού στον χώρο και στον χρόνο (χωρο-χρονική πληθυσμιακή ανάλυση)· ανάλυση θέσης χωρικού μέσου του πληθυσμού στον χώρο και στον χρόνο· ανάλυση της περίπτωσης διαρροής ρυπογόνου παράγοντα προς τα υπόγεια ύδατα· μοντελοποίηση της μεταφοράς του και εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων (διαχείριση υπογείων υδάτων).

Αχιλλέως Γεώργιος

Ο Αχιλλέως Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ερευνητικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κατέχει ερευνητική εμπειρία στα αντικείμενα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Χωρική Ανάλυση και Εφαρμογές τους, Χωρικά Δεδομένα, Ακρίβεια Δεδομένων, Μετάδοση Σφαλμάτων, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Χαρτογραφία Είναι συγγραφέας πλήθους δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια Πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αντικειμένων: Προγραμματισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και Εφαρμογές τους, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Σχέδιο, Γεωγραφία, Φωτογραμμετρία.


Κουργιαλάς Νεκτάριος

Ο Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος είναι Γεωπόνος από το Α.Π.Θ. και Ερευνητής - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Κατέχει πολυετή ερευνητική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων/Υδρολογία, Αρδεύσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Χρήση Νέων Τεχνολογιών στους Υδατικούς Πόρους, Χώρο-Χρονικά Δεδομένα, Προσομοίωση Φυσικών/Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Μοντελοποίηση Εδαφοϋδατικών Πόρων, Υδραυλική Ποτάμιων Συστημάτων.

Είναι συγγραφέας πλήθους δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια καθώς και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με συμμετοχή σε πλήθος διεθνών & εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.


Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Η Τσουχλαράκη Ανδρονίκη είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Είναι επικεφαλής Ερευνητικής Μονάδας Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πολυτεχνείο Κρήτης στη σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.