La lingua italiana nel turismo: prime lezioni

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

184

ISBN13

978-618-202-128-6

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Italian

Βάρος 0,58 kg

In Stock

Το La lingua italiana nel turismo: Prime lezioni εστιάζει στην πολυδιάστατη γλώσσα του τουρισμού και την ορολογία της στα ιταλικά.

Απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίας του τουριστικού τομέα όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να «κατακτήσουν» την ιταλική γλώσσα και να τη χρησιμοποιήσουν στον χώρο εργασίας τους με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα.

Το βιβλίο αυτό:

 • δημιουργήθηκε ειδικά για ελληνόγλωσσους ομιλητές στα αρχικά επίπεδα εκμάθησης της ιταλικής (Α1–Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες)
 • βασίζεται στις θεωρητικές αρχές της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής
 • αναλύει, με τρόπο εύληπτο, τις κυριότερες λεξιλογικές, μορφοσυντακτικές, υφολογικές, κοινωνιογλωσσικές και πραγματολογικές δομές της γλώσσας του τουρισμού στην ιταλική
 • πραγματεύεται βασικές καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ επαγγελματιών του τουρισμού και ιταλόγλωσσων πελατών σε αυθεντικά περιβάλλοντα (όπως μονάδες φιλοξενίας, ξενοδοχεία και άλλου τύπου καταλύματα, χώρους εστίασης, γραφεία ταξιδιών, κ.λπ.)
 • απαρτίζεται από θεματικά ποικιλόμορφα (γραπτά, προφορικά και οπτικοακουστικά) κείμενα και δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • αναδεικνύει τα σημεία εκείνα που «δυσκολεύουν» περισσότερο τους/τις ελληνόγλωσσους/ες που διδάσκονται την ιταλική ως ξένη γλώσσα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή

UNITÀ 1: Telefonata e primi incontri in albergo
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τηλεφώνημα και πρώτες επαφές σε ξενοδοχείο

 • L’alfabeto italiano – Το ιταλικό αλφάβητο
 • Le principali regole di fonetica italiana – Οι βασικότεροι κανόνες της φωνολογίας της ιταλικής γλώσσας
 • Lettere dell’alfabeto usate solo in prestiti linguisticii – Γράμματα της αλφαβήτου που χρησιμοποιούνται μόνο σε λεξιλογικά δάνεια
 • Attività: Leggere il testo in italiano – Δραστηριότητα: Διαβάζουμε το ιταλικό κείμενο
 • Attività audiovisiva: Impariamo a pronunciare correttamente le doppie – Οπτικοακουστική δραστηριότητα: Μαθαίνουμε να προφέρουμε ορθά τα διπλά σύμφωνα της ιταλικής γλώσσας
 • L’accento grafico – Η (ορθο)γραφική απεικόνιση του τόνου
 • I principali nomi di persona italiani – Τα κυριότερα ιταλικά βαφτιστικά ονόματα
 • Alcuni dei cognomi italiani più diffusi – Μερικά από τα πιο συνηθισμένα επώνυμα των Ιταλών
 • I verbi essere, avere, esserci & chiamarsi nell’Indicativo Presente – Τα ρήματα essere, avere, esserci & chiamarsi στην Οριστική του Ενεστώτα
 • La forma di cortesia – Ο τύπος ευγενείας
 • Impariamo a fare lo spelling – Μαθαίνουμε να κατονομάζουμε τα γράμματα
 • Una telefonata in albergo – Τηλεφώνημα στο ξενοδοχείο
 • Attività: Come si scrive… – Δραστηριότητα: Πώς γράφεται
 • Incontri presso il bar dell’albergo “Bellavista” – Συναντήσεις στο μπαρ του ξενοδοχείου «Bellavista»
 • Secondo i mini dialoghi – Σύμφωνα με τους σύντομους διαλόγους
 • Impariamo… - Μαθαίνουμε
 • Saluti (formali e informali). Si dice – …(Απο)Χαιρετισμοί (φιλικοί και επίσημοι). Λέμε
 • Attività sulle regole di fonologia – Δραστηριότητα αναφορικά με τους κανόνες της φωνολογίας
 • Attività sulle regole dell'accento grafico – Δραστηριότητα αναφορικά με τη γραφική (ανα)παράσταση
 • Attività sul lessico nuovo – Δραστηριότητα αναφορικά με το νέο λεξιλόγιο
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα
 • Attività sul lessico nuovo – Δραστηριότητα αναφορικά με το νέο λεξιλόγιο

UNITÀ 2: Dare il benvenuto e parlare della provenienza
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Καλωσορίζουμε και μιλάμε για την καταγωγή μας

 • Al banco di accoglienza dei clienti dell’albergo “La bella Italia” ad Atene – Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου «Η ωραία Ιταλία» στην Αθήνα
 • Secondo il dialogo… segnate le affermazioni corrette – Σύμφωνα με τον διάλογο… σημειώστε τις σωστές διατυπώσεις
 • La carta d’identità della dott.ssa Caterina Miceli – Η αστυνομική ταυτότητα της κας Caterina Miceli
 • I verbi andare, fare, potere e dovere – Τα ρήματα andare, fare, potere και dovere
 • Le desinenze dei sostantivi – Οι καταλήξεις των ουσιαστικών
 • La posizione sintattica dell'aggettivo – Η συντακτική θέση του επιθέτου
 • Gli aggettivi cardinali – Τα απόλυτα αριθμητικά
 • Attività con i numeri – Δραστηριότητα με τους αριθμούς
 • Gli aggettivi numerali ordinali – Τα τακτικά αριθμητικά
 • Οι καταλήξεις των επιθέτων – Le desinenze degli aggettivi
 • I continenti – Οι ήπειροι
 • Ι nomi dei principali Paesi europei e delle loro capitali – Τα ονόματα των κυριοτέρων ευρωπαικών χωρών και των πρωτευουσών τους
 • Το ρήμα potere στο Condizionale semplice (Απλή Ευκτική)
 • Fare conoscenza – Ας γνωριστούμε
 • Secondo il dialogo – Σύμφωνα με τον διάλογο
 • Attività sul genere dei sostantivi – Δραστηριότητα στο γένος των ουσιαστικών
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα
 • Attività audiovisiva: Lezioni su scrivere nell’italiano corsivo – Οπτικοακουστική δραστηριότητα: Μαθήματα στα καλλιγραφικά ιταλικά
 • Attività sulla compilazione di modulidi prenotazione alberghiera – Δραστηριότητα για τη συμπλήρωση εντύπων κράτησης ξενοδοχείου
 • Attività: riempite gli spazi vuoti – Δραστηριότητα: συμπληρώστε τα κενά
 • Rispondete (in classe oralmente e/o a casa per iscritto) alle domande – Απαντήστε (στην τάξη προφορικά και/ή στο σπίτι γραπτώς) στις ερωτήσεις

UNITÀ 3: Mestieri e professioni
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Eπαγγέλματα

 • Un voucher regalo dalla spa di un albergo ai suoi ospiti
 • Κουπόνι δωρο επιταγής spa ξενοδοχείου για τους πελάτες του
 • Al telefono con l’addetto della spa – Στο τηλέφωνο με τον υπεύθυνο του spa
 • Τα ρήματα σε -are στην Οριστική του Ενεστώτα – I verbi in -are nell’Indicativo Presente
 • Secondo il dialogo – Σύμφωνα με τον διάλογο
 • L’Indicativo Presente dei verbi in -are: stare e dare – Η Οριστική του Ενεστώτα των ανωμάλων ρημάτων σε -are: stare και dare
 • “Dove vai?”, “Dove lavori?”, “Dove stai?” – «Πού πηγαίνεις;», «Πού εργάζεσαι;», «Πού βρίσκεσαι;»
 • Attività con i verbi in -are – Δραστηριότητα με τα ρήματα σε -are
 • L’articolo determinativo e quello indeterminativo – Το οριστικό και το αόριστο άρθρο
 • Attività sull’articolo determinativo, la formazione del femminile e del plurale dei sostantivi – Δραστηριότητα αναφορικά με το οριστικό άρθρο,τον σχηματισμό του θηλυκού γένους και του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών
 • Osservazioni sulla formazione del femminile dei nomi – Παρατηρήσεις αναφορικά με τον σχηματισμό ουσιαστικών θηλυκού γένους
 • Attività sull’articolo indeterminativo, la formazione del femminile e del plurale dei nomi – Δραστηριότητα αναφορικά με το αόριστο άρθρο, τον σχηματισμό του θηλυκού γένους των ουσιαστικών και του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών
 • «Che lavoro fai?» ή «Che fai nella vita?» – Τι δουλειά κάνεις;
 • Attività sui mestieri e le professioni del settore del turismo – Δραστηριότητα αναφορικά με τα επαγγέλματα του “χώρου” του τουρισμού
 • Mestieri e Professioni – Επαγγέλματα
 • Attività sulle preposizioni “a” e “in” nei complementi di moto a luogo e di stato in luogo – Δραστηριότητα αναφορικά με τη χρήση των προθέσεων “a” και “in” με τοπικούς προσδιορισμούς
 • Attività audiovisiva: Sui mestieri e le professioni – Οπτικοακουστική δραστηριότητα – Aναφορικά με τα επαγγέλματα
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα

UNITÀ 4: Al bar per un caffè, uno snack o un gelato
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Στο καφέ για έναν καφέ, ένα σνακ ή ένα παγωτό

 • Al bar – Στο καφέ
 • Alla cassa – Στο ταμείο
 • Secondo i dialoghi – Σύμφωνα με τους διαλόγους
 • Andiamo al bar a …prendere un caffè – Πηγαίνουμε στα καφέ για να …πιούμε ένα καφεδάκι
 • Fare i conti – Κάνουμε υπολογισμούς
 • Attività sulle operazioni matematiche – Δραστηριότητα αναφορικά με τις μαθηματικές πράξεις
 • I verbi regolari in -ere e in -ire (Presente Indicativo) – Τα ομαλά ρήματα σε -ere και σε -ire (Οριστική Ενεστώτα)
 • Attivita sugli articoli e i verbi regolari nel Presente Indicativo – Δραστηριότητα αναφορικά με τα άρθρα και τα ρήματα στην Οριστική του Ενεστώτα
 • Attivita sui verbi regolari in -ere e in -ire nell' Indicativo Presente – Δραστηριότητα αναφορικά με τα ομαλά ρήματα σε -ere και σε -ire στην Οριστική του Ενεστώτα
 • Al telefono – Στο τηλέφωνο
 • Secondo il dialogo – Σύμφωνα με τον διάλογο
 • Attività sui prezzi – Δραστηριότητα αναφορικά με τις τιμές
 • Attività audiovisiva: Ricetta: gelato fatto in casa – Οπτικοακουστική δραστηριότητα: Συνταγή: σπιτικό παγωτό
 • La Ricetta di oggi: Gelato alla panna – Η σημερινή συνταγή: Παγωτό με σαντιγί
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα

UNITÀ 5: Il rifornimento alimentare di un ristorante
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: H τροφοδοσία ενός εστιατορίου

 • Il rifornimento alimentare quotidiano della cucina di un piccolo albergo – H καθημερινή τροφοδοσία της κουζίνας ενός μικρού εστιατορίου
 • Secondo il testo – Σύμφωνα με το κείμενο
 • Altri verbi irregolari del Presente Indicativo – Άλλα ανώμαλα ρήματα στην Οριστική του Ενεστώτα
 • Usi del Presente – Χρήσεις του Ενεστώτα
 • Attività sugli aggettivi e pronomi dimostrativi – Δραστηριότητα με τις δεικτικές αντωνυμίες και τα επίθετα
 • Conosciamo meglio i figli della proprietaria – Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα παιδιά της ιδιοκτήτριας
 • Secondo i due testi – Σύμφωνα με τα δύο κείμενα
 • Attività di produzione scritta: Mi presento! – Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου: Να σας συστηθώ!
 • Il verbo "piacere" – Το ρήμα "piacere" 
 • Attività sui verbi piacere, volere, potere, dovere – Δραστηριότητα με τα ρήματα piacere, volere, potere, dovere
 • Attività: Com’è, secondo voi, la signora Maria? – Δραστηριότητα: Πώς είναι, κατά τη γνώμη σας, η κυρία Μαρία;
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα
 • Avverbi e locuzioni avverbiali di tempo – Χρονικοί προσδιορισμοί
 • Attività sul Presente Indicativo Irregolare e gli avverbi di tempo – Δραστηριότητα με τα ανώμαλα ρήματα στον Ενεστώτα της Οριστικής και τα επιρρήματα του χρόνου
 • Attivita audiovisiva: Fare la spesa (cartoni animati) – Οπτικοακουστική δραστηριότητα: Κάνοντας τα καθημερινά ψώνια (κινούμενα σχέδια)
 • Attività sulla preparazione della lista dei rifornimenti alimentari – Δραστηριότητα αναφορικά με την ετοιμασία της λίστας τροφοδοσίας
 • Particolarità nel plurale di nomi e aggettivi – Ιδιαιτερότητες στον πληθυντικό αριθμό ουσιαστικών και επιθέτων

UNITÀ 6: Attività da fare in vacanza o nel tempo libero; al ristorante
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Δραστηριότητες των διακοπών και του ελεύθερου χρόνου· στο εστιατόριο

 • Una giornata dei Rossi in vacanza nel Dodecaneso – Μία ημέρα του κυρίου και της κυρίας Rossi στα Δωδεκάνησα
 • Secondo il testo – Σύμφωνα με το κείμενο
 • Verbi impersonali – Απρόσωπα ρήματα
 • Attività con i verbi e le espressioni impersonali nel Presente Indicativo – Δραστηριότητα με τα απρόσωπα ρήματα στην Οριστική του Ενεστώτα
 • Alcune delle cose che possiamo fare in vacanza o nel tempo libero – Κάποια από όσα μπορούμε να κάνουμε στις διακοπές ή στον ελεύθερο χρόνο
 • Attività con i passatempi preferiti – Δραστηριότητα με τα χόμπι
 • Le preposizioni – Οι προθέσεις
 • Attività sulle preposizioni articolate – Δραστηριότητα αναφορικά με τις έναρθρες προθέσεις
 • Verbi e Preposizioni – Ρήματα και Προθέσεις
 • Attività sui verbi e le “loro” preposizioni – Δραστηριότητα με ρήματα και τις προθέσεις «τους»
 • Attività sulle preposizioni (semplici e articolate) – Δραστηριότητα με τις (έναρθρες και άναρθρες) προθέσεις
 • Attività sui mobili degli interni e i colori – Δραστηριότητα με τα έπιπλα εσωτερικών χώρων και τα χρώματα
 • “Che ora è?” - “ Che ore sono?” – “Τι ώρα είναι;”
 • Attività sull’ora – Δραστηριότητα με την ώρα
 • Attività degli orari dei pasti degli italiani – Δραστηριότητα με τα ωράρια των γευμάτων των Ιταλών
 • Esprimere desideri – Εκφράζοντας επιθυμίες
 • Scoprendo il mondo del turismo: letture varie – Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του τουρισμού: ποικίλα κείμενα
 • Attività: I piatti principali di un tipico ristorante greco per italofoni – Δραστηριότητα: Τα κυριότερα πιάτα ενός ελληνικού εστιατορίου για ιταλόφωνους
 • Attività audiovisiva: Αl ristorante – Dialoghi tra professionisti della ristorazione e clienti – Οπτικοακουστική δραστηριότητα: Στο εστιατόριο· διάλογοι ανάμεσα σε επαγγελματίες της εστίασης και πελάτες τους
 • Attività per iscritto – Γραπτή δραστηριότητα

Soluzioni indicatιve delle attività
Ενδεικτικές απαντήσεις των δραστηριοτήτων

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία

Δρακούλη Αθανασία

H Αθανασία Δρακούλη διδάσκει Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε Ελληνική και Ιταλική Φιλολογία (Παν/μια “La Sapienza”, Ρώμης και Ε.Κ.Π.Α.). Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων: α) Γλωσσολογίας και Ονοματολογίας (Παν/μιο “Τor Vergata”, Ρώμης), β) Παλαιογραφίας (Παν/μιο του Βατικανού) και γ) Ειδικής Αγωγής (Παν/μιο “Τor Vergata”, Ρώμης). Είναι διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της διδακτορικής της διατριβής Η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, 1830-1950.

Από το 1992 δραστηριοποιείται στη διδασκαλία, στην ιδιωτική και στη δημόσια (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) εκπαίδευση, με βασικό αντικείμενο την Ιταλική Γλώσσα υπό μία ολιστική προσέγγιση που αναδεικνύει τη διαπολιτισμική της διάσταση. Εκτός του παρόντος εγχειριδίου, το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει: α) μονογραφίες και διδακτικά βιβλία (Le prime lezioni in italiano, Lingue Speciali e Settoriali in italiano), β) την επιμέλεια του συλλογικού τόμου Συνάντηση δύο Πολιτισμών. Μελετήματα Κρητικού και Ιταλικού Θεματολογίου, γ) τη λεξικογραφική καταγραφή του Γλωσσάριου ιταλικών δάνειων λέξεων της Κρητικής Διαλέκτου, δ) εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και μελέτες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το μεταφραστικό της έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις μονογραφίες: Intinerari di qualità nella Provincia di Benevento και Νομός Ηρακλείου: γη των αντιθέσεων.

 

Διεθνή Βραβεία

Κατέχει ένα από τα σημαντικότερα βραβεία των Ιταλικών Γραμμάτων (με διεθνείς υποψηφιότητες), το ENNIO FLAIANO (Ιtalianistica – ‘Luca Attanasio’).

Το βραβείο αυτό τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας και χορηγείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Ennio Flaiano και το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνών Συνεργασιών της Ιταλίας. Το βιβλίο που βραβεύτηκε με πρόταση του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών πραγματεύεται την μεταγραφή και τον μεταγραμματισμό του θρησκευτικού δράματος της Ιταλικής Αναγέννησης Isac (1558) του Βενετού Luigi Groto, σχολιασμένο φιλολογικά και γλωσσικά στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα.