Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

46,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

512

ISBN13

978-618-5242-91-6

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,884 kg
Κωδικός Ευδόξου

94701062

In Stock

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να παρέχει σε μια σειρά κοινωνικών ομάδων (πχ ακαδημαϊκούς, φοιτητές, λογιστές, δικηγόρους) τις επαρκείς γνώσεις για να συμβάλλουνώστε οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του νόμου (4403/2016) και να αποκαλύψουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιβαλλοντική, Κοινωνική – Αειφόρος Λογιστικής
A) Η περίοδος της δεκαετίας του ’70
B) Η περίοδος της δεκαετίας του ’80
Γ) Η περίοδος της δεκαετίας του ’90 και ’00
1.1 Περιεχόμενο της έννοιας της περιβαλλοντικής – αειφόρου λογιστικής
1.2 Περιβαλλοντική/ αειφόρος λογιστικής: Μια θεωρητική προσέγγιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μοντέλα λογιστικής καταγραφής και αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αειφόρο επίδοση των οργανισμών
2.1 «Πράσινη» μακροοικονομική λογιστική (Green Accounting)
2.2 Μικρο-περιβαλλοντική - Αειφόρος λογιστική (Environmental Accounting)
2.2.1 Ανεπίσημες/ εξω-λογιστικές τεχνικές καταγραφής περιβαλλοντικών - αειφόρων πληροφοριών
2.2.2 Επίσημα λογιστικά συστήματα καταγραφής περιβαλλοντικών - αειφόρων πληροφοριών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
3.1 Πολιτικό Υπόβαθρο
3.2 Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο
3.3 Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εναρμόνιση των επίσημων καταστάσεων με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
4.1 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
4.2 Απολογισμοί/εκθέσεις αειφορίας – Οδηγοί GRI - IR
4.2.1 Ανάλυση του Οδηγού GRI-G4
4.2.2 Μοντέλα βαθμολόγησης απολογισμών/εκθέσεων αειφορίας: Η περίπτωση της Ελλάδας
4.2.3 Πρότυπο/Οδηγός ολοκληρωμένου απολογισμού/έκθεσης αναφορών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ –ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Επιδράσεις της περιβαλλοντικής – αειφόρου πολιτικής στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.1.1 Οι ενδεχόμενες επιδράσεις των εργαλείων «εντολών κι ελέγχου» στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των εταιρειών/οργανισμών
5.1.2 Οι πιθανές επιδράσεις των οικονομικών εργαλείων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.1.3 Ενδεχόμενες επιδράσεις των εθελοντικών εργαλείων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.2 Ανάλυση του θεωρητικού μοντέλου ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πληροφοριών στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών/οργανισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβαλλοντικοί – αειφόροι λογαριασμοί: θεμελιώδεις έννοιες
6.1 Προσδιορισμός των εννοιών του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους
6.1.1 Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού κόστους
6.1.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του κοινωνικού κόστους
6.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εξόδου
6.2.1 Ο προσδιορισμός της έννοιας του «περιβαλλοντικού» εξόδου
6.2.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του «κοινωνικού» εξόδου
6.3 Προσδιορισμός της έννοιας των «περιβαλλοντικών» εσόδων
6.4 Προσδιορισμός της έννοιας της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.1 Μεθοδολογία για την καταγραφή του επιχειρησιακού κόστους αειφορίας στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις
7.1.1 Οι κατηγορίες των λογαριασμών της αειφόρου λογιστικής
7.1.2 Προτεινόμενοι λογαριασμοί, κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ., των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των σχετικών Ελληνικών κι Ευρωπαϊκών διατάξεων
7.2 Διεθνή λογιστικά και αειφορικά πρότυπα
7.2.1 Προτεινόμενοι λογαριασμοί, πεδία της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής διαχείρισης προτεινόμενα από διεθνείς οργανισμούς
7.2.2 Στις Γενικές Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
7.3 Κωδική αρίθμηση των περιβαλλοντικών – αειφόρων λογαριασμών
7.4 Γενικός κανόνας διάκρισης των αειφόρων λογαριασμών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8.1 Εισαγωγικές Έννοιες
8.2 Πρώτη Ομάδα: Πάγιο Ενεργητικό – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.3 Δεύτερη Ομάδα: Αποθέματα – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.4 Τρίτη Ομάδα: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.5 Τέταρτη Ομάδα: Καθαρή Θέση – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.6 Πέμπτη Ομάδα: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.7 Έκτη Ομάδα: Οργανικά Έξοδα κατά Είδος – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.8 Εβδόμη Ομάδα: Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.9 Ογδόη Ομάδα: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.10 Προσάρτημα: Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Πληροφορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
9.1 Εισαγωγή
9.2 Πρώτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού
9.3 Δεύτερη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Αποθεμάτων
9.4 Τρίτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Απαιτήσεων Και Διαθέσιμων
9.5 Τέταρτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων και Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
9.6 Πέμπτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
9.7 Έκτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Οργανικών Εξόδων κατά Είδος
9.8 Εβδόμη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Οργανικών Εσοδών κατά Είδος
9.9 Ογδόη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
10.1 Περιβαλλοντικό – Αειφόρο Υπόδειγμα Αποτελεσμάτων Χρήσης
10.2 Αναμορφωμένο Προσάρτημα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευαγγελινός Κωνσταντίνος

Ο Ευαγγελινός Κωνσταντίνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικεύεται στην «Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε μια σειρά πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιβαλλοντική διαχείριση φορέων και επιχειρήσεων, στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14001), στην περιβαλλοντική πολιτική, στην κοινωνική υπευθυνότητα επιχειρήσεων, στα πράσινα προϊόντα και κατανάλωση και στις ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Έχει συγγράψει πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, πάνω από 15 κεφάλαια σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα βιβλία.


Νικολάου Ιωάννης

Ο Νικολάου Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κι ειδικεύεται στην «Περιβαλλοντική Επίδοση των Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». Η διδακτορική διατριβή του δε επικεντρώθηκε στην καταγραφή περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών κι έχει συγγράψει το βιβλίο «Περιβαλλοντική – Αειφόρος Λογιστική», Εκδόσεις Γκιούρδα. Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε μια σειρά πανεπιστημίων της Ελλάδας. Τα επιστημονικά κι ερευνητικά ενδιαφέροντά του, εστιάζονται στην περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική λογιστική, στις περιβαλλοντικές εκθέσεις, στα συ
στήματα δεικτών μέτρησης της αειφόρου επίδοσης και την κυκλική οικονομία. Τέλος, έχει συγγράψει πάνω από 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, πάνω από 20 κεφάλαια αγγλόφωνα και ελληνικά βιβλία, 2 ελληνικά βιβλία και 2 βιβλία στην αγγλική.