Εισαγωγή στην Οικολογία και στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

504

ISBN13

978-618-5242-75-6

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,85 kg
Κωδικός Ευδόξου

86201760

In Stock

Αυτό το διδακτικό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που φοιτούν σε τμήματα ΑΕΙ σχετικών ειδικοτήτων, έτσι ώστε ως επαγγελματίες να μπορούν να προτείνουν αποτελεσματικά μέτρα και δραστηριότητες, για την πρόληψη και την καταστολή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Δόθηκε σημασία στην διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται και στην όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη ενημέρωση και γιια το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν πολλές αναφορές και από το διαδίκτυο με τη μορφή ένθετων κειμένων τα οποία διαφοροποιούνται από το υπόλοιπο κείμενο με ένα γκρι πλαίσιο στην άκρη της σελίδας.

Εισαγωγικό σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
Περιγραφή ενός πληθυσμού
Ρύθμιση πληθυσμιακού μεγέθους: ενδοπληθυσμιακές σχέσεις και ενδοειδικός ανταγωνισμός
Προσαρμοστικές στρατηγικές
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ πληθυσμών
Ανταγωνισμός
Διαειδικός ανταγωνισμός και μοντέλα Lotka-Volterra
Η «αρχή του ανταγωνιστικού αποκλεισμού» και η συνύπαρξη ανταγωνιστών
Θήρευση
Συστήματα λείας- θηρευτή
Παρασιτισμός
Σχέσεις συμβίωσης
Βιολογικός έλεγχος
Παραδείγματα βιολογικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Διαδοχή
Οικοθέση (niche)
Οικοθέση έναντι πραγματικής θέσης
Σχέσεις με άλλους οργανισμούς
Σχέσεις με αβιοτικούς παράγοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η έννοια του οικοσυστήματος
Η ροή των θρεπτικών στοιχείων (βιογεωχημικοί κύκλοι)
-Ο κύκλος του άνθρακα
-Ο κύκλος του οξυγόνου
-Ο κύκλος του αζώτου
-Βιομηχανική αζωτοδέσμευση και ευτροφισμός
-Ο κύκλος του φωσφόρου
-Ο κύκλος του θείου
-Ο κύκλος του νερού
Οικολογικές πυραμίδες
-Τι είναι μια Οικολογική Πυραμίδα;
-Περιορισμοί οικολογικών πυραμίδων
Η ροή της ενέργειας
-Η σημασία της φωτοσύνθεσης
-Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης
-Επισκόπηση της φωτοσύνθεσης
-Ροή ενέργειας στα συστήματα
Το έδαφος και η σημασία του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΓΑΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ
Τούνδρα
Τάιγκα
Εύκρατα δάση φυλλοβόλων
Εύκρατα βροχερά δάση
Λιβάδια
Τροπικά δάση
Έρημοι
Μεσογειακά Οικοσυστήματα
Αντιμετώπιση της ξηρασίας
Η φωτιά στα μεσογειακά οικοσυστήματα
Η περιοδικότητα του κλίματος
Η βόσκηση
Τύποι οικοσυστημάτων στις μεσογειακές περιοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
Το νερό στα υγροτοπικά οικοσυστήματα
Διαφάνεια του νερού
Θερμοκρασία του νερού
Ζώνες υγροτοπικής βλάστησης
Ορνιθοπανίδα
Πηγές
Ένθετο: Η βιοποικιλότητα σε αγαπημένες μας στιγμές
Ένθετο: 3 λόγοι για τους οποίους όλοι πρέπει να ενδιαφέρονται για τη βιοποικιλότητα

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΓΛΥΦΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΛΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ
Η βλάστηση και η κατανομή της
Οριζόντια εξάπλωση
Περιγραφή των φυτικών διαπλάσεων
-Φρύγανα - Μακί
-Μεσογειακά δάση κωνοφόρων
-Μεσογειακά μικτά φυλλοβόλα δάση
-Ορεινά δάση κωνοφόρων
-Υποαλπική και αλπική βλάστηση
-Παραποτάμια δάση
-Ηπειρωτικές κεντροευρωπαικές δενδρώδεις διαπλάσεις
-Πλατύφυλλα δάση φυλλοβόλων (0-700 μ.)
-Ζώνη της οξιάς (700-1.800 μ.)
-Υποτροπικά συστήματα
Απειλές και κίνδυνοι των μεσογειακών δασών
-Ξηρασία - άνεμοι – χιονοπτώσεις
-Παράσιτα - ιοί - βακτήρια - μύκητες
-Δασικά έντομα
-Βόσκηση
-Ρύπανση
-Καταπατήσεις - αποψιλώσεις - εκχερσώσεις
-Φωτιά
-Τουρισμός
Η διαχείριση των δασών
Οι δασικές πυρκαγιές στον ελληνικό χώρο
Δάση και πυρκαγιές
-Αίτια δασικών πυρκαγιών
-Συχνότητα των δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του έτους
-Είδη δασικών πυρκαγιών
-Παράγοντες κινδύνου πυρκαγιάς
-Συνέπειες
-Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών
-Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών
-Η αποκατάσταση των ζημιών από τις δασικές πυρκαγιές
-Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών
-Προφύλαξη σπιτιών από την πυρκαγιά
-Τρόποι κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών
Η αναδάσωση
-Τι είναι αναδάσωση;
-Φυσική και τεχνητή αναδάσωση
-Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασίας της τεχνικής αναδάσωσης;
-Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για αναδάσωση;
-Τι δένδρα επιλέγονται;
Η πανίδα της Ελλάδας
Ένθετο: Γιατί καίγονται τα δάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Είδη, κατάταξη, χαρακτηριστικά, προβλήματα
-Μικροί υγρότοποι τοπικής σημασίας
-Υγρότοποι εθνικής σημασίας
-Υγρότοποι διεθνούς σημασίας
Απειλές - κίνδυνοι υγρότοπων, ανθρωπογενείς επεμβάσεις
-Απειλές οφειλόμενες σε φυσικά αίτια
--Ξηρασία
--Πλημμύρες
--Σεισμοί
--Ηφαιστειακές εκρήξεις
--Πυρκαγιές
--Γεωλογικές μεταβολές
-Ανθρωπογενείς επιδράσεις
--Αποξηράνσεις
--Ρύπανση
--Εξορύξεις
--Υπερβόσκηση
--Έργα υποδομής
--Εγγειοβελτιωτικά έργα
--Εκχερσώσεις
--Εκτροπές ποταμών
--Ατυχήματα
--Υπεράντληση
--Εντατικοποίηση της γεωργίας
--Υπερθήρευση
--Παράνομη υλοτομία
--Υπεραλίευση
--Αλλατοποίηση
--Αστικοποίηση
--Εντατικός τουρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμός της ερημοποίησης
Αίτια της ερημοποίησης
-Βοσκοτόπια
-Γεωργικές εκτάσεις
-Αρδευόμενες εκτάσεις
-Δάση
-Άλλες δραστηριότητες
Συνέπειες
Η ερημοποίηση στην Ελλάδα
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ερημοποίησης
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο
Προστατευόμενες περιοχές - Μια σύντομη περιγραφή
-Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα
-Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης
-Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου (Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου)
-Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
-Εθνικό Πάρκο υγρότοπου Κερκίνης
-Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμμης- Σουφλίου
-Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
-Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αμβρακικού
-Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δ. Νέστου. Βιστωνίδας Ιμαρίδας)
-Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπη
-Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα
-Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πρεσπών
-Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς
-Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, χαράδρας Αράχθου
-Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού
-Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
-Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Β. Σποράδων
-Υγρόποι και ακτή Ψαλιδίου του Δήμου Κω
-Περιοχή Προστασίας της Φύσης
-Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά
-Περιοχή Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς
Ένθετο: Η περιβαλλοντική νομοθεσία και η εφαρμογή της στην Ελλάδα

ΜΕΡΟΣ Γ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Κατηγορίες στερεών απορριμάτων
Ανακύκλωση
Περιβαλλοντικά οφέλη ανακύκλωσης
Άλλα οφέλη της ανακύκλωσης
-Οικονομικά
-Περιβαλλοντικά
-Κοινωνικά
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ατμοσφαιρική ρύπανση
-Τι είναι το νέφος;
Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων
-Πηγές ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων και επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων
-Μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις
-Όσον αφορά την Ελλάδα
-Μέτρα αντιμετώπισης της αέριας ρύπανσης στις πόλεις
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
-Μηχανισμός του φαινομένου
-Επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου
-Προτεινόμενα μέτρα
Τρύπα του όζοντος
-Το οζον
-Σε ποιες περιοχές εμφανίζεται το φαινόμενο;
-Κοινωνικά Αίτια
-Συνέπειες του φαινομένου
-Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου
-Αστική χαράδρα
-Θερμική νησίδα
-Αιτίες
-Συνέπειες
Όξινη βροχή
-Ορισμός
-Η δράση της όξινης βροχής
-Προέλευση Των Ρύπων Που Σχηματίζουν Την Όξινη Βροχή
-Επιπτώσεις όξινης βροχής
-Εμφάνιση του φαινομένου της όξινης βροχής σε περιοχές του πλανήτη
-Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της όξινης βροχής
Θέματα υγείας σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ
Το νερό
-Κατανομή του νερού στον πλανήτη
-Η άνιση κατανομή του νερού στον πλανήτη
-Χρήσεις του νερού
Υγρά απορρίμματα
-Τι είναι υγρά απορρίμματα
-Κατηγορίες υγρών απορριμμάτων
Αίτια ρύπανσης και μόλυνσης του νερού
-Παθογενείς μολύνσεις
-Αστικά λύματα
-Ανόργανες ενώσεις
-Υδρογονάνθρακες
-Συνθετικές οργανικές ενώσεις
-Απορρίμματα
-Όξινη βροχή
Επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων
-Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό
-Ευτροφισμός των νερών
-Ρύπανση υπόγειων νερών
-Μόλυνση νερών
-Υφαλμύρυνση υπόγειων νερών
-Ρύπανση πόσιμου νερού
Ρύπανση των ακτών
-Ορισμός «παράκτιας ζώνης»
-Θαλάσσιος χώρος και παράκτια απορρίμματα
-Πηγές - αιτίες απόρριψης απορριμμάτων
-Επιπτώσεις παράκτιων απορριμμάτων
-Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
-Επιπτώσεις στην αισθητική
-Επιπτώσεις στην οικονομία
-Επιπτώσεις στην οικολογία
Διαχείριση υδατικών πόρων αποβλήτων στην Ελλάδα
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων: διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων
-Η σύμβαση για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών
-Το παγκόσμιο πρόγραμμα αξιολόγησης των υδάτων
Πηγές
Ένθετο: Ο κύκλος του νερού
Ένθετο: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές της Ευρώπης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πως η ραδιενέργεια ρυπαίνει το περιβάλλον και εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό;
Επιπτώσεις ραδιενέργειας στο περιβάλλον
-Νερό
-Χλωρίδα και πανίδα
-Αέρας
Τι είναι η πυρηνική ενέργεια;
Τρόπος λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πυρηνικής ενέργειας
Έκθεση σε ραδιενέργεια
Κοινωνικές συνέπειες - Πυρηνικά ατυχήματα
-Τσερνόμπιλ
-Φουκουσίμα
Πηγές
Ένθετο: Φόβοι για ραδιενέργεια στην τροφική αλυσίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ
Αποδάσωση: ζωτικές συνέπειες
Οι λόγοι που την προκαλουν
Συμπεράσματα
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Τουριστική Δραστηριότητα
-Επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού
Επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον
-Α) Φυσικό περιβάλλον
-Β) Συγκρούσεις στις χρήσεις γης
-Γ) Μετατροπή οικιστικών συνόλων σε τουριστικούς πόρους
-Δ) Η φέρουσα ικανότητα τουριστικών περιοχών
-Ε) Προβλήματα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης τουριστικών περιοχών
Η εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα
Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο τουρισμού
Εναλλακτικός τουρισμός
-Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται στην Ελλάδα
Αειφόρος τουρισμός
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΝ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΤΩΧΙΑ
Βιωσιμότητα
Η υπόθεση του Kuznets και η παγκόσμια ανισότητα
Κριτική και μειονεκτήματα
Συμπεράσματα
Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού
-Ρυθμός αύξησης και Δείκτης γονιμότητας
-Ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση
Τα αίτια του φαινομένου του υπερπληθυσμού
-Η μείωση του αριθμού των θανάτων
-Η βελτίωση των ιατρικών παροχών
-Η αύξηση των γεννήσεων και μείωση της φτώχειας
-Η τεχνολογική πρόοδος στην μείωση της υπογεννητικότητας
-Η μετανάστευση
-Έλλειψη Οικογενειακού Προγραμματισμού
-Οι συνέπειες του φαινομένου του υπερπληθυσμού
-Υπερπληθυσμός και φτώχεια
Τρίτος κόσμος
Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τη φτώχεια
-Αλλες αιτιες της φτωχιας στον τριτο κοσμο
Οι διατροφικές δυνατότητες του πλανήτη μας
Αστυφιλία
-Η αστυφιλία στην Ελλάδα
-Οι κύριες συνέπειες της αστυφιλίας
Πηγές
Ένθετο: Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Γενετική μηχανική
Γενετική τροποποίηση
-Ιστορική αναδρομή
-Μετάλλαξη και γενετική τροποποίηση
-Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
-Μέθοδοι γενετικής τροποποίησης
-Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά
-Το πρωτόκολλο της Καρθαγένης
Η κλωνοποίηση
Πιθανοί κίνδυνοι από τους ΓΤΟ
-Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
-Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
-Ηθικά και κοινωνικά διλλήματα της Γενετικής Μηχανικής «Το νομοθετικό πλαίσιο για τους Γ.Τ.Ο»
-Το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε για την ασφάλεια των τροφίμων
Ασφάλεια, ποιότητα και κίνδυνοι των τροφίμων
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
Κίνδυνοι τροφίμων
-Φυσικοί Κίνδυνοι
-Χημικοί Κίνδυνοι
-Βιολογικοί κίνδυνοι
Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα ορυκτά καύσιμα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Τα είδη των ΑΠΕ
-Ηλιακή Ενέργεια
-Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα
-Αιολική Ενέργεια
-Αιολικά πάρκα
-Γεωθερμική Ενέργεια
-Ενέργεια από Βιομάζα
-Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ
Τα μειονεκτήματα των ΑΠΕ
Εκμετάλλευση των ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο
Αιολικά πάρκα
Φωτοβολταικα συστήματα
Οι υδροϋλεκτρικοί σταθμοί
Πηγές

Παρασκευόπουλος Στέφανος

Ο Παρασκευόπουλος Στέφανος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει προηγούμενα εργαστεί ως Λέκτορας και Επίκουρος  Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από έργα έρευνας και ανάπτυξης (επιστημονικός υπεύθυνος σε δέκα έργα) στους τομείς της αγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας, οικολογίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, κι έχει δημοσιεύσει περισσότερα από εξήντα (60) άρθρα στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Είναι κάτοχος του Πτυχίου του Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του  Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία, αρχές και μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το σχεδιασμό και την πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το σχεδιασμό και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την ανάλυση των σχέσεων των κοινωνιών με το περιβάλλον καθώς και τη δομή, δυναμική και διαχείριση των οικοσυστημάτων.