Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Ανάλυση Χώρου

Περιγραφή Προϊόντος Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης
Περιγραφή Προϊόντος

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας οργασμός έκδοσης ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων σχετικά με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και την Ανάλυση Χώρου (Α.Χ.). Αντίθετα, η βιβλιογραφία για την αλληλοσυσχέτηση ή την τομή μεταξύ των δύο αυτών διαστάσεων της επιστήμης του χώρου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, παρόλο το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει και στη χώρα μας για χωρικές πληρο­φορίες, αποτέλεσμα της ανάλυσης χώρου, αναγκαίες στη διαχείριση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Και είναι ακριβώς η κάλυψη αυτού του κενού που έρχεται καλύψει η έκδοση του βιβλίου Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυσης Χώρου.

Πραγματικά, καθένα από τα τρία μέρη αλλά και το σύνολο του βιβλίου στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όπως:

  • Το πρώτο μέρος θα βοηθήσει όσους αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης απο­φάσεων (π.χ. πολιτικούς σε θέσεις ευθύνης, διευθυντικά στελέχη κ.ά.) να αντιληφθούν τις δυνατότητας και τα βασικά στοιχεία των Γ.Σ.Π. και της Α.Χ., χωρίς να χρειαστεί να εντρυφήσουν σε τεχνικές λεπτομέρειες.
  • Το δεύτερο μέρος θα βοηθήσει όσους θέλουν να γίνουν χρήστες των Γ.Σ.Π. και της Α.Χ. (σπουδαστές, μελετητές κ.ά.) να κατανοήσουν πλήρως το εργαλείο αυτό. Διαπραγματεύεται αναλυτικά όλα τα αναγκαία βήματα για την σωστή εφαρ­μογή τους, ώστε να διασφαλίζεται η χωρική φύση της προσέγγισης και κυρίως η ακεραιότητα και η χρησιμότητα της χωρικής βάσης δεδομένων.
  • Το τρίτο μέρος θα βοηθήσει όσους είναι μονοδιάστατα χρήστες των Γ.Σ.Π., δηλαδή μπορούν με άνεση να συνθέτουν πολύπλοκα ψηφιακά προϊόντα, χωρίς όμως να έχουν μια τεκμηριωμένη γνώση της χωρικής ανάλυσης που απαιτείται γιατη δημιουργία τους, κάτι που προσφέρει με έναν σφαιρικό, έστω και με περιορι­σμένο τρόπο, το τελευταίο μέρος του βιβλίου.
  • Τέλος, το βιβλίο ως σύνολο θεωρούμε ότι αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της βιβλιοθήκης όλων όσων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαχειρίζονται, ανα­λύουν και σχεδιάζουν τη χρήση Γ.Σ.Π. ως μέσο ανάλυσης χωρικών πληροφοριών. 
Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι: Εισαγωγικά
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Γ.Σ.Π.
1.2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
      1.2.1 Χωρικά Σχεδιαστικά Υποδείγματα
      1.2.2 Ανάλυση Χώρου
      1.2.3 Διαχείριση Χωρικών Στοιχείων
1.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Γ.Σ.Π.
1.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1.5 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Α.Χ. ΚΑΙ Γ.Σ.Π.
1.6 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
1.7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ
2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ
2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
      2.2.1 Χωρική Συσχέτιση
      2.2.2 Χώρος και Χρόνος
      2.2.3 Χωρική και μη Χωρική Ανάλυση
2.3 ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      2.3.1 Μοντέλα Πραγματικότητας
      2.3.2 Επίπεδα Μέτρησης
      2.3.3 Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης
2.3.4 Διεπιστημονικότητα της Χωρικής Ανάλυσης
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ
      2.4.1 Περιγραφή
      2.4.2 Εξήγηση
      2.4.3 Πρόβλεψη
      2.4.4 Προσδιορισμός
      2.4.5 Η χρήση Μοντέλων
      2.4.6 Στάδια Δόμησης Μοντέλων
2.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.
3.1 OΡΙΣΜΟΙ
      3.1.1 Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης (CAD)
      3.1.2 Πληροφοριακά Συστήματα Χρήσεων Γης (L.I.S.)
      3.1.3 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
      3.1.4 Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών
3.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ Γ.Σ.Π.
3.3 ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ Γ.Σ.Π.
      3.3.1 Μηχανήματα
      3.3.2 Λογισμικό
      3.3.3 Διαθέσιμα
      3.3.4 Βάση Δεδομένων
      3.3.5 Δίκτυο
3.4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.
      3.4.1 Καθορισμός του Προβλήματος
      3.4.2 Διαδικασία από Στοιχεία σε Πληροφορία
      3.4.3 Συμπεράσματα
3.5 Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.
3.7 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.
3.8 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.
      3.8.1 Ακαδημαϊκός χώρος
      3.8.2 Εκπαίδευση στα Γ.Σ.Π.
      3.8.3 Κοινωνικός Χώρος
      3.8.4 Χώρος της Επιχειρηματικότητας
3.9 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.
      3.9.1 Πρώτη περίοδος 1960-1980
      3.9.2 Δεύτερη περίοδος 1980–1995
      3.9.3 Τρίτη Περίοδος 1995–σήμερα
3.10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
      4.1.1 Οντότητες (entities)
      4.1.2 Συνεχή Πεδία (continuous fields)
      4.1.3 Μοντελοποιημένα Στοιχεία
      4.1.4 Δομή Γεωγραφικών Δεδομένων
      4.1.5 Αποτύπωση Χωρικών-Γεωμετρικών Στοιχείων
4.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
      4.2.1 Σημειακές Οντότητες
      4.2.2 Γραμμικές Οντότητες
      4.2.3 Πολύγωνα
4.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΩΡΟΥ: ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
      4.3.1 Σταθερό Μέγεθος Φατνίου
      4.3.2 Μεταβλητό Μέγεθος Φατνίου
4.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΩΡΟΥ: ΔΟΜΗ ΤΙΝ
      4.4.1 Διαδικασία Δημιουργίας
      4.4.2 Επιλογή Μοντέλου Αναπαράστασης ενός Φαινομένου
4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
4.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ
4.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      4.7.1 Μετατροπή από Ψηφιδωτή σε Διανυσματική Μορφή
      4.7.2 Μετατροπή από Διανυσματική σε Ψηφιδωτή Μορφή
4.8 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΜΈΡΟΣ II
5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
      5.2.1 ΒΗΜΑ 1: Καθορισμός Κριτηρίων
      5.2.2 ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισμός απαιτούμενων θεματικών επιπέδων
      5.2.3 ΒΗΜΑ 3: Προσδιορισμός των περιγραφικών χαρακτηριστικών
      5.2.4 ΒΗΜΑ 4: Καθορισμός Συστήματος Αναφοράς
      5.2.5 ΒΗΜΑ 5: Οργάνωση του Χώρου Εργασίας
5.2.6 ΒΗΜΑ 5: Μεταδεδομένα
5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΩΝ Γ.Σ.Π
      5.3.1 Χρήση Προσωπικών Υπολογιστών
      5.3.2 Χρήση Φορητών Συστημάτων
5.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6 ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      6.2.1 Μέσο
      6.2.2 Μορφή
      6.2.3 Περιερχόμενο
      6.2.4 Πηγές Στοιχείων
6.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      6.3.1 Εισαγωγή Πρωτογενών Δεδομένων
      6.3.2 Εισαγωγή Δευτερογενών Δεδομένων
6.4 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      6.4.1 Χειροποίητη Ψηφιοποίηση
      6.4.2 Βάση Δεδομένων
      6.4.3 Τοπολογία
      6.4.4 Εισαγωγή Γεωμετρικών Οντοτήτων
      6.4.5 Εισαγωγή Περιγραφικών Χαρακτηριστικών
      6.4.6 Εισαγωγή με Μεθόδους Γεωμετρικών Κατασκευών (COGO)
      6.4.7 Φωτογραμμετρική Απόδοση (από Ψηφιδωτά σε Διανύσματα)
      6.4.8 Χαρτογραφική Απόδοση
      6.4.9 Μετατροπή CAD αρχείων
6.5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      6.5.1 Ψηφιοποίηση
      6.5.2 Διαδικασία
      6.5.3 Αποτύπωση Ψηφιδωτών Δεδομένων
6.6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7.2 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΡΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
      7.2.1 Μη Χρησιμοποιούμενοι Μέθοδοι Εξεύρεσης Αρχείων
      7.2.2 Σύγχρονοι Μέθοδοι
7.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      7.3.1 Μη Χρησιμοποιούμενα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
      7.3.2 Σύγχρονοι Μέθοδοι
7.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      7.4.1 Δυνατότητες
      7.4.2 Χαρακτηριστικά
      7.4.3 Πλαίσιο και Βασικά Βήματα Δημιουργίας Σ.Δ.Β.Δ.
7.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

8 ΑΝΑΛΥΣΗ
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.2 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
      8.2.1 Αριθμητικές και Τριγωνομετρικές Πράξεις
      8.2.2 Στατιστικές Διαδικασίες
      8.2.3 Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι
8.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
      8.3.1 Ομοιόμορφη Κατανομή
      8.3.2 Κανονική Κατανομή
      8.3.3 Δυο Κορυφών (bimodal)
      8.3.4 Ομαδοποιημένη Κατανομή (clustered)
      8.3.5 Χωρική Κατηγοριοποίηση
8.4 ΕΠΙΛΟΓΗ
      8.4.1 Κριτήρια Τύπου Boolean
      8.4.2 Λογικές Πράξεις
      8.4.3 Επιλογή και Φύση Χαρακτηριστικών
      8.4.4 Επιλογή Περιγραφικών Χαρακτηριστικών
      8.4.5 Επιλογή Χωρικών Οντοτήτων
8.5 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
      8.5.1 Αποκοπή (clip)
      8.5.2 Αφαίρεση (Erase)
      8.5.3 Ενημέρωση (Update)
      8.5.4 Διαμελισμός (Split)
      8.5.5 Ένωση Επιπέδων (Merge, Append)
      8.5.6 Αφαίρεση Γραμμών ή Απλοποίηση Επιπέδων (dissolve)
      8.5.7 Χωρική Προσαρμογή (Spatial Adjustment)
8.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ
      8.6.1 Δημιουργία Ζωνών Επιρροής (Βuffer)
      8.6.2 Πολύγωνα Θίσσεν (Thiessen Polygons)
      8.6.3 Εγγύτητα (NEAR)
      8.6.4 Απόσταση από Σημείο (POINTDISTANCE)
8.7 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
      8.7.1 Ένωση (UNION)
      8.7.2 Ταυτότητα (IDENTITY)
      8.7.3 Τομή (INTERSECT)
      8.7.4 Επικάλυψη Σημείων ή Γραμμών με Πολύγωνα
      8.7.5 Ποσοτικοί Υπολογισμοί
8.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ
      8.8.1 Ένωση Γειτονικών Πινακίδων (APPEND/MAPJOIN)
      8.8.2 Αφαίρεση επιμηκών πολυγώνων (ELIMINATE)
      8.8.3 Αφαίρεση γραμμών (DISSOLVE)
8.9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΝΝΑΒΟΥ
      8.9.1 Τοπικές ή Σημειακές Λειτουργίες (Local)
      8.9.2 Εστιακές Λειτουργίες (Focal)
      8.9.3 Λειτουργίες Ζωνών (Zonal)
      8.9.4 Γενικευμένες Λειτουργίες (Global)
8.10 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
      8.10.1 Προσδιορισμός των Στόχων και Κριτηρίων
      8.10.2 Προετοιμασία των Δεδομένων για Χωρική Επεξεργασία
      8.10.3 Ανάλυση Χωρικών Χαρακτηριστικών
8.11 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

9 ΕΞΟΔΟΣ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
9. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
      9.1.1 Βασικοί Κανόνες
      9.1.2 Βασικά Ερωτήματα Κατασκευής Χαρτών
      9.1.3 Γ.Σ.Π. και Χάρτες
9.2 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
      9.2.1 Γραφικά Στοιχεία
      9.2.2 Χαρτογραφικά Στοιχεία
      9.2.3 Εποπτικά Στοιχεία
9.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
      9.3.1 Γραφικό Στάδιο
      9.3.2 Χαρτογραφικό Στάδιο
      9.3.3 Εποπτικό Στάδιο
9.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.
9.5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.
      9.5.1 Εφήμερη Απόδοση: Οθόνες Η/Υ (V.D.U.)
      9.5.2 Σχεδιαστές
      9.5.3 Εκτυπωτές
9.6 ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
9.7 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.
      9.7.1 Σημεία
      9.7.2 Γραμμές
      9.7.3 Επιφάνειες
9.8 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΜΈΡΟΣ III
10 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
10.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
      10.1.1 Δείκτες Χωρικής Κεντρικότητας
      10.1.2 Δείκτες Χωρικής Διασποράς
10.2 ΧΩΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
10.3 ΚΑΝΝΑΒΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
      10.3.1 Ανάλυση Καννάβου (Quadrat Analysis)
      10.3.2 Χωρική Αυτοσυσχέτιση με Χρήση Καννάβου
10.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
      10.4.1 Απόσταση από Γειτονικό Σημείο
      10.4.2 Συνάρτηση Κ
10.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

11 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
11.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
      11.2.1 Ο Δείκτης Γάμμα
      11.2.2 Ο Δείκτης Άλφα
      11.2.3 Διάμετρος Δικτύου
      11.2.4 Κατηγορίες Δικτύων
      11.2.5 Στάδια στην Ανάπτυξη των Δικτύων
11.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ
      11.3.1 Το Δίκτυο ως Πίνακας
      11.3.2 Προσιτότητα Κόμβων
      11.3.3 Έμμεση Συνδετικότητα
      11.3.4 Ο Πίνακας Προσιτότητας Τ
      11.3.5 Πίνακας Συντομότερης Τοπολογικής Απόστασης
11.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
      11.4.1 Αλγόριθμός της Συντομότερης Διαδρομής (Shortest Path Algorithm)
      11.4.2 Το Πρόβλημα του Ταξιδεύοντα Πωλητή (Traveling Salesman Problem)
11.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

12 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
12.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
      12.2.1 Δείκτες Χωρικής Αυτοσυσχέτισης
      12.2.2 Συσχετογράμματα (Correlograms)
      12.2.3 Δείκτες Τοπικής Χωρικής Αυτοσυσχέτισης
      12.2.4 Οι Δείκτες Gi και Gi*
12.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
      12.3.1 Η Καμπύλη Παλινδρόμησης
      12.3.2 Εκτίμηση της Γραμμικής Παλινδρόμησης
      12.3.3 Η Ακρίβεια της Γραμμικής Παλινδρόμησης
      12.3.4 Έλεγχος της Παλινδρόμησης: Παραδοχές
      12.3.5 Στατιστικοί Έλεγχοι στην Απλή Παλινδρόμηση
      12.3.6 Η Παλινδρόμηση του Χ επί του Υ
      12.3.7 Μη-Γραμμική Παλινδρόμηση
12.4 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
      12.4.1 Βασικές Αρχές
      12.4.2 Ερμηνεία Συντελεστών Παλινδρόμησης Πολλών Μεταβλητών
      12.4.3 Στατιστικός Έλεγχος στην Παλινδρόμηση Πολλών Μεταβλητών
      12.4.4 Υπόλοιπα
12.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

13 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
13.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
      13.1.1 Μοντελοποίηση Χωρικών Στοιχείων
13.2 ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
13.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
      13.3.1 Επιλογή Σημείων
      13.3.2 Χωρικός Κινητός Μέσος (Spatial Moving Average)
      13.3.3 Ψηφιδοποίηση
13.4 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
      13.4.1 Επιφάνεια Τάσης
      13.4.2 Μοντέλα Ταξινόμησης
13.5 ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
      13.5.1 Βαριόγραμμα
      13.5.2 Χωρική Παρεμβολή Kriging
      13.5.3 Άλλες Μορφές Kriging
13.6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ
14.1 Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Π.
      14.1.1 Η Φύση των Γ.Σ.Π.
      14.1.2 Η Φύση της Ανάλυσης Χώρου
      14.1.3 Η Φύση του Σχεδιασμού
14.2 ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ Ο.Χ.Π.
      14.2.1 Το Σύνδρομο του Λαγού και της Χελώνας
      14.2.2 Το Σύνδρομο Sesame Street
      14.2.3 Το Σύνδρομο της Rolls Roys
14.3 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
      14.3.1 Μηχανήματα
      14.3.2 Λογισμικό
      14.3.3 Στοιχεία
      14.3.4 Συμπεράσματα
14.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Κουτσόπουλος Κωστής | Disigma Store

Κουτσόπουλος Κωστής

O Κωστής Κουτσόπουλος μετά τις προπτυχιακές σπουδές του στην Ελλάδα, μετέβη στις Η.Π.Α., στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, από όπου έλαβε τα πτυχία MSc και Ph.D., καθώς και μεταδιδακτορικό δίπλωμα από τα Τμήματα Γεωγραφίας και Πολιτικών Μηχανικών. Δίδαξε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο της Αιόβας και το 1979, σε ηλικία 34 χρόνων εξελέγη καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου (1981-2011), Δ/ντής του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού (1982-1998 και 2010-2011) και διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (1988-1990). Είναι πρόεδρος και μέλος πολλών επιστημονικών και ακαδημαϊκών Οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ των οποίων και της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Υπήρξε ο πρώτος που το 1980 εισήγαγε τα Γ.Σ.Π. στην Ελλάδα, αλλά ασχολείται ενεργά με την επιστημονική αυτή περιοχή από το 1971 τόσο στην έρευνα όσο και στην διδασκαλία μαθημάτων και σεμιναρίων και τελευταία εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Έχει παρουσιάσει 157 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει 50 δημοσιεύσεις με κριτές σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει 64 βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία. Τέλος, υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος 48 επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιων οργανισμών και εταιρειών, καθώς και πολλών μη επιδοτούμενων ερευνών και μελετών.

Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

translation missing: el.general.search.loading