Η σχολική μετάβαση στο σταυροδρόμι των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών & γονέων

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

696

ISBN13

978-960-9495-52-3

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,386 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111987

In Stock

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και γονέων για τη σχολική μετάβαση αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην καθημερινή υπαρκτή σχολική πραγματικότητα όσο και τις πρακτικές που υιοθετούν οι οι γονείς για την προετοιμασία και υποστήριξη του παιδιού τους στο σχολείο.

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει μια πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης σε εθνικό επίπεδο των κοινωνικών αναπαραστάσεων και πρακτικών εκπαιδευτικών και γονέων για το ζήτημα της μετάβασης των μικρών παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τις πολλαπλές οπτικές:

α) της εκπαιδευτικής συνέχειας / ασυνέχειας μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού

β) των ζητημάτων που τη συνοδεύουν και

γ) των πεποιθήσεων, των ερμηνειών και του συνόλου των σημασιολογικών σχέσεων που περιπλέκονται τόσο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και μέσα στη κοινωνία γενικότερα.

Το βιβλίο καταλήγει σε προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς και γονείς για τη συμβολή τους στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.

Εισαγωγικό Σημείωμα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το πρόβλημα
Εισαγωγή
1.1 Η οριοθέτηση του προβλήματος
1.2 Η σημασία και η αναγκαιότητα της έρευνας
1.3 Οι στόχοι της έρευνας
1.4 Η αποσαφήνιση των εννοιολογικών όρων
1.5 Η οργάνωση του βιβλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: μετάβαση και ετοιμότητα
Εισαγωγή
2.1 Η έννοια της μετάβασης: ερμηνείες, διαστάσεις και συνθήκες
2.2 Επιτυχημένη μετάβαση: ζήτημα ετοιμότητας;
2.3 Η εξίσωση του Έτοιμου Παιδιού
2.4 Το ζήτημα της αξιολόγησης του δείκτη «Έτοιμα Παιδιά»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μοντέλα μετάβασης
Εισαγωγή
3.1 Το μοντέλο επίδρασης των χαρακτηριστικών του παιδιού (child effects model)
3.2 Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων (Direct effects model)
3.3 Το μοντέλο των έμμεσων επιδράσεων (Indirect effects model)
3.4 Το κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο
   3.4.1 Κατανοώντας τη μετάβαση με κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικούς όρους
3.5 Το μοντέλο των δυναμικών επιδράσεων (dynamic effects model) ή αλλιώς το οικολογικό-δυναμικό μοντέλο (ecological and dynamic model)
   3.5.1 Κατανοώντας τη μετάβαση από οικολογική άποψη
Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων: ένα μοντέλο για την κατανόηση της διαδικασίας οικοδόμησης της ατομικής και κοινωνικής γνώσης των εκπαιδευτικών και των γονέων
Εισαγωγή
4.1 Από την έννοια της αναπαράστασης σε αυτή των συλλογικών αναπαραστάσεων
4.2 Από τις συλλογικές στις κοινωνικές αναπαραστάσεις
4.3 Η προσέγγιση της θεωρίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.4 Η αναζήτηση ενός ορισμού για την έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.5 Σχηματισμός των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.6 Περιεχόμενο, δομή και οργάνωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων: μια δομητική προσέγγιση
   4.6.1 Το περιεχόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων
   4.6.2 Η οργάνωση και η δομή των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.7 Οι λειτουργίες των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.8 Κοινωνικές αναπαραστάσεις και εκπαιδευτική έρευνα
4.9 Γιατί η έννοια της σχολικής μετάβασης αποτελεί ένα αντικείμενο κοινωνικής αναπαράστασης
4.10 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων
4.11 Στάσεις, αντιλήψεις vs. κοινωνικές αναπαραστάσεις
Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Οι πολλαπλές οπτικές των εκπαιδευτικών και των γονέων για τη συνέχεια/ασυνέχεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισαγωγή
5.1 Πώς αντιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και γονείς το ρόλο του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολείου και της ειδικής εκπαίδευσης
   5.1.1 Ο ρόλος του νηπιαγωγείου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
   5.1.2 Ο ρόλος του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
   5.1.3 Ο ρόλος της ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
   5.1.4 Η συνέχεια στους ρόλους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών
   5.1.5 Ο ρόλος του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τους γονείς
   5.1.6 Ο ρόλος της ειδικής αγωγής σύμφωνα με τους γονείς
5.2 Τι είδους προβλήματα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια προσαρμογής τους σε μια νέα τάξη
5.3 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για τις δεξιότητες σχολικής ετοιμότητας
5.4 Εμπόδια που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και γονείς κατά την εφαρμογή πρακτικών μετάβασης
5.5 Προγράμματα και πρακτικές που διευκολύνουν τη διαδικασία της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο
   5.5.1 Συνεργασία νηπιαγωγείου-δημοτικού σχολείου μέσα από τις πρακτικές μετάβασης
   5.5.2 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
   5.5.3 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας από την οπτική των γονέων
5.6 Η επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στις πρακτικές μετάβασης
5.7 Η επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των γονέων στις πρακτικές μετάβασης
Σύνοψη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η μεθοδολογία της έρευνας
Εισαγωγή
6.1 Ο σκοπός της έρευνας και οι επιμέρους στόχοι
6.2 Η μεθοδολογία της έρευνας
6.3 Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας
6.4 Τα ερευνητικά εργαλεία
6.5 Η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων
Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Τα αποτελέσματα της έρευνας
Εισαγωγή
7.1 Συνολική ανάλυση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών
7.2 Συνολική ανάλυση των προσωπικών στοιχείων των γονέων
7.3 Στάσεις και αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για τον ρόλο, την αποστολή και το χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολείου και της ειδικής εκπαίδευσης
7.4 Στάσεις και αναπαραστάσεις γονέων για τον ρόλο, την αποστολή και το χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολείου και της ειδικής εκπαίδευσης
7.5 Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για την έννοια της μετάβασης
7.6 Οι αναπαραστάσεις των γονέων του δείγματός μας για την έννοια της μετάβασης
7.7 Στάσεις και αναπαραστάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την προσαρμογή των παιδιών της τάξης τους
7.8 Στάσεις και αναπαραστάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών για τις δεξιότητες σχολικής ετοιμότητας
7.9 Στάσεις και αναπαραστάσεις των γονέων του δείγματός μας για τις δεξιότητες σχολικής ετοιμότητας
7.10 Στάσεις και αναπαραστάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τις πρακτικές μετάβασης
7.11 Στάσεις και αναπαραστάσεις γονέων για τις πρακτικές μετάβασης
7.12 Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή πρακτικών μετάβασης
7.13 Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην εφαρμογή πρακτικών μετάβασης
7.14 Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ομαλής μετάβασης
7.15 Παραγοντική ανάλυση στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και γονέων
   7.16.1 Παραγοντική ανάλυση στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών
7.17 Έλεγχοι υποθέσεων στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών
7.18 Παραγοντική ανάλυση: στο ερωτηματολόγιο των γονέων
7.19 Έλεγχοι υποθέσεων στο ερωτηματολόγιο των γονέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Εισαγωγή
8.1 Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Από το φορέα κοινωνικοποίησης στο παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο: μια πρώτη ασυνέχεια
   8.1.1 Ο κοινωνικοποιητικός χαρακτήρας του ελληνικού νηπιαγωγείου
   8.1.2 Ο γνωσιοκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού δημοτικού σχολείου
   8.1.3 Ο ασαφής κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του θεσμού της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην ελληνική υπαρκτή εκπαιδευτική πραγματικότητα: ένα συλλογικό φαντασιακό
8.2 Σχολικής μετάβαση: Προετοιμασία για προσαρμογή στο δημοτικό
8.3 Έτοιμα παιδιά: μια ευρύτερη συναίνεση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και μια νέα αντίφαση
8.4 Προβλήματα προσαρμογής κατά την είσοδο των παιδιών στην τάξη
8.5 Πόσο έτοιμα και σε τι είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα να υποδεχτούν τους νέους μαθητές, και τις οικογένειές τους;
8.6 Οικονομική δυσχέρεια, δυσπραξία εκπαιδευτικής πολιτικής και απουσία θεσμικού πλαισίου: τροχοπέδη στην ομαλή μετάβαση
8.7 Προτάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών για την προώθηση της ομαλής μετάβασης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο
8.8 Η σχολική μετάβαση ως κοινωνικο-πολιτιστικό φαινόμενο και φαινόμενο εκπαιδευτικής πολιτικής: η επίδραση των χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών και γονέων στη σχολική μετάβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENATO: Συμπεράσματα - Προτάσεις
Προτάσεις
Αντί επιλόγου:
Σχολική ετοιμότητα ή σχολική μετάβαση;
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Στάσεις, αναπαραστάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για τη μετάβαση των μικρών παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέττα

Η Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέττα γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Νηπιαγωγών Εκάλης, της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία), έχει μεταπτυχιακό από το Ε.Α.Π. (σπουδές στην Εκπαίδευση) και Διδακτορικό ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στη "Διδακτική μεθοδολογία της Παιδικής Λογοτεχνίας" από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός σε διάφορα δημόσια Νηπιαγωγεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκό σχολείο Λουξεμβούργου). Από το Σεπτέμβριο του 2000 εργάστηκε αρχικά ως μόνιμη Πάρεδρος και στη συνέχεια ως Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 2013 εργάζεται ως Σύμβουλος Α' στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γουργιώτου Ευθυμία

H Eυθυμία Γουργιώτου είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην Πάρεδρος Προσχολικής Εκπαίδευσης, επί θητεία, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ και των Πανεπιστημίου Caen και Paris VIII της Γαλλίας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με ειδίκευση στη Στατιστική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπηρέτησε ως νηπιαγωγός, επί είκοσι χρόνια σε διάφορα νηπιαγωγεία της χώρας. Είναι συν-συγγραφέας του Βιβλίου Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην προσχολική (2008) (σε συνεργασία με την κ. Έλση Ντολιοπούλου), του βιβλίου Η σχολική μετάβαση στο σταυροδρόμι των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών και γονέων (2016) σε συνεργασία με την κ. Νικολέτα Γκλιάου-Χριστοδούλου, επιμελήτρια του συλλογικού τόμου με τίτλο Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση (2014) και επιμελήτρια του συλλογικού τόμου Αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο νηπιαγωγείο (2015) σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ερευνητικές ανακοινώσεις σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.