Γεωλογία και Σεισμοί (2η Έκδοση)

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

456

ISBN13

978-618-5242-94-7

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,342 kg
Κωδικός Ευδόξου

94689610

In Stock

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό καταστροφικό φαινόμενο συχνό για τον ελληνικό χώρο, το οποίο οι γεωεπιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το πρόβλημα της αντιμετώπισης των σεισμών έχει πολλές συνιστώσες και αφορά την ανθρώπινη ζωή, το δομημένο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η γεωλογία έχει κυρίαρχο ρόλο στην κατανόηση των σεισμών και έτσι είναι αναγκαία η άρτια κατάρτιση των γεωεπιστημόνων στη Γεωλογία των Σεισμών, αντικείμενο στο οποίο συνεισφέρει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Η γεωλογία ως επιστήμη μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του σεισμού στο φλοιό της Γης σε σχέση με τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τα πρωτογενή και δευτερογενή φαινόμενα που σχετίζονται με ένα σεισμό και την επίπτωση των ενεργών ρηγμάτων στην επιφάνεια της Γης. Στόχος της γεωλογίας είναι να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, πόσοι σεισμοί έχουν γίνει σε μια σεισμική πηγή (ρήγμα), τι ρυθμό ολίσθησης παρουσιάζει ένα ενεργό ρήγμα, κάθε πότε γίνονται οι ισχυροί σεισμοί, πόσο επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη δραστηριότητα ένα ενεργό ρήγμα.

H γεωλογική έρευνα μπορεί να βοηθήσει στην προσέγγιση τριών βασικών ερωτημάτων τα οποία αποτελούν κυρίαρχο στόχο κάθε προσπάθειας ανάλυσης σεισμών. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν: το χρόνο, τον τόπο εκδήλωσης ενός σεισμού, και την κατανομή των επιπτώσεών του.

ΜΕΡΟΣ 1ο
1. Γεωλογείν περί Σεισμών
   1.1. Σεισμοί και Γεωλογία
   1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο
   2.1. Σεισμοί και λιθοσφαιρικές πλάκες
   2.2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο
   2.3. Η σεισμικότητα της Ελληνικής χερσονήσου – το Ελληνικό τόξο
   2.4. Μορφοτεκτονικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού τόξου
   2.5. Σεισμοτεκτονικά στοιχεία στο Ελληνικό τόξο
   2.6. Συμπεράσματα για την παραμόρφωση κατά μήκος του Ελληνικού τόξου
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών
   3.1. Η Νεοτεκτονική, η Σεισμοτεκτονική, η Παλαιοσεισμολογία και η Αρχαιοσεισμολογία ως κλάδοι των επιστημών της Γης
   3.2. Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική
   3.3. Παλαιοσεισμολογία
   3.4. Αρχαιοσεισμολογία
   3.5. Η συμβολή της γεωλογίας στην ερμηνεία των σεισμών
   3.6. Επαγόμενη Σεισμικότητα
   3.7. Η ιδιαιτερότητα της γεωλογίας των σεισμών
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

4. Τεχνικές Ανάλυσης Ενεργών Δομών
   4.1. Γεωδαιτικές παρατηρήσεις -τεκτονική γεωδαισία
   4.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
   4.3. Συμβολομετρία ραντάρ συνθετικού ανοίγματος κεραίας (InSAR)
   4.4. Τηλεπισκόπηση με χρήση ακτίνων laser (LiDAR)
   4.5. Η επανάσταση των UAV: μια νέα τεχνολογία στις γεωεπιστήμες
   4.6. Η θεωρία των μορφοκλασματικών συνόλων (Fractals)
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

ΜΕΡΟΣ 2ο
5. Βασικές Έννοιες Τεκτονικής & Ρήγματα
   5.1. Ορισμοί
   5.2. Δύναμη, Τάση και Παραμόρφωση
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

6. Διακλάσεις & Ρήγματα
   6.1. Ασυνέχειες
   6.2. Τεκτονικές διακλάσεις
   6.3. Χαρακτηριστικά των επιφανειών διάκλασης
   6.4. Ρήγματα – βασικές έννοιες
   6.5. Ταξινόμηση ρηγμάτων
   6.6. Κινηματική των ρηγμάτων
   6.7. Ο προσδιορισμός του πεδίου τάσης με χρήση γραμμώσεων ολίσθησης επί των επιπέδων των ρηγμάτων
   6.8. Τύποι πεδίων τάσης
   6.9. Προβλήματα στον προσδιορισμό του πεδίου των τάσεων από γεωλογικά δεδομένα
   6.10. Παραμόρφωση και Ρήγματα
   6.11. Ανάπτυξη και διεύρυνση των ρηγμάτων
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

7. Πετρώματα Ρηξιγενών ζωνών
   7.1. Χαρακτηριστικά ζωνών κατακερματισμού
   7.2. Σχηματισμός πετρωμάτων ζωνών διάρρηξης
   7.3. Πετρώματα ζωνών διάρρηξης σε ενεργά ρήγματα
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

8. Σεισμοί & Ρήγματα
   8.1. Ο κύκλος του σεισμού
   8.2. Η σεισμική διάρρηξη: Φραγμοί και Εμπόδια
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

ΜΕΡΟΣ 3ο
9. Παλαιοσεισμική ανάλυση ρηγμάτων
   9.1. Βασικές αρχές της παλαιοσεισμολογίας
   9.2 Ιστορική σεισμικότητα
   9.3. Στόχοι και σκοποί της παλαιοσεισμολογίας
   9.4. Πιστοποίηση παλαιοσεισμών σε εκσκαφές
   9.5. Παλαιοσεισμολογική έρευνα στους διάφορους τύπους ρηγμάτων
   9.6. Ανάπτυξη των εδαφών και παλαιοσεισμολογία
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

10. Τεκτονική Γεωμορφολογία
   10.1. Τεκτονική Γεωμορφολογία – Ενεργός τεκτονική
   10.2. Γεωμορφολογικές Αρχές
   10.3. Η εξέλιξη του ανάγλυφου
   10.4. Οι διαδικασίες εξέλιξης του ανάγλυφου
   10.5. Η επίπτωση της ενεργού τεκτονικής στα ποτάμια συστήματα
   10.6. Γεωμορφές που δείχνουν επίπτωση της τεκτονικής στα ποτάμια
   10.7. Ποτάμια απορροή και ενεργός τεκτονική
   10.8. Ποτάμιες αναβαθμίδες
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

11. Γεωμορφολογική έκφραση ρηγμάτων
   11.1. Γεωμορφολογία ενεργών ρηγμάτων
   11.2. Γεωμορφές κατά μήκος ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης
   11.3. Γεωμορφές κατά μήκος κανονικών ρηγμάτων
   11.4. Γεωμορφές που προέρχονται από δομές συμπίεσης
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

12. Ποσοτική Γεωμορφολογία Μορφοτεκτονική
   12.1. Μαθηματική θεώρηση της γεωμορφολογίας
   12.2. Αποτύπωση της ενεργού τεκτονικής στην ποτάμια απορροή
   12.3. Μέθοδοι ποσοτικής γεωμορφολογίας
   12.4. Γραμμικοί μορφομετρικοί δείκτες
   12.5. Χωρικοί μορφομετρικοί δείκτες
   12.6. Τεκτονικοί μορφομετρικοί δείκτες
   12.7. Σύγκριση των μορφομετρικών δεικτών
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

ΜΕΡΟΣ 4ο
13. Δευτερογενείς Επιπτώσεις των Σεισμών
   13.1. Ρευστοποιήσεις-Ορισμοί
   13.2. Γεωγραφική κατανομή ρευστοποιήσεων στην Ελλάδα
   13.3. Γεωλογικές συνθήκες για την εκδήλωση ρευστοποιήσεων
   13.4. Αναγνώριση συν-σεισμικών ρευστοποιήσεων
   13.5. Κατολισθήσεις
   13.6. Κατολισθήσεις στη διάρκεια σεισμών
   13.7. Ενεργά ρήγματα και κατολισθήσεις
   13.8. Τσουνάμι
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

14. Σεισμική επικινδυνότητα και Γεωλογία Σεισμών
   14.1. Βασικές έννοιες - ορισμοί
   14.2. Χαρακτηρισμός σεισμικών μεγεθών
   14.3. Κλίμακες μέτρησης του σεισμικού μεγέθους
   14.4. Κλιμακωτές σχέσεις
   14.5. Φάσματα απόκρισης της σεισμικής κίνησης
   14.6. Τρόποι προσέγγισης μεγεθών σεισμών και επικινδυνότητας
   14.7. Χρόνος επανάληψης σεισμών
   14.8. Ρυθμός ολίσθησης ρηγμάτων
   14.9. Μέθοδοι εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας
   14.10. Εκτίμηση και διαχείριση σεισμικού κινδύνου
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

15. Χαρτογραφία - Γεωλογική Χαρτογράφηση
   15.1. Χαρτογραφικές προβολές
   15.2. Συστήματα αναφοράς
   15.3. Τοπογραφικοί χάρτες
   15.4. Γεωλογικοί χάρτες
   15.5. Γεωλογική χαρτογράφηση
   15.6. Κύριες δομές που αναγνωρίζονται στην εργασία πεδίου
   15.7. Αποτύπωση ρηγμάτων στο γεωλογικό χάρτη
Περίληψη κεφαλαίου
Ερωτήσεις εμπέδωσης

Ευρετήριο όρων και εννοιών
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ελληνικές Βιβλιογραφικές αναφορές

Ζυγούρη Βασιλική

Η Ζυγούρη Βασιλική είναι διδάκτορας - επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Τεκτονική Γεωμορφολογία, Παλαιοσειμολογία και η Σεισμική Επικινδυνότητα.


Κοκκάλας Σωτήρης

Ο Κοκκάλας Σωτήρης είναι Διπλωματούχος Γεωλόγος του Πανεπιστημίου Πατρών με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τη Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Παλαισεισμολογία, Ενεργά ρήγματα, Ανάλυση παραμόρφωσης κρυσταλλικών πετρωμάτων, Ανάλυση πεδίου τάσης. Γεωλογική Χαρτογράφηση με σύγχρονες μεθόδους. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.


Κουκουβέλας Ιωάννης

Ο Κουκουβέλας Ιωάννης είναι Διπλωματούχος Γεωλόγος του Πανεπιστημίου Πατρών με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Εύθραυστη παραμόρφωση των πετρωμάτων, τοποθέτηση μάγματος στο στερεό φλοιό. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στην βαθμίδα του Καθηγητή.