Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών

24,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 1,131 kg

Εξαντλημένο

Η έκδοση του παρόντος έργου σκοπό έχει την συνεισφορά και παροχή εξειδικευμένων εμπειριών και τεχνικών με κατανοητό – απλό τρόπο παρουσίαση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των παραγωγικών Επενδυτικών Σχεδίων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους (τόσο στον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 όσο και στον νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/11 όπως τροποποιήθηκε) και δευτερευόντως σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με βάσει τις προδιαγραφές των Κοινοτικών Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) ή του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε. Σ. Π. Α.).

Επίσης, η παρούσα έκδοση (2η) προσεγγίζει τόσο θεωρητικά όσο κυρίως πρακτικά το πρόβλημα της δυστοκίας των επενδυτικών σχεδίων από πλευράς αναζήτησης και εξασφάλισης των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, ξένα μακροπρόθεσμα-βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, δωρεάν κεφάλαια- επιχορήγηση δημοσίου).

Η παρουσίαση αυτού του έργου στηρίζεται στις αναλύσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα του αναπτυξιακού νόμου ή άλλων επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένες μεθοδολογίες.

Ειδικότερα, το παρόν έργο συντάχθηκε για όσους ασχολούνται με την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – επενδυτικών σχεδίων – επενδυτικών προτάσεων είτε στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων είτε οποιοδήποτε άλλου εθνικού ή κοινοτικού επενδυτικού προγράμματος. Επίσης, το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των ΤΕΙ/ΑΕΙ και ειδικότερα των τμημάτων Λογιστής & Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει βασικό σκοπό να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης – εκπόνησης  «Οικονομοτεχνικών Μελετών» καθώς και την χρηματοδότηση – αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όπως αυτή προβλέπεται στην πράξη τόσο από τους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.2601/98, Ν.3299/2004 και από τον νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/11). Παράλληλα, γίνεται συνοπτική αναφορά σε ενδεικτικά κίνητρα επενδύσεων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Με άλλα λόγια, αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε μελετητή, σύμβουλο επενδύσεων – επιχειρήσεων, επιχειρηματία και φοιτητή, δεδομένου ότι αφενός βοηθά στην κατανόηση όλων των βασικών εννοιών, αφετέρου χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχέδια.

Το πόσο απαραίτητο είναι η υλοποίηση επενδύσεων και κυρίως παραγωγικών επενδύσεων για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας μας, πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά ή αιτιολόγηση αφού λίγο πολύ όλοι συμφωνούν για την αναγκαιότητά τους και συνεχώς η πολιτεία – Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοινώνει νέα μέτρα ενίσχυσης και προώθησης των επενδύσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ή να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα – ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γενικά να βελτιωθεί το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.

Νικολαϊδης Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ Νικολαΐδης είναι συνταξιούχος καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ. Είναι απόφοιτος του τμήματος ΟΕ της σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού στην περιφερειακή επιστήμη και περιφερειακό προγραμματισμό του πανεπιστημίου KARLSRUHE (1982) και στην πανεπιστημιακή διδακτική και διεθνή ανάπτυξη του πανεπιστημίου KASSEL (1982). Επίσης, έχει διδακτορικό στη διατηρησιμότητα της λειτουργίας–ανάπτυξης των μεταποιητικών μονάδων και τη συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη, με εμπειρική εφαρμογή στην Περιφέρεια της ΑΜΘ (2008) από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχει διδάξει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει επίσης μακρά εμπειρία ως έκτακτος καθηγητής των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Καβάλας (1983-1993). Έχει κάνει πρακτική άσκηση έξι μηνών σε γερμανική τράπεζα (1979), διετέλεσε αξιολογητής ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια ΑΜΘ (1984–1988) και αναλυτής χορηγήσεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Τράπεζας Κρήτης (1988–1993). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων επενδύσεων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος, στη διερεύνηση – συγκριτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαφόρων κλάδων της οικονομίας, στην εκτίμηση και ιεραρχική κατάταξη των επιδόσεων των επιχειρήσεων και λήψης αποφάσεων, στη διερεύνηση και εκτίμηση της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων, αλλά και στη διερεύνηση, εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, καθώς και πλήθος εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.