Επεξεργασία εικόνας και ΣΓΠ στην Τηλεπισκόπηση

46,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

584

ISBN13

978-618-202-157-6

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,638 kg

In Stock

Το βιβλίο “Επεξεργασία εικόνας και ΣΓΠ στην Τηλεπισκόπηση” στοχεύει στην αλληλεπικάλυψη μεταξύ τριών επιστημονικών πεδίων (την τηλεπισκόπηση, την επεξεργασία εικόνας και τα ΣΓΠ), παρέχοντας στον αναγνώστη μια επισκόπηση των βασικών τεχνικών και μια επιλογή μελετών περίπτωσης σε διάφορους τομείς εφαρμογών, τονίζοντας τη στενή σχέση μεταξύ τους. Οι περιπτώσεις εφαρμογών προσανατολίζονται προς τις γεωεπιστήμες, αλλά οι τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και ΣΓΠ είναι γενικές και ανεξάρτητες από οποιοδήποτε λογισμικό, και επομένως μεταβιβάσιμες δεξιότητες κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο εγχειρίδιο φοιτητών και διδασκόντων πανεπιστημίων, αλλά και υψηλότερου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και επαγγελματιών σε τομείς εφαρμογών τηλεπισκόπησης.

Το βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη:

Στο 1ο Μέρος καλύπτονται τα βασικά στοιχεία των βασικών εργαλείων επεξεργασίας εικόνας που χρησιμοποιούνται στην τηλεπισκόπηση και τα ΣΓΠ με επαρκείς μαθηματικές λεπτομέρειες. Στο 2ο Μέρος, το οποίο γίνεται ελαφρώς πιο εφαρμοσμένο και λιγότερο μαθηματικό, καλύπτει το ευρύ πεδίο των ΣΓΠ όπου πολλά από αυτά τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια. Το 3ο Μέρος περιέχει το εξ ολοκλήρου εφαρμοσμένο μέρος του βιβλίου, όπου περιγράφεται μια επιλογή περιπτώσεων όπου η επεξεργασία εικόνας και τα ΣΓΠ έχουν χρησιμοποιηθεί, από τους συγγραφείς, σε διδακτικά, ερευνητικά και βιομηχανικά έργα στα οποία υπάρχει κυρίαρχη συνιστώσα τηλεπισκόπησης. Τέλος, το 4ο Μέρος εστιάζεται στις προσωπικές απόψεις των αρχικών συγγραφέων του συγγράμματος σχετικά με τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και των ΣΓΠ σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης.

Επισκόπηση του βιβλίου 

ΜΕΡΟΣ 1 Επεξεργασία εικόνας
1. Η ψηφιακή εικόνα και η απεικόνιση της  
   1.1 Τι είναι μια ψηφιακή εικόνα; 
   1.2 Απεικόνιση ψηφιακής εικόνας 
        1.2.1 Μονοχρωματική εικόνα 
        1.2.2 Τριχρωματική θεωρία χρωμάτων και προσθετικό σύστημα σύνθεσης χρώματος RGB (κόκκινο, πράσινο, μπλε) 
        1.2.3 Ψευδόχρωμη/Ψευδέγχρωμη εικόνα 
   1.3 Κάποια σημεία-κλειδιά 
   1.4 Ερωτήσεις 

2. Σημειακές πράξεις (Ενίσχυση της αντίθεσης) 
   2.1 Τροποποίηση του ιστογράμματος και πίνακας αντιστοίχισης και μετασχηματισμού 
   2.2 Γραμμική ενίσχυση της αντίθεσης (Linear contrast enhancement) 
        2.2.1 Εξαγωγή γραμμικών εξισώσεων από δυο σημεία 
   2.3 Λογαριθμική και εκθετική ενίσχυση της αντίθεσης 
        2.3.1 Εξαγωγή γραμμικών εξισώσεων από δύο σημεία 
        2.3.2 Εκθετική ενίσχυση της αντίθεσης 
   2.4 Εξισορρόπηση του ιστογράμματος 
   2.5 Προσαρμογή του ιστογράμματος και Γκαουσιανή επέκταση του ιστογράμματος (Histogram matching (HM) and Gaussian stretch) 
   2.6 Τεχνική ενίσχυσης/βελτίωσης της ισορροπίας της αντίθεσης (Balance contrast enhancement technique) 
        2.6.1 Προσδιορισμός των συντελεστών a, b και c για μια παραβολική συνάρτηση ενίσχυσης της ισορροπίας της αντίθεσης (Liu 1991)* 
   2.7 Περικοπή στην ενίσχυση της αντίθεσης 
   2.8 Χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμογή της διαδραστικής ενίσχυσης της αντίθεσης 
   2.9 Ερωτήσεις 

3. Αριθμητικές πράξεις με εικόνες (Σημειακές πράξεις πολυάριθμων εικόνων) 
   3.1 Πρόσθεση εικόνων 
   3.2 Αφαίρεση (διαφορά) εικόνων 
   3.3 Πολλαπλασιασμός εικόνων 
   3.4 Διαίρεση εικόνων (Αναλογία εικόνων εικόνων) 
   3.5 Παραγωγή δεικτών και εποπτευόμενη ενίσχυση  
        3.5.1 Ραδιομετρικοί δείκτες βλάστησης  
        3.5.2 Ραδιομετρικός δείκτης οξειδίων του σιδήρου 
        3.5.3 Ραδιομετρικός δείκτης (ένυδρων) ορυκτών της αργίλου από τον δορυφόρο Landsat TM 
   3.6 Τυποποίηση και λογαριθμικά υπολειπόμενα 
   3.7 Τεχνικές προσομοίωσης ανακλαστικότητας  
        3.7.1 Ανάλυση του ισοζυγίου ηλιακής ακτινοβολίας και τεχνικές προσομοίωσης της έντασης ακτινοβολίας 
        3.7.2 Προσομοίωση φασματικής ανακλαστικότητας εικόνας 
        3.7.3 Υπολογισμός των βαρών των εξισώσεων προσομοίωσης  
        3.7.4 Παράδειγμα: Χρωματική σύνθεση εικόνας ΑΤΜ η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω προσομοίωσης ανακλαστικότητας  
        3.7.5 Σύγκριση μεταξύ των τεχνικών διαίρεσης και λογαριθμικών υπολειπομένων 
   3.8 Σύνοψη 
   3.9 Ερωτήσεις  

4. Διεργασίες φιλτραρίσματος και γειτονίας 45
   4.1 Μετασχηματισμός Φουριέ (Fourier Transform): Κατανοώντας την εφαρμογή των φίλτρων στη συχνότητα των εικόνων 
   4.2 H συνέλιξη για το φιλτράρισμα εικόνων 
   4.3 Φίλτρα διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων (εξομάλυνση) 
        4.3.1 Το Γκαουσιανό φίλτρο (Gaussian filter) 
        4.3.2 Φίλτρα Κ-πλησιέστερης μέσης τιμής 
        4.3.3 Φίλτρα της διαμέσου τιμής 
        4.3.4 Προσαρμοστικό φίλτρο της διαμέσου τιμής 
        4.3.5 Φίλτρα K πλησιέστερης διαμέσου τιμής 
        4.3.6 Το φίλτρο της επικρατούσας τιμής 
        4.3.7 Λογικά φίλτρα εξομάλυνσης υπό όρους/συνθήκες 
   4.4 Φίλτρα διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (ενίσχυση ακμών) 
        4.4.1 Το φίλτρο του διανύσματος κλίσης 
        4.4.2 Τα Λαπλασιανά φίλτρα 
        4.4.3 Φίλτρα ενίσχυσης ακμών 
   4.5 Τοπική ενίσχυση της αντίθεσης 
   4.6 Επιλεκτικός FFT και φιλτράρισμα 
        4.6.1 Επιλεκτικό φιλτράρισμα FFT 
        4.6.2 Προσαρμοστικό φιλτράρισμα FFT 
   4.7 Σύνοψη 
   4.8 Ερωτήσεις 

5. Μετασχηματισμοί RGB-IHS 
   5.1 Μετασχηματισμός χρωματικών συντεταγμένων 
   5.2 Επέκταση αποσυσχέτισης IHS (IHS decorellation stretch) 
   5.3 Τεχνική επέκτασης άμεσης αποσυσχέτισης 
   5.4 Χρωματικά Σύνθετα απόχρωσης RGB 
   5.5 Παραγωγή των μετασχηματισμών rGB-IhS και IhS-rGB με βάση στην τρισδιάστατη γεωμετρία του RGB χρωματικού κύβου 
        5.5.1 Παραγωγή/Εξαγωγή του rGB-IhS μετασχηματισμού 
        5.5.2 Παραγωγή του μετασχηματισμού IhS-rGB 
   5.6 Μαθηματική απόδειξη του DDS και των ιδιοτήτων του* 
        5.6.1 Μαθηματική απόδειξη του DDS 
        5.6.2 Οι ιδιότητες της DDS 
   5.7 Σύνοψη 
   5.8 Ερωτήσεις 

6. Τεχνικές σύμπτυξης εικόνων 
   6.1 Ο μετασχηματισμός RGB‐IHS σαν εργαλείο για τη συγχώνευση δεδομένων 
   6.2 Μετασχηματισμός Brovey (διαμόρφωση έντασης/φωτεινότητας) 
   6.3 Διαμόρφωση έντασης βάσει φίλτρου εξομάλυνσης 
        6.3.1 H αρχή της SFIM (Smoothing filter-based intensity modulation) 
        6.3.2 Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της SFIM  
        6.3.3 Ένα παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής SFIM σε μια εικόνα Landsat 8 OLI 
   6.4 Σύνοψη 
   6.5 Ερωτήσεις 

7. Ανάλυση κύριων συνιστωσών 
   7.1 Αρχή της ΑΚΣ 
   7.2 Εικόνες ΚΣ και σύνθεση χρώματος ΚΣ 
   7.3 Επιλεκτική ΑΚΣ για τη σύνθεση χρωμάτων ΚΣ 
        7.3.1 Διαστατικότητα και μείωση της σύγχυσης χρωμάτων 
        7.3.2 Χαρτογράφηση βάσει της φασματικής αντίθεσης 
        7.3.3 Χαρτογράφηση φασματικής αντίθεσης FPCS 
   7.4 Επέκταση απο-συσχέτισης 
   7.5 Μετασχηματισμός συντεταγμένων με προσανατολισμό φυσικών ιδιοτήτων και μετασχηματισμός tasselled cap 
   7.6 Στατιστικές μέθοδοι για επιλογή καναλιού 
        7.6.1 Ανασκόπηση των Chavez και Sheffield μεθόδων 
        7.6.2 Δείκτης τρισδιάστατης διάστασης 
   7.7 Επισημάνσεις 
   7.8 Ερωτήσεις 

8. Ταξινόμηση εικόνας 
   8.1 Προσεγγίσεις στατιστικής ταξινόμησης 
        8.1.1 Μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση 
        8.1.2 Eπιβλεπόμενη ταξινόμηση 
        8.1.3 Επεξεργασία ταξινόμησης και η εφαρμογή της 
        8.1.4 Σύνοψη των προσεγγίσεων ταξινόμησης 
   8.2 Μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση (επαναληπτική ομαδοποίηση) 
        8.2.1 Αλγόριθμοι επαναληπτικής συσταδοποίησης 
        8.2.2 Επαναληπτική ομαδοποίηση με βάση τον χαρακτηριστικό χώρο 
        8.2.3 Επιλογή αρχικών τιμών 
        8.2.4 Διαχωρισμός συστάδων κατά μήκος της πρώτης ΚΣ1 
   8.3 Επιβλεπόμενη ταξινόμηση 
        8.3.1 Γενικός αλγόριθμος επιβλεπόμενης ταξινόμησης 
        8.3.2 Ταξινομητής με βάση τη φασματική γωνία (Spectral Angle Mapper, SAM) 
   8.4 Κανόνες απόφασης: Συναρτήσεις Ανομοιότητας 
        8.4.1 Ταξινομητής κουτιού (box classifier) 
        8.4.2 Ευκλείδεια απόσταση: Απλοποιημένος ταξινομητής μέγιστης πιθανοφάνειας (Simplified Maximum Likelihood) 
        8.4.3 Ταξινομητής μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Classifier) 
        8.4.4 Βέλτιστη ανακατανομή πολλαπλών σημείων (OMpr) 
   8.5 Μετεπεξεργασία μετά την ταξινόμηση: εξομάλυνση και αξιολόγηση ακρίβειας 
        8.5.1 Διαδικασία εξομάλυνσης τάξεων 
        8.5.2 Αξιολόγηση της ακρίβειας ταξινόμησης 
   8.6 Σύνοψη 
   8.7 Ερωτήσεις 

9. Γεωμετρικές πράξεις εικόνας  
   9.1 Γεωμετρική Παραμόρφωση Εικόνας 
        9.1.1 Συντεταγμένες πτήσης πλατφόρμας, κατάσταση αισθητήρων και θέση απεικόνισης 
        9.1.2 Περιστροφή και καμπυλότητα της γης 
   9.2 Πολυωνυμικό μοντέλο παραμόρφωσης και συμπροσαρμογή παραμόρφωσης εικόνας 
        9.2.1 Εξαγωγή του μοντέλου παραμόρφωσης 
        9.2.2 Επανασύσταση ΨΤ εικονοστοιχείου (Pixel DN re-sampling) 
   9.3 Επιλογή σημείων ελέγχου εδάφους (GCP) και αυτοματοποίηση της συμπροσαρμογής εικόνων 
        9.3.1 Χειροκίνητη και ημιαυτόματη επιλογή GCP 
        9.3.2 Αυτόματη συμπροσαρμογή εικόνων 
   9.4 Σύνοψη 
   9.5 Ερωτήσεις 

10. Εισαγωγή στην τεχνική της Συμβολομετρίας Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (InSAR) 
   10.1 Η αρχή λειτουργίας ενός συμβολομετρικού ραντάρ 
   10.2 Το συμβολογράφημα ραντάρ και τα Ψηφιακά Μοντέλα Υψομέτρων 
   10.3 Η διαφορική συμβολομετρία InSar και οι μετρήσεις των παραμορφώσεων 
   10.4 Πολυχρονική εικόνα συσχέτισης και ανίχνευση τυχαίων αλλαγών (Multi-temporal coherence image and random change detection) 
   10.5 Τεχνικές χωρικής αποσυσχέτισης και αναλογία (λόγος) συσχέτισης  
   10.6 Φίλτρο εξομάλυνσης κροσσών συμβολής 
   10.7 Σύνοψη 
   10.8 Ερωτήσεις 

11. Τεχνικές ακρίβειας μικρότερης του εικονοστοιχείου (sub-pixel) και οι εφαρμογές τους 
   11.1 Αλγόριθμος Συσχέτισης Φάσης (Phase correlation algorithm) 
   11.2 Σάρωση συσχέτιση φάσης για την εκτίμηση της μετατόπισης (παράλλαξης) ανά εικονοστοιχείο 
        11.2.1 Εκτίμηση της μετατόπισης (παράλλαξης) με σάρωση συσχέτιση φάσης 
        11.2.2 Η τεχνική μετάδοσης της διάμεσης τιμής μετάθεσης για τη βελτίωση της μετατόπισης 
   11.3 Συμπροσαρμογή εικόνων ανά εικονοστοιχείο (Pixel-wise image co-registration) 
        11.3.1 Η βασική διαδικασία συμπροσαρμογής εικόνων ανά εικονοστοιχείο με χρήση συσχέτισης φάσης 
        11.3.2 Ένα παράδειγμα συμπροσαρμογής εικόνων ανά εικονοστοιχείο 
        11.3.3 Περιορισμοί 
        11.3.4 Συμπροσαρμογή εικόνας ανά εικονοστοιχείο με βάση την τεχνική SFIM pan-sharpen 
   11.4 Στερεοσκοπική συνταύτιση στερεοζεύγους με γραμμή βάσης πολύ μικρού μήκους και παραγωγή τρισδιάστατων δεδομένων 
        11.4.1 Η αρχή στην οποία βασίζεται η στερεοσκοπική όραση 
        11.4.2 Στερεοσκοπική όραση μεγάλου έναντι μικρού μήκους γραμμής βάσης 
        11.4.3 Στερεοσκοπική συνταύτιση μικρής γραμμής βάσης με εφαρμογή συσχέτισης φάσης 
        11.4.4 Αξιολόγηση της ακρίβειας και παραδείγματα εφαρμογών 
   11.5 Ανίχνευση και εκτίμηση της εδαφικής κίνησης/παραμόρφωσης 
   11.6 Σύνοψη 

ΜΕΡΟΣ 2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
12. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
   12.1 Εισαγωγή 
   12.2 Λογισμικά εργαλεία 
   12.3 Τα ΣΓΠ και η σχέση τους με την Χαρτογραφία και ειδικότερα με τη Θεματική Χαρτογραφία 
   12.4 Πρότυπα, διαλειτουργικότητα και μεταδεδομένα 
   12.5 Τα ΣΓΠ και το Διαδίκτυο 

13. Μοντέλα και δομές δεδομένων 
   13.1 Τα χωρικά δεδομένα στην αναπαράσταση γεωγραφικών χαρακτηριστικών 
   13.2 Με ποιον τρόπο διαφέρουν τα χωρικά δεδομένα από τα άλλα ψηφιακά δεδομένα; 
   13.3 Οι ιδιότητες των αντικειμένων και οι κλίμακες μέτρησης των τιμών τους 
   13.4 Θεμελιώδεις δομές δεδομένων 
   13.5 Πλεγματικά δεδομένα (raster data) 
        13.5.1 Διακριτοποίηση και αποθήκευση δεδομένων 
        13.5.2 Χωρική μεταβλητότητα 
        13.5.3 Η αναπαράσταση των χωρικών σχέσεων 
        13.5.4 Η επίδραση της χωρικής διακριτικής ικανότητας (χωρικής ανάλυσης) 
        13.5.5 Η αναπαράσταση επιφανειακών φαινομένων  
   13.6 Διανυσματικά δεδομένα (vector) 
        13.6.1 Διανυσματικά μοντέλα δεδομένων 
        13.6.2 Η αναπαράσταση λογικών σχέσεων μέσω της γεωμετρίας και του ορισμού των γεωγραφικών χαρακτηριστικών 
        13.6.3 Επέκταση του διανυσματικού μοντέλου δεδομένων 
        13.6.4 αναπαράσταση επιφανειών 
   13.7 Μετατροπή δεδομένων μεταξύ μοντέλων και δομών 
        13.7.1 Μετατροπή διανυσματικών δεδομένων σε πλεγματικά (vector-to-raster, rasterisation) 
        13.7.2 Μετατροπή από πλεγματική σε διανυσματική μορφή (raster-to-vector) 
   13.8 Ανακεφαλαίωση 
   13.9 Ερωτήσεις 

14. Ορισμός ενός χώρου συντεταγμένων 
   14.1 Εισαγωγή 
   14.2 Το datum και η χαρτογραφική προβολή 
        14.2.1 Η περιγραφή και η μέτρηση της Γης 
        14.2.2 Η μέτρηση των υψομέτρων: το γεωειδές 
        14.2.3 Συστήματα συντεταγμένων 
        14.2.4 Τα γεωδαιτικά datum 
        14.2.5 Γεωμετρικές παραμορφώσεις και μοντέλα προβολών 
        14.2.6 Οι σημαντικότερες χαρτογραφικές προβολές 
        14.2.7 Ο καθορισμός των παραμέτρων των προβολών 
   14.3 Ο τρόπος αποθήκευσης και πρόσβασης των συντεταγμένων 
   14.4 Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος συντεταγμένων 
   14.5 Ερωτήσεις 

15. Πράξεις 
   15.1 Εισαγωγή στις πράξεις σε χωρικά δεδομένα 
   15.2 Έννοιες άλγεβρας μεταξύ χαρτών (Map Algebra) 
        15.2.1 Δουλεύοντας με κενές τιμές (Null) στα δεδομένα 
        15.2.2 Λογική επεξεργασία και επεξεργασία υπό συνθήκες/όρους 
        15.2.3 Άλλοι τύποι τελεστών 
   15.3 Τοπικές πράξεις 
        15.3.1 Βασικές πράξεις 
        15.3.2 Μοναδιαίες πράξεις 
        15.3.3 Δυαδικές πράξεις 
        15.3.4 Ν-αδικές πράξεις (πράξεις με πολλαπλά επίπεδα) 
   15.4 Εστιακές πράξεις 
        15.4.1 Τοπικές εστιακές πράξεις 
        15.4.2 Διευρυμένη γειτονιά 
   15.5 Διανυσματικά ισοδύναμα με την άλγεβρα χαρτών μεταξύ πλεγματικών δεδομένων 
        15.5.1 Περιμετρική ζώνη (buffer) 
        15.5.2 Συγχώνευση (dissolve) 
        15.5.3 Αποκοπή (clip) 
        15.5.4 Τομή (intersect) 
   15.6 Αυτοματοποίηση πράξεων ΣΓΠ 
   15.7 Σύνοψη 
   15.8 Ερωτήσεις 

16. Εξαγωγή πληροφοριών από σημειακά δεδομένα: Γεωστατιστική 
   16.1 Εισαγωγή 
   16.2 Κατανόηση των δεδομένων 
        16.2.1 Ιστογράμματα 
        16.2.2 Χωρική αυτοσυσχέτιση 
        16.2.3 Βαριογράμματα 
        16.2.4 Υποκείμενες τάσεις και φυσικοί φραγμοί 
   16.3 Παρεμβολή 
        16.3.1 Επιλογή του μεγέθους του δείγματος 
        16.3.2 Μέθοδοι παρεμβολής 
        16.3.3 Ντετερμινιστικές τεχνικές παρεμβολής 
        16.3.4 Στοχαστικές τεχνικές παρεμβολής 
   16.4 Σύνοψη 
   16.5 Ερωτήσεις 

17. Αναπαράσταση και αξιοποίηση επιφανειών 
   17.1 Εισαγωγή 
   17.2 Προέλευση και χρήση δεδομένων επιφάνειας 
        17.2.1 Τα Ψηφιακά Μοντέλα Υψομέτρων 
        17.2.2 Διανυσματικές επιφάνειες και αντικείμενα 
        17.2.3 Οι χρήσεις των δεδομένων επιφάνειας 
   17.3 Η οπτικοποίηση των επιφανειών 
        17.3.1 Η οπτικοποίηση σε δύο διαστάσεις 
        17.3.2 Οπτικοποίηση σε τρεις διαστάσεις 
   17.4 Υπολογισμός παραμέτρων επιφάνειας 
        17.4.1 Κλίση: βαθμός και προσανατολισμός 
        17.4.2 Καμπυλότητα 
        17.4.3 Τοπολογία επιφάνειας: Δίκτυα απορροής και υδροκρίτες 
        17.4.4 Περιοχές ορατότητας 
        17.4.5 Υπολογισμός όγκου 
   17.5 Σύνοψη 
   17.6 Ερωτήσεις 

18. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων και αβεβαιότητα 
   18.1 Εισαγωγή 
   18.2 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων 
   18.3 Αβεβαιότητα 
        18.3.1 Αβεβαιότητα κριτηρίου 
        18.3.2 Αβεβαιότητα κατωφλίου 
        18.3.3 Αβεβαιότητα κανόνα απόφασης 
   18.4 Ρίσκο και επικινδυνότητα 
   18.5 Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στη χωρική ανάλυση με βάση τα ΣΓΠ 
        18.5.1 Εκτίμηση σφάλματος (αβεβαιότητα κριτηρίου) 
        18.5.2 Ασαφής συμμετοχή (αβεβαιότητα κατωφλίου και κανόνα απόφασης) 
        18.5.3 Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια (αβεβαιότητα κανόνα απόφασης) 
        18.5.4 Μετάδοση σφαλμάτων και ανάλυση ευαισθησίας (αβεβαιότητα κανόνα απόφασης) 
        18.5.5 Επαλήθευση αποτελέσματος (αβεβαιότητα κανόνα απόφασης) 
   18.6 Σύνοψη 
   18.7 Ερωτήσεις 

19. Σύνθετα προβλήματα και πολυκριτηριακή αξιολόγηση 
   19.1 Εισαγωγή 
   19.2 Διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα 
        19.2.1 Προσεγγίσεις βασισμένες σε γνώση (εννοιολογικές) 
        19.2.2 Προσεγγίσεις βασισμένες σε δεδομένα (εμπειρικές) 
        19.2.3 Προσεγγίσεις βασισμένες σε δεδομένα (νευρωνικά δίκτυα) 
   19.3 Κριτήρια αξιολόγησης 
   19.4 Εξαγωγή των συντελεστών στάθμισης 
        19.4.1 Μέθοδος βαθμολόγησης 
        19.4.2 Μέθοδος κατάταξης 
        19.4.3 Σύγκριση ανά ζεύγη 
   19.5 Μέθοδοι συνδυασμού πολλαπλών κριτηρίων 
        19.5.1 Συνδυασμός με λογικούς τελεστές Boolean 
        19.5.2 Υπέρθεση δεικτών και αλγεβρικός συνδυασμός 
        19.5.3 Μοντελοποίηση των βαρών των ενδείξεων χρησιμοποιώντας τη Θεωρία πιθανοτήτων του Bayes (Bayes probability theory) 
        19.5.4 Πεποίθηση και θεωρία Dempster-Shafer 
        19.5.5 Μέθοδος σταθμισμένων παραγόντων σε γραμμικό συνδυασμό (Weighted factors in Linear Combination, WLC) 
        19.5.6 Ασαφής λογική 
        19.5.7 Διανυσματική ασαφής μοντελοποίηση 
   19.6 Ανακεφαλαίωση 
   19.7 Ερωτήσεις 

ΜΕΡΟΣ 3 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης
20. Στρατηγικές επεξεργασίας εικόνας και λειτουργιών ΣΓΠ 
   20.1 Γενική στρατηγική επεξεργασίας εικόνας 
        20.1.1 Προετοιμασία του βασικού συνόλου δεδομένων εργασίας 
        20.1.2 Επεξεργασία εικόνας 
        20.1.3 Ερμηνεία εικόνων και σύνθεση χαρτών 
   20.2 Μελέτες ΣΓΠ βασισμένες στην τηλεπισκόπηση: Από τις εικόνες στη θεματική χαρτογράφηση 
   20.3 Ένα παράδειγμα θεματικής χαρτογράφησης που βασίζεται στη βέλτιστη οπτικοποίηση και ερμηνεία πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων 
        20.3.1 Ιστορικό 
        20.3.2 Βελτίωση εικόνας για οπτική παρατήρηση 
        20.3.3 Συλλογή δεδομένων και ερμηνεία εικόνων 
        20.3.4 Σύνθεση χάρτη 
   20.4 Σύνοψη 

21. Θεματικές–εκπαιδευτικές μελέτες περίπτωσης στη Νοτιοανατολική Ισπανία 
   21.1 Εξαγωγή θεματικών πληροφοριών (1): Χαρτογράφηση φυσικών εμφανίσεων γύψου και αξιολόγηση των μεταβολών των λατομικών περιοχών 
        21.1.1 Προετοιμασία δεδομένων και οπτικοποίηση γενικού σκοπού 
        21.1.2 Ενίσχυση και υπολογισμός περιοχών γύψου με βάση τη φασματική ανάλυση 
        21.1.3 Μεταβολές λατομείων γύψου κατά την περίοδο 1984-2000 
        21.1.4 Σύνοψη της μελέτης περίπτωσης 
        21.1.5 Ερωτήσεις 
   21.2 Εξαγωγή θεματικών πληροφοριών (2): Φασματική ενίσχυση και χαρτογράφηση ορυκτών της επιθερμικής εξαλλοίωσης χρυσού και κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος σε σιδηρούχο δολομίτη 
        21.2.1 Σύνολα δεδομένων εικόνων και προετοιμασία δεδομένων 
        21.2.2 Επεξεργασία και ανάλυση της εικόνας ASTER για μεταλλευτική εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής 
        21.2.3 Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας ATM για την εξαγωγή στόχων 
        21.2.4 Ανακεφαλαίωση της μελέτης περίπτωσης 
        21.2.5 Ερωτήσεις 
   21.3 Τηλεπισκόπηση και ΣΓΠ: αξιολόγηση της βλάστησης και των μεταβολών των χρήσεων Γης στη λεκάνη Nijar στην Νοτιοανατολική Ισπανία 
        21.3.1 Εισαγωγή 
        21.3.2 Προετοιμασία δεδομένων 
        21.3.3 Επισήμανση της βλάστησης 
        21.3.4 Εντοπισμός των πλαστικών θερμοκηπίων 
        21.3.5 Προσδιορισμός μεταβολών μεταξύ διαφορετικών ημερομηνιών παρατήρησης 
        21.3.6 Σύνοψη της μελέτης περίπτωσης 
        21.3.7 Ερωτήσεις 
        21.3.8 Βιβλιογραφικές αναφορές 
   21.4 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ: ένα συνδυαστικό ερμηνευτικό εργαλείο για την περιφερειακή τεκτονική, την απορροή και τους υδάτινους πόρους στη λεκάνη του Andarax 
        21.4.1 Εισαγωγή 
        21.4.2 Γεωλογικό και υδρολογικό περιβάλλον 
        21.4.3 Στόχοι της μελέτης περίπτωσης 
        21.4.4 Χρήσεις γης και βλάστηση 
        21.4.5 Ενίσχυση και διάκριση της λιθολογίας 
        21.4.6 Δομική ενίσχυση και ερμηνεία 
        21.4.7 Σύνοψη της μελέτης περίπτωσης 
        21.4.8 Ερωτήσεις 
        21.4.9 Βιβλιογραφικές αναφορές 

22. Ερευνητικές μελέτες περίπτωσης 
   22.1 Μεταβολές της βλάστησης στην περιοχή των Τριών Παράλληλων Ποταμών, επαρχία Γιουνάν, Κίνα 
        22.1.1 Εισαγωγή 
        22.1.2 Περιοχή μελέτης και δεδομένα  
        22.1.3 Σύνθετος δείκτης NDVI-D-RGI (NDVI Difference Red, Green and Intensity) 
        22.1.4 Επεξεργασία δεδομένων 
        22.1.5 Ερμηνεία ευρύτερων μεταβολών βλάστησης 
        22.1.6 Σύνοψη 
        22.1.7 Βιβλιογραφία 
   22.2 Μοντελοποίηση περιοχών σεισμικής καταστροφής σε ΣΓΠ με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων Ψηφιακού Μοντέλου Υψομέτρων (ΨΜΥ) 
        22.2.1 Εισαγωγή 
        22.2.2 Τα μοντέλα 
        22.2.3 Υπολογισμός των μεταβλητών εισόδου 
        22.2.4 Μοντελοποίηση και εκτίμηση ζωνών ζημιών από σεισμό 
        22.2.5 Σύνοψη 
        22.2.6 Βιβλιογραφία 
   22.3 Πρόβλεψη κατολισθήσεων μέσω χαρτογράφησης ασαφών γεωκινδύνων: ένα παράδειγμα από την περιοχή του Piemonte στη βορειοδυτική Ιταλία 
        22.3.1 Εισαγωγή 
        22.3.2 Η περιοχή μελέτης 
        22.3.3 Μια ολιστική προσέγγιση με βάση τα ΣΓΠ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας κατολισθήσεων 
        22.3.4 Σύνοψη 
        22.3.5 Ερωτήσεις 
        22.3.6 Βιβλιογραφία 
   22.4 Ανίχνευση επιφανειακών μεταβολών σε περιοχή της ερήμου της Αλγερίας με τη χρήση πολυχρονικών εικόνων συσχέτισης ERS SAR 
        22.4.1 Η περιοχή μελέτης 
        22.4.2 Επεξεργασία εικόνων συσχέτισης και αξιολόγηση 
        22.4.3 Οπτικοποίηση και ερμηνεία εικόνων για την ανίχνευση μεταβολών 
        22.4.4 Σύνοψη 
        22.4.5 Βιβλιογραφία 

23. Μελέτες περίπτωσης από τον χώρο της βιομηχανικής δραστηριότητας 
   23.1 Πολυκριτηριακή αξιολόγηση του ορυκτολογικού / μεταλλευτικού δυναμικού στη Νοτιοανατολική Γροιλανδία 
        23.1.1 Εισαγωγή και στόχοι 
        23.1.2 Περιγραφή περιοχής 
        23.1.3 Λιθοτεκτονικό πλαίσιο: γιατί η μεθοδολογική προσέγγιση στο έργο είναι αποτελεσματική 
        23.1.4 Τύποι ορυκτών κοιτασμάτων που αξιολογήθηκαν 
        23.1.5 Προετοιμασία δεδομένων 
        23.1.6 Πολυκριτηριακή χωρική μοντελοποίηση 
        23.1.7 Σύνοψη 
        23.1.8 Ερωτήσεις 
        23.1.9 Ευχαριστίες 
        23.1.10 Βιβλιογραφία 
   23.2 Αναζήτηση υδάτινων πόρων στη Σομαλία 
        23.2.1 Εισαγωγή 
        23.2.2 Προετοιμασία δεδομένων 
        23.2.3 Προκαταρκτικές βελτιώσεις εικόνων για την ανάδειξη γεωλογικών χαρακτηριστικών και προσδιορισμός περιοχής-στόχου 
        23.2.4 Διάκριση λιθολογιών στις οποίες πιθανόν φιλοξενούνται υδροφορείς με τη χρήση φασματικών δεικτών ASTER 
        23.2.5 Σύνοψη 
        23.2.6 Ερωτήσεις 
        23.2.7 Βιβλιογραφία 

ΜΕΡΟΣ 4 Σύνοψη
24. Επίλογος και τελικές παρατηρήσεις 
   24.1 Επεξεργασία εικόνας 
   24.2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
   24.3 Τελικές παρατηρήσεις 

25. Τα απεικονιστικά συστήματα αισθητήρων και οι δορυφόροι τηλεπισκόπησης 
   25.1 Πολυφασματικές λήψεις 
   25.2 Πολυφασματικοί αισθητήρες μεγάλου φασματικού εύρους 
        25.2.1 Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
        25.2.2 Σάρωση με μηχανικά μέσα εγκάρσια της τροχιάς (across-track scanner) 
        25.2.3 Σαρωτής ώθησης κατά μήκος της τροχιάς (along-track push-broom scanner) 
   25.3 Αισθητήρες θερμικής ανίχνευσης και θερμικού υπερύθρου (TIR) 
   25.4 Υπερφασματικοί αισθητήρες (απεικονιστικοί φασματογράφοι - imaging spectrometers) 
   25.5 Παθητικοί μικροκυματικοί αισθητήρες (passive microwave sensors) 
   25.6 Ενεργητικοί αισθητήρες: απεικονιστικά συστήματα SAR (Active sensors: SAR imaging systems) 

26. Διαδικτυακοί πόροι με επιπρόσθετες πληροφορίες, λογισμικά και δεδομένα 
   26.1 Εμπορικό λογισμικό, λογισμικό χαμηλού κόστους και δωρεάν λογισμικό (shareware) 
   26.2 Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές, μορφότυπους, τεχνικές και άλλου είδους δημοσιεύσεις 
   26.3 Πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων διαθέσιμων μέσω διαδικτύου από μεγάλους προμηθευτές, δεδομένων ΨΜΥ καθώς και χαρτών ΣΓΠ και δεδομένων κάθε είδους 

Βιβλιογραφία 
Ευρετήριο