Η αξιολόγηση ως αλλαγή. Οπτικές και στάσεις των εκπαιδευτικών

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

336

ISBN13

978-618-202-130-9

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Μικτό

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,592 kg
Κωδικός Ευδόξου

122078196

In Stock

Ο βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συνεισφέρει στον εξελισσόμενο διάλογο για τη σημαντικότητα της ετοιμότητας των αποδεκτών αναφορικά με την πραγμάτωση των αλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, να αναδείξει τη σημαντικότητα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αλλαγών και, κυρίως, στην επιτυχή εφαρμογή τους. Να αυξήσει, κυρίως, την ορατότητα των αρχικών σταδίων κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, σε σχέση με τα γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά στοιχεία των αποδεκτών, τα οποία, πολύ συχνά, παραβλέπονται ή υποβαθμίζεται η σημασία τους κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών πολιτικών σχεδιασμών.

Επίσης, αυτό το βιβλίο επιδιώκει να αποτελέσει εκτενές πεδίο αναφοράς για τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, ως πρωτογενές υλικό, και, ενδεχομένως, να λειτουργήσει ως η αφετηρία ή να αποτελέσει σημαντική συνεισφορά, για τη δημιουργία εξειδικευμένου εργαλείου μέτρησης του βαθμού ετοιμότητας για την αλλαγή.

Κατάλογος πινάκων 
Κατάλογος εικόνων 
Συντομογραφίες 
Πρόλογος 
Εισαγωγή 

1 Ετοιμότητα για αλλαγή 
1.1 Η έννοια της οργανωσιακής αλλαγής 
1.2 Οπτικές της αλλαγής 
   1.2.1 Ετοιμότητα για αλλαγή 
   1.2.2 Ετοιμότητα για αλλαγή vs αντίσταση στην αλλαγή 
1.3 Παράγοντες που επιδρούν στην ετοιμότητα για αλλαγή 
   1.3.1 Οι πέντε βασικές πεποιθήσεις 
   1.3.2 Ενεργή συμμετοχή των αποδεκτών της αλλαγής 
   1.3.3 Η διάγνωση της ανάγκης για αλλαγή 
   1.3.4 Η εστίαση στη δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή 
   1.3.5 Στρατηγικές διοικητικής επιρροής 
   1.3.6 Συνεχής αξιολόγηση της αλλαγής 
1.4 Η επικοινωνία της αλλαγής 

2 Ετοιμότητα για αλλαγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
2.1 Ετοιμότητα για αλλαγή στις μεταρρυθμίσεις 
2.2 Οι συναισθηματικοί παράγοντες των μεταρρυθμίσεων 
   2.2.1 Ορισμοί των συναισθημάτων 
   2.2.2 Επίδραση των συναισθημάτων στις μεταρρυθμίσεις 
2.3 Έρευνες με άξονα την ετοιμότητα για αλλαγή στην εκπαίδευση 

3 Η αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα 
3.1 Σκοποί της αξιολόγησης 
3.2 Τελική και διαμορφωτική αξιολόγηση 
   3.2.1 Η αθροιστική αξιολόγηση 
   3.2.2 Η διαμορφωτική αξιολόγηση 
   3.2.3 Το μικτό μοντέλο αξιολόγησης 
3.3 Εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση 
3.4 Ο ανθρώπινος παράγοντας στην αξιολόγηση 
   3.4.1 Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών 
   3.4.2 Ο ρόλος του αξιολογητή 
   3.4.3 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
3.5 Σημεία προβληματισμού 

4 Η αξιολόγηση στην Ελλάδα 
4.1 Συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των θεσμικών κειμένων της αξιολόγησης 1982-2013 
4.2 Η αξιολόγηση την περίοδο 2010-2014 
   4.2.1 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με το Π.Δ. 152/2013 
   4.2.2 Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
4.3 Η κατάληξη της μεταρρύθμισης 

5 Αφετηρία και σκοποθεσία της έρευνας
5.1 Σκοπός της έρευνας 
   5.1.1 Επιμέρους στόχοι 
5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
5.3 Στοιχεία πρωτοτυπίας του θέματος 
5.4 Αναμενόμενα οφέλη 

6 Μεθοδολογική προσέγγιση 
6.1 Ανάλυση λόγου 
   6.1.1 Οργανωσιακή ανάλυση λόγου 
6.2 Ομάδες εστίασης 
   6.2.1 Μικρο-ομάδες εστίασης 
6.3 Λογισμικά ανάλυσης δεδομένων (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CAQDAS)  
6.4 Η υλοποίηση των μικρο-ομάδων εστίασης 
   6.4.1 Οι συμμετέχοντες στις μικρο-ομάδες εστίασης 
   6.4.2 Υλοποίηση και δεδομένα 
6.5 Διαδικασία δημιουργίας κωδικών 
6.6 Αξιοπιστία 
6.7 Κατηγορίες κωδίκων 

7 Ανάλυση των δεδομένων 
7.1 Αντιλήψεις αναφορικά με την αξιολόγηση ως έννοια 
   7.1.1 Αναφορές αποδοχής της αξιολόγησης ως έννοιας 
   7.1.2 Θετικά σημεία της αξιολόγησης κατά τον σχεδιασμό ή/και την όποια εφαρμογή 
   7.1.3 Θετική στάση για την αξιολόγηση ΑΛΛΑ 
   7.1.4 Αναφορές απόρριψης της αξιολόγησης ως έννοιας 
   7.1.5 Αρνητικά σημεία της αξιολόγησης κατά τον σχεδιασμό ή/και την όποια εφαρμογή 
7.2 Εργασιακές συνέπειες της αξιολόγησης 
   7.2.1 Ανάδειξη των γενικότερων ελλείψεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
   7.2.2 Αξιολόγηση ως μηχανισμός ανάδειξης των επαγγελματικών αδυναμιών των εκπαιδευτικών 
   7.2.3 Μισθολογικές επιπτώσεις της αξιολόγησης 
   7.2.4 Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών μετά την αξιολόγηση 
7.3 Αντιλήψεις αναφορικά με τον αξιολογητή 
   7.3.1 Ο Διευθυντής 
   7.3.2 Γονείς 
   7.3.3 Εξωτερικός/οί 
   7.3.4 Αντιλήψεις και πρακτικές αξιολόγησης από ομοτίμους και μαθητές 
   7.3.5 Οι ανώτεροι προϊστάμενοι 
7.4 Αντιλήψεις σχετικά με τις πληροφορικές διαστάσεις των αλλαγών 
   7.4.1 Γνώσεις της διεθνούς εμπειρίας για την αξιολόγηση 
   7.4.2 Η ενημέρωση ως προϋπόθεση για την αποδοχή των αλλαγών 
   7.4.3 Η επιμόρφωση ως στοιχείο ενδυνάμωσης της επαγγελματικής ταυτότητας 
   7.4.4 Η επιμόρφωση ως ωφελιμιστική διαδικασία 
   7.4.5 Η επιμόρφωση ως μηχανισμός βελτίωσης μετά την αξιολόγηση 
7.5 Διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης 
   7.5.1 Διατήρηση της υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης 
   7.5.2 Διατήρηση του status quo για την αξιολόγηση 
   7.5.3 Προβληματισμοί και επιφυλάξεις αναφορικά με τις αλλαγές 
7.6 Ισχυρές πεποιθήσεις 
   7.6.1 Εκδοχές της αλλαγής 
   7.6.2 Υφιστάμενη κουλτούρα 
   7.6.3 Αυτοκριτική εκπαιδευτικών 
   7.6.4 Προτάσεις των συμμετεχόντων για την εφαρμογή της αξιολόγησης 
7.7 Εξωγενείς παράγοντες 
   7.7.1 Διαπροσωπικές σχέσεις ως παράγοντας επιρροής στις διαδικασίες 
   7.7.2 Σύνδεση των αλλαγών και της αξιολόγησης με πολιτικές σκοπιμότητες 
   7.7.3 Ο ρόλος των συνδικαλιστών 
   7.7.4 Κοινωνικές επιπτώσεις της απουσίας αξιολόγησης στο κύρος των εκπαιδευτικών 
7.8 Συναισθήματα σχετικά με τις αλλαγές και την αξιολόγηση 
   7.8.1 Συναισθήματα αναφορικά με τις αλλαγές 
   7.8.2 Ανησυχίες για τις διαδικασίες αξιολόγησης 
   7.8.3 Φόβος 
   7.8.4 Θυμός 
   7.8.5 Περηφάνια 
7.9 Αντιλήψεις και εμπειρίες σχετικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
   7.9.1 Αρχικές αντιλήψεις 
   7.9.2 Η διαδικασία εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας 
   7.9.3 Στοιχεία προβληματισμού αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση 
7.10 Αντιλήψεις και εμπειρίες αναφορικά με την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης 
   7.10.1 Θετικές αντιλήψεις σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης 
   7.10.2 Κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης 
   7.10.3 Συμπεριφορές κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων 

Συζήτηση–συμπεράσματα
8 Σύνθεση και συζήτηση 

8.1 Πληροφορία: διαστάσεις για την αλλαγή και την αξιολόγηση 
   8.1.1 Ενημέρωση
   8.1.2 Επιμόρφωση
8.2 Γνωστικός άξονας 
   8.2.1 Διαμορφωμένες πεποιθήσεις 
   8.2.2 Εργασιακές συνέπειες της αξιολόγησης 
   8.2.3 Αντιλήψεις αναφορικά με τον αξιολογητή 
8.3 Συναισθηματικός άξονας 
   8.3.1 Συναισθήματα αναφορικά με τις αλλαγές 
   8.3.2 Συναισθήματα αναφορικά με την αξιολόγηση 
   8.3.3 Ανησυχίες για τις διαδικασίες αξιολόγησης 
   8.3.4 Συναισθήματα φόβου 
   8.3.5 Συναισθήματα θυμού 
8.4 Συμπεριφορές στο πλαίσιο αξιολόγησης 
   8.4.1 Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
   8.4.2 Επιλογή διευθυντή σχολικών μονάδων 
8.5 Άλλοι παράγοντες 
   8.5.1 Σύνδεση των αλλαγών και της αξιολόγησης με πολιτικές σκοπιμότητες 
   8.5.2 Ο ρόλος των συνδικαλιστών 
8.6 Αυτοκριτική εκπαιδευτικών – Προτάσεις για την αξιολόγηση 
8.7 Οι μικρο-ομάδες εστίασης 

Σύνοψη–συμπεράσματα 
Πηγές 
Βιβλιογραφία 

Παραρτήματα 
   Παράρτημα 1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 
   Παράρτημα 2. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις μικρο-ομάδες εστίασης 

Τσιουπλή Ευγενία

Η Ευγενία Τσιουπλή είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακές σπουδές στη λογοτεχνική εκπαίδευση (ΑΠΘ) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Η διδακτορική της διατριβή (ΑΠΘ) αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές, ειδικότερα αυτήν της αξιολόγησης. Συνεργάστηκε με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την παραγωγή διδακτικών σεναρίων και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως επιμορφώτρια σε θέματα διδακτικής και προγραμμάτων σπουδών. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Υπηρετεί, επί σειρά ετών, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.