Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

312

ISBN13

978-618-5242-96-1

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,814 kg
Κωδικός Ευδόξου

94689555

In Stock

Είναι γνωστό ότι τα τεχνικά έργα θεμελιώνονται στη Γη και ότι ένας Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να κατέχει βασικές γνώσεις Γεωλογίας για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ασφαλή τεχνικά έργα. Κατ’ επέκταση η Γεωλογία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους επιστημών που χρειάζεται να διδαχθεί ένας Πολιτικός Μηχανικός κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ένας Πολιτικός Μηχανικός χρειάζεται να γνωρίζει τους κοινούς τύπους ορυκτών και πετρωμάτων, να κατασκευάζει απλές γεωλογικές τομές, να διαβάζει γεωλογικούς χάρτες και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους γεωλογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διατήρηση των τεχνικών έργων.

Το παρόν βιβλίο «Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς» προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση «μέχρι ποιο σημείο είναι αναγκαία η γνώση της γεωλογίας» ή «με ποιο τρόπο θα αναγνωρίσουμε τους γεωλογικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν ένα τεχνικό έργο». Η ελάχιστη γεωλογική γνώση που πρέπει να είναι γνωστή στον Πολιτικό Μηχανικό για να μπορέσει να απαντήσει με ικανοποιητική επάρκεια στο παραπάνω ερώτημα κωδικοποιείται στα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, που αποτελεί το επιστέγασμα πολύχρονης προσπάθειας και διδασκαλίας των βασικών αρχών της Γεωλογίας σε Πολιτικούς Μηχανικούς. Με τη βοήθεια αυτής της έκδοσης ευελπιστούμε ότι ο Πολιτικός Μηχανικός θα μάθει βασικές έννοιες και αρχές Γεωλογίας που θα του φανούν χρήσιμες στην κατανόηση της επίδρασης που μπορούν να έχουν οι γεωλογικοί σχηματισμοί και οι γεωλογικές δομές στις κατασκευές.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στοιχεία Γενικής Γεωλογίας - Η Εξέλιξη του πλανήτη Γη
1.1. Γενικά στοιχεία για τον πλανήτη Γη
1.2. Η ζωή στην Γη και το κλίμα της στην διάρκεια του χρόνου
1.3. Αρχές της Γεωλογίας
1.4. Οι στοιβάδες της Γης
   1.4.1. Ο εσωτερικός πυρήνας
   1.4.2. Ο εξωτερικός πυρήνας
   1.4.3. Ο μανδύας
   1.4.4. Ο φλοιός
1.5. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες
1.6. Ο γεωλογικός χρόνος
1.7. Αρχές γεωμορφολογίας – αποσάθρωση και διάβρωση
1.8. Στοιχεία εδαφολογίας
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ορυκτά
2.1. Εισαγωγή
2.2. Ιδιότητες Ορυκτών και Αναγνώριση Ορυκτών
   2.2.1. Ιδιότητες που συνδέονται με τη μηχανική συνοχή
   2.2.2. Ιδιότητες που οφείλονται στη δράση του φωτός
   2.2.3. Ιδιότητες που εξαρτώνται από τη μάζα
   2.2.4. Μαγνητικές ιδιότητες των ορυκτών
   2.2.5. Ηλεκτρικές ιδιότητες
   2.2.6. Άλλες ιδιότητες των ορυκτών
2.3. Συστηματική ταξινόμηση του συνόλου των ορυκτών
   2.3.1. Ταξινόμηση πυριτικών ορυκτών
   2.3.2. Δομές των πυριτικών ορυκτών
   2.3.3. Οι χημικοί τύποι των πυριτικών ορυκτών
2.4. Περιβάλλοντα κρυστάλλωσης των ορυκτών
2.5. Κοινά ορυκτά και σημαντικά κοιτάσματα στον Ελλαδικό χώρο
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πετρώματα
3.1. Πυριγενή πετρώματα
   3.1.1. Εισαγωγή - Μάγμα και Πυριγενή πετρώματα
   3.1.2. Ταξινόμηση Πυριγενών πετρωμάτων
   3.1.3. Κυριότερα Πυριγενή πετρώματα
   3.1.4. Κυριότερες εμφανίσεις Πυριγενών πετρωμάτων στην Ελλάδα
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση
3.2. Ιζηματογενή Πετρώματα
   3.2.1. Εισαγωγή στα Ιζηματογενή πετρώματα
   3.2.2. Ταξινόμηση Ιζηματογενών πετρωμάτων
   3.2.3. Κλαστικά ιζήματα και Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα
   3.2.4. Χημικά ιζήματα και Χημικά ιζηματογενή πετρώματα
   3.2.5. Βιογενή, ή βιοχημικά ή οργανικά ιζήματα και αντίστοιχα ιζηματογενή πετρώματα
   3.2.6. Κυριότερες εμφανίσεις Ιζηματογενών πετρωμάτων στην Ελλάδα
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση
3.3. Μεταμορφωμένα πετρώματα
   3.3.1. Εισαγωγή – Μεταμορφωμένα πετρώματα
   3.3.2. Ταξινόμηση Μεταμορφωμένων πετρωμάτων
   3.3.3. Κυριότερα Μεταμορφωμένα πετρώματα
   3.3.4. Κυριότερες εμφανίσεις Μεταμορφωμένων πετρωμάτων στην Ελλάδα
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οι κύριες Γεωλογικές Δομές: Διακλάσεις - Ρήγματα - Πτυχές
4.1. Οι κύριες Γεωλογικές δομές: Διακλάσεις - Ρήγματα - Πτυχές πετρωμάτων
   4.1.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
   4.1.2. Τάση και παραμόρφωση
   4.1.3. Ασυνέχειες: η έννοια της Διάκλασης
   4.1.4. Ρήγματα – βασικές έννοιες
   4.1.5. Πτυχές
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση
4.2. Η επίδραση των γεωλογικών δομών στα τεχνικά έργα
   4.2.1. Επίδραση της στρώσης και της φολίωσης των γεωλογικών σχηματισμών
   4.2.2. Επίδραση των τεκτονικών δομών στα υπόγεια έργα
4.3. Στοιχεία σεισμολογίας –οι σεισμοί και οι επιπτώσεις τους
   4.3.1. Γενική θεώρηση των σεισμών
   4.3.2. Ορισμοί και βασικές έννοιες
   4.3.3. Που γίνονται οι σεισμοί; Σεισμοί και λιθοσφαιρικές πλάκες
   4.3.4. Σεισμοί στην Ελλάδα
   4.3.5. Πώς υπολογίζεται το μέγεθος των σεισμών
   4.3.6. Πώς υπολογίζεται η ένταση των σεισμών
   4.3.7. Επιπτώσεις της δραστηριότητας του ανθρώπου στην παραμόρφωση της Γης – Επαγόμενη σεισμικότητα
   4.3.8. Επίδραση των σεισμών στα υπόγεια έργα
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση
4.4. Τοπογραφικοί και Γεωλογικοί Χάρτες
   4.4.1. Εισαγωγικά στοιχεία
4.5. Στερεογραφικές προβολές
   4.5.1. Γενικά στοιχεία
   4.5.2. Χάραξη ενός μεγάλου κύκλου και προβολής του πόλου ενός επιπέδου
   4.5.3. Προσδιορισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός επιπέδου από τον πόλο
   4.5.4. Προσδιορισμός της τομής δύο επιπέδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες εδαφών και πετρωμάτων
5.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
5.2. Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες εδαφών
   5.2.1. Ορισμός και προέλευση των εδαφών
   5.2.2. Ταξινόμηση και κατάταξη εδαφών
   5.2.3. Φυσικές ιδιότητες αναγνώρισης εδαφών
   5.2.4. Μηχανικές ιδιότητες εδαφών
5.3. Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες πετρωμάτων
   5.3.1. Γενικές έννοιες και ορισμοί
   5.3.2. Το ακέραιο πέτρωμα και οι ιδιότητές του
5.4. Βραχομάζα και Ασυνέχειες
   5.4.1. Η έννοια της βραχομάζας
   5.4.2. Οι ασυνέχειες στη βραχομάζα
   5.4.3. Μηχανική περιγραφή ασυνεχειών
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Επιφανειακά και Υπόγεια νερά - Η Επίδρασή τους στα Γεωυλικά και τα τεχνικά έργα
6.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
6.2. Ο υδρολογικός κύκλος και η επιφανειακή απορροή
   6.2.1. Ο Υδρολογικός κύκλος
   6.2.2. Υδρολογικές λεκάνες και υδρογραφικό δίκτυο
   6.2.3. Κίνδυνοι στις κατασκευές από την ποτάμια ροή
6.3. Τα υπόγεια νερά και ο υδροφόρος ορίζοντας
   6.3.1. Οι ζώνες του υπεδαφικού νερού
   6.3.2. Διαπερατότητα και ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών
   6.3.3. Υδροφόροι ορίζοντες
   6.3.4. Υδρομαστευτικά έργα
6.4. Η επίδραση των υπόγειων νερών στα γεωϋλικά και τις κατασκευές
   6.4.1. Η επίδραση των υπόγειων νερών στα γεωυλικά
   6.4.2. Τα αποτελέσματα της υπεράντλησης του υπόγειου νερού
   6.4.3. Το φαινόμενο της ρευστοποίησης και της διασωλήνωσης
   6.4.4. Έλεγχος των υπόγειων νερών με αποστράγγιση
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Μετακινήσεις Γεωλογικών Μαζών - Κατολισθήσεις
7.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
7.2. Φυσικές καταστροφές και επικινδυνότητα
7.3. Η έννοια της κατολίσθησης ως φυσική επικινδυνότητα
7.4. Ονοματολογία και ταξινόμηση των κατολισθήσεων
   7.4.1. Καταπτώσεις (Falls)
   7.4.2. Ανατροπές (Τopples)
   7.4.3. Ολισθήσεις (Slides)
   7.4.4. Πλευρικές εξαπλώσεις (Lateral spreads)
   7.4.5. Ροές (flows) και ερπυσμοί (Creep)
   7.4.6. Σύνθετες μετακινήσεις (Composite slides)
7.5. Παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση των κατολισθήσεων
7.6. Μέτρα προστασίας – Πρόληψη και αποκατάσταση κατολισθήσεων
7.7. Οι Κατολισθήσεις στον Ελλαδικό χώρο
   7.7.1. Ιστορική αναδρομή και επιδεκτικότητα για κατολισθήσεις
   7.7.2. Η Γεωλογία της Ελλάδας - τύποι πετρωμάτων και η σημασία τους στις κατολισθήσεις στον Ελληνικό χώρο
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Σημαντικοί Γεωλογικοί παράγοντες στην κατασκευή Γεωλογικών Έργων
8.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
8.2. Εκσκαφές και Ευστάθεια πρανών - Εκσκαψιμότητα
   8.2.1. Γενικά στοιχεία για τις εκσκαφές και την ευστάθεια πρανών
   8.2.2. Εκσκαψιμότητα γεωϋλικών
8.3. Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης πρανών
   8.3.1. Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης εδαφικών πρανών
   8.3.2. Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης βραχωδών πρανών
8.4. Σημαντικοί γεωλογικοί παράγοντες στην κατασκευή σηράγγων
   8.4.1. Διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών για την κατασκευή σηράγγων
   8.4.2. Επίδραση των γεωλογικών ασυνεχειών στις σήραγγες
   8.4.3. Μηχανισμοί θραύσης και παραμόρφωσης πετρωμάτων
   8.4.4. Παραγόμενα αέρια και θερμοκρασία
   8.4.5. Μέθοδοι εκσκαφής σηράγγων
8.5. Σημαντικοί γεωλογικοί παράγοντες στην κατασκευή ταμιευτήρων νερού και φραγμάτων
   8.5.1. Κριτήρια επιλογής θέσεων ταμιευτήρων νερού και φραγμάτων
   8.5.2. Τύποι φραγμάτων και ειδικές συνθήκες κατασκευής
   8.5.3. Σημαντικοί γεωλογικοί παράγοντες στην κατασκευή φραγμάτων
Περίληψη
Πρακτική Εξάσκηση

Βιβλιογραφία

Δεπούντης Νικόλαος

Ο Δεπούντης Νικόλαος είναι Επίκουρος Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται σε θέματα Τεχνικής Γεωλογίας, Γεωλογίας Τεχνικών Έργων, Βραχομηχανικής και Κατολισθήσεων.