Γεωλογία και Σεισμοί

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 0,726 kg

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Γεωλογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και στόχος του είναι η κατανόηση της ύλης του βιβλίου να βοηθά ώστε να απαντηθούν με απλό τρόπο προβλήματα της κοινωνίας από στους σεισμούς.

Το βιβλίο έχει προέλθει από την ενασχόληση και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Τεκτονικής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τους σεισμούς που έγιναν στον Ελληνικό χώρο κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Έτσι στο σύγγραμμα αυτό το φωτογραφικό υλικό και σε πολλές περιπτώσεις τα διαγράμματα που παρατίθενται προέρχονται κυρίως από τον Ελληνικό χώρο και το αρχείο ή τις δημοσιεύσεις του εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε παραδείγματα από άλλες χώρες για ισχυρούς σεισμούς, αυτή η επιλογή γίνεται με κριτήρια ομοιότητας των παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται με ενεργές δομές του Ελληνικού χώρου. Ο Ελληνικός χώρος αποτέλεσε για δεκαετίες και αποτελεί μια περιοχή στην οποία έχουν εφαρμοσθεί για πρώτη φορά μερικές από τις πιο καινοτόμες και σημαντικές θεωρίες για την εξέλιξη της Γης.

Το βιβλίο ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της γεωλογίας στην κατανόηση των γεωλογικών ανακατατάξεων στο εσωτερικό και την επιφάνεια της Γης που θεωρείται ότι συσχετίζονται με τους σεισμούς. Η προσπάθεια κατανόησης των σεισμών, με βάση τις αρχές της γεωλογίας, μετρά ένα αιώνα ιστορίας αλλά στην ουσία είναι ένας πολύ πρόσφατος κλάδος των γεωεπιστημών, επειδή για μεγάλη χρονική περίοδο οι γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας ήταν περιορισμένες.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη:

  • Στο 1ο Μέρος του βιβλίου αναλύονται επίσης οι επιμέρους κλάδοι της γεωλογίας των σεισμών και οι τεχνικές ανάλυσης των ενεργών δομών. Ένα από τα κρίσιμα γεωλογικά στοιχεία είναι η αναγνώριση ενός ενεργού ρήγματος και η σχέση του με τους σεισμούς του παρελθόντος και τους μέλλοντος.
  • Στο 2ο Μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τα ρήγματα και τις διακλάσεις. Τα ρήγματα αναλύονται με βάση τις αρχές της τεκτονικής, ταξινομούνται και περιγράφονται, θεωρείται η εξέλιξή τους, από τα αρχικά ως τα τελικά τους στάδια και από την επιφάνεια της Γης μέχρι το βάθος όπου γίνονται οι σεισμοί. Περιγράφονται επιπλέον τα ιδιαίτερα πετρώματα που σχηματίζονται στις ζώνες ρηγμάτων κατά τη διάρκεια των σεισμών. 
  • Στο 3ο Μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται οι αρχές και οι τεχνικές της αναγνώρισης των αποτυπωμάτων των σεισμών στην επιφάνεια της Γης. Τα συνοδά φαινόμενα των σεισμών περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες, αυτά που «αποτυπώνονται» στην επιφάνεια της γης ως διαρρήξεις, αστοχίες πρανών, ρευστοποιήσεις κλπ., και αποτελούν αντικείμενο της γεωλογίας και αυτά που καταγράφονται στα σεισμογράμματα ως αποτέλεσμα της διέλευσης των σεισμικών κυμάτων από το φλοιό της Γης και αποτελούν αντικείμενο της σεισμολογίας. Ο στόχος του βιβλιου είναι να δείξει τη δυνατότητα που προσφέρουν οι γεωλογικές τεχνικές στην αναγνώριση, την αποτύπωση και την ποσοτικοποίηση των ανεξίτηλων αποτυπωμάτων των σεισμών στην επιφάνεια ή πολύ κοντά στην επιφάνεια του δυναμικά εξελισσόμενου πλανήτη Γη. 
  • Το 4ο Μέρος του βιβλίου είναι μια σύνθεση γνώσεων από όλα τα κεφάλαια του βιβλίου. Αναλύονται οι δευτερογενείς επιπτώσεις και οι σεισμοτεκτονικές των σεισμών. Δηλαδή απαντήσεις στα ερωτήματα:
    • πότε και γιατί γίνεται ένας σεισμός;
    • που γίνεται;
    • πόσο ισχυρός θα είναι ένας σεισμός όταν θα γίνει;

 

 

Ζυγούρη Βασιλική

Η Ζυγούρη Βασιλική είναι διδάκτορας - επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Τεκτονική Γεωμορφολογία, Παλαιοσειμολογία και η Σεισμική Επικινδυνότητα.


Κοκκάλας Σωτήρης

Ο Κοκκάλας Σωτήρης είναι Διπλωματούχος Γεωλόγος του Πανεπιστημίου Πατρών με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τη Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Παλαισεισμολογία, Ενεργά ρήγματα, Ανάλυση παραμόρφωσης κρυσταλλικών πετρωμάτων, Ανάλυση πεδίου τάσης. Γεωλογική Χαρτογράφηση με σύγχρονες μεθόδους. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.


Κουκουβέλας Ιωάννης

Ο Κουκουβέλας Ιωάννης είναι Διπλωματούχος Γεωλόγος του Πανεπιστημίου Πατρών με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Εύθραυστη παραμόρφωση των πετρωμάτων, τοποθέτηση μάγματος στο στερεό φλοιό. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στην βαθμίδα του Καθηγητή.