Γλωσσολογικές έρευνες και εφαρμογές στην πολυδιάστατη πρωτοβάθμια εκπαίδευση

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

224

ISBN13

978-618-202-053-1

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,51 kg
Κωδικός Ευδόξου

102072833

In Stock

Οι συγγραφείς του βιβλίου προσεγγίζουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα μέσα στο πολυδιάστατο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια προσδιοριστικής περιγραφής των πολυδιάστατων τάξεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, μαθησιακής, πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας τους. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής ανάλυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, της καλλιέργειας και της αξιολόγησής τους. Οι συγγραφείς αποπειρώνται μια αναλυτική περιγραφή μοντέλων και θεωριών ανάπτυξής τους και μια θέασή τους από τη μεριά των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Επίσης, περιγράφονται τόσο ευρήματα από ερευνητικές δραστηριότητες όσο και εκπαιδευτικές εφαρμογές που αφορούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων γραπτού λόγου μέσα από την αξιοποίηση (ημι)αυθεντικών κειμένων, εικονοβιβλίων/παραμυθιών, σύγχρονων κειμένων μαζικής κουλτούρας όπως επίσης και τεχνικών προώθησης του επικοινωνιακού χαρακτήρα των μαθητών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πηγή ενημέρωσης για ερευνητές, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές κι ένα σημαντικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενημερότητά τους αναφορικά με τις δεξιότητες γραπτού λόγου και να εφαρμόσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1. Προσεγγίζοντας τις πολυδιάστατες τάξεις
2. Διδάσκοντας τη γλώσσα σε πολυδιάστατες τάξεις
3. Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη γλωσσική διδασκαλία
    3.1 Ο εκπαιδευτικός ως επιστήμονας και ερευνητής
    3.2 Ο εκπαιδευτικός ως καθοδηγητής, εμψυχωτής και οργανωτής
    3.3 Ο εκπαιδευτικός ως αξιολογητής
    3.4 Ο εκπαιδευτικός ως παράγοντας ψυχολογικής υποστήριξης
4. Πολυδιάστατη αξιολόγηση στην πολυδιάστατη πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙO 2 - Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
2. Εννοιολογικός προσδιορισμός της αναγνωστικής δεξιότητας
3. Ανάπτυξη αναγνωστικής ικανότητας
4. Μοντέλα και θεωρίες ανάγνωσης
    4.1 Μοντέλο LaBerge & Samuels
    4.2 Μοντέλο Gough
    4.3 Μοντέλο Goodman
    4.4 Μοντέλο Rumelhart
    4.5 Μοντέλο Stanovich
    4.6 Μοντέλο Frith
    4.7 Μοντέλο Seymour
    4.8 Μοντέλο Ehri
5. Η ανάγνωση από τη ματιά των αλλόγλωσσων μαθητών
    5.1 Συνεπείς & ασυνεπείς ορθογραφίες/γλώσσες στο σύγχρονο σχολείο: Επιπτώσεις στην αναγνωστική διαδικασία
6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα
7. Αναγνωστικές δυσκολίες
8. Έρευνες σε σχέση με την αναγνωστική δεξιότητα
    8.1 Έρευνα: Κατανοώντας το προφίλ του «μικρού αναγνώστη»
         8.1.1 Εισαγωγή
         8.1.2 Αποτελέσματα - Ευρήματα
         8.1.3 Συμπερασματικές επισημάνσεις
    8.2 Έρευνα: Στρατηγικές ανάγνωσης/προσέγγισης εικονοβιβλίων
         8.2.1 Εισαγωγή
         8.2.2 Η μελέτη
         8.2.3 Ευρήματα
         8.2.4 Επιλογικός σχολιασμός
    8.3 Εφαρμογή: Διαγλωσσικότητα και ανάγνωση
    8.4 Εφαρμογή: Κριτική ανάγνωση των μαθητών δημοτικού σχολείου
9. Αξιολόγηση της αναγνωστικής δεξιότητας: εναλλακτικές μέθοδοι

ΚΕΦΑΛΑΙO 3 - Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟY ΛΟΓΟY: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της παραγωγής γραπτού λόγου
2. H Ανάπτυξη της δεξιότητας της παραγωγής γραπτού λόγου
3. Προσεγγίσεις διδασκαλίας του γραπτού λόγου
    3.1 Ο γραπτός λόγος ως τελικό προϊόν
    3.2 Ο γραπτός λόγος ως διαδικασία
    3.3 O γραπτός λόγος ως κειμενικό είδος
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του γραπτού λόγου
    4.1 Συναισθηματικοί παράγοντες
         4.1.1 Κίνητρα μάθησης
         4.1.2 Στάσεις απέναντι στην παραγωγή γραπτού λόγου
    4.2 Γνωστικοί παράγοντες
         4.2.1 Μαθησιακός τύπος
         4.2.2 Τύπος νοημοσύνης
5. Στρατηγικές και παραγωγή γραπτού λόγου
6. Στάδια και στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου
7. Διαβαθμισμένες δεξιότητες και ικανότητες παραγωγής γραπτού λόγου
8. Ερευνητική δραστηριότητα και εφαρμογές σε σχέση με τον γραπτό λόγο
    8.1 Έρευνα: Δυσκολίες και στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου Ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου
         8.1.1 Η μελέτη
         8.1.2 Αποτελέσματα & ευρήματα από τη μελέτη
         8.1.3 Επιλογικός σχολιασμός
         8.1.4 Ενδεικτικές δραστηριότητες καθοδηγούμενης παραγωγής γραπτού λόγου
    8.2 Έρευνα: Στρατηγικές παραγωγής γραπτού πειστικού λόγου Ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου
         8.2.1 Θεωρητική προσέγγιση
         8.2.2 Ρεπερτόριο πειθούς των μαθητών δημοτικού σχολείου στον γραπτό λόγο
         8.2.3 Μελέτη
         8.2.4 Ευρήματα που σχετίζονται με τις πράξεις λόγου στον γραπτό πειστικό λόγο
         8.2.5 Επιλογικός σχολιασμός
    8.3 Έρευνα: Γραπτός πειστικός λόγος από Έλληνες μαθητές & μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
         8.3.1 Εισαγωγή
         8.3.2 Η μελέτη
         8.3.3 Αποτελέσματα
         8.3.4 Τελικές παρατηρήσεις
    8.4 Έρευνα: Διαπολιτισμικός γραπτός λόγος
         8.4.1 Εισαγωγή
         8.4.2 Η μελέτη
         8.4.3 Αποτέλεσμα από τη μελέτη
         8.4.4 Τελικές παρατηρήσεις
    8.5 Εφαρμογή: Ενίσχυση επικοινωνιακού γραπτού λόγου σε πολυπολιτισμικές τάξεις δημοτικού σχολείου
         8.5.1 Εισαγωγή
         8.5.2 Η εφαρμογή
         8.5.3 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
         8.5.4 Συζήτηση
         8.5.5 Ενδεικτικές δραστηριότητες προώθησης επικοινωνιακού γραπτού λόγου
    8.6 Εφαρμογή: Ενδεικτικές δραστηριότητες καλλιέργειας πειστικού λόγου
    8.7 Εφαρμογή: Διαγλωσσικότητα και παραγωγή γραπτού λόγου
9. Αξιολόγηση του γραπτού λόγου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος Ισαάκ

Ο Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος είναι ερευνητής στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με έμφαση στη διδακτική της γλώσσας και τη διαχείριση της πολυγλωσσίας. Έχει διδάξει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ινστιτούτο «ΔΗΜΗΤΡΑ» μαθήματα που σχετίζονται με τη Διδασκαλία της Γλώσσας σε μικρούς μαθητές, Πολυτροπικότητα/Πολυγραμματισμούς καθώς επίσης και με την Παιδαγωγική/Προσχολική Παιδαγωγική. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε διεθνή κι εθνικά συνέδρια ενώ έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, όπως επίσης και άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


Ράπτη Σοφία

Η Ράπτη Μ. Σοφία είναι Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στον τομέα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης και στην ανάπτυξη εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες.

Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, καθώς επίσης και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.