Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών (4η έκδοση)

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και κυρίως τις πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες – τεχνικές χρηματοδότησης και αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με έμφαση στα παραγωγικά σχέδια επενδύσεων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους και δευτερευόντως σε σχέδια επενδύσεων που υλοποιούνται με βάσει τις προδιαγραφές των Κοινοτικών Πλαίσια Στήριξης - ΕΣΠΑ.

Για τον σκοπό αυτό, η παρουσίαση αυτού του βιβλίου στηρίζεται στις αναλύσεις και αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα/ μεθοδολογίες τόσο του πρόσφατου αναπτυξιακού Ν. 3908/11 (όπως τροποποιήθηκε) όσο και του ισχύοντος Ν.4399/16 ή άλλων πρόσφατων επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε μελετητή, σύμβουλο επενδύσεων - επιχειρήσεων, επιχειρηματία και σπουδαστή/φοιτητή, δεδομένου ότι αφενός βοηθά στην κατανόηση όλων των βασικών εννοιών, αφετέρου χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενες επενδύσεις.

Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν την θεωρητική προσέγγιση σχετικά με την κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς επίσης και στη μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία του συγγραφέα σε νευραλγικούς τομείς που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της προώθησης επενδύσεων (αξιολόγηση και έλεγχος επενδυτικών σχεδίων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών - διαχείριση επενδυτικών σχεδίων).

Επιπλέον, το βιβλίο συνοδεύεται από εναλλακτικό διδακτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: ψηφιακό υλικό διαλέξεων του συγγραφέα που καλύπτει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, φροντιστηριακές - περιπτωσιακές μελέτες για την στήριξη τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, ενδεικτική τράπεζα θεμάτων για την κάλυψη των εξετάσεων καθώς και δύο αρχεία σε excel: πίνακας υπολογισμού ενισχύσεων Ν.4399, καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ του παραδείγματος μελέτης του κεφαλαίου 12 και πίνακες βιωσιμότητας Ν.4399-16, καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Κατεβάστε τα αρχεία του βιβλίου από εδώ.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Μέρος 1ο
Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών "σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων"

Κεφάλαιο 1ο Σχέδιο επένδυσης
1.1 Τι είναι σχέδιο επένδυσης
1.2 Ο σύνθετος χαρακτήρας του σχεδίου επένδυσης
1.3 Διακρίσεις των σχεδίων επένδυσης
1.4 Οι επιπτώσεις των σχεδίων επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη
1.5 Εναρμόνιση των σχεδίων επένδυσης με τους εθνικούς αναπτυξιακούς σκοπούς, τη στρατηγική ανάπτυξης και τις εθνικές προτεραιότητες
1.6 Οι φάσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων
1.7 Ενδεικτικά θέματα – ερωτήσεις του πρώτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2ο Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
2.1 Θεωρητική προσέγγιση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
   2.1.1 Γενικά
   2.1.2 Ιδιωτική–χρηματική και κοινωνική–οικονομική αξιολόγηση
   2.1.3 Εναρμόνιση μεταξύ ιδιωτικής–χρηματικής και κοινωνικής–οικονομικής αξιολόγησης
   2.1.4 Διαδικασία – ενέργειες για την ιδιωτικοχρηματική αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης
   2.1.5 Διαδικασία – ενέργειες για την οικονομική–κοινωνική αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης
   2.1.6 Εκτίμηση των κριτηρίων ιδιωτικοχρηματικής και κοινωνικής–οικονομικής αξιολόγησης
2.2 Πρακτική προσέγγισης της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων ή καλύτερα αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από πλευράς των αναπτυξιακών νόμων
   2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης-υπαγωγής της επένδυσης με βάση τους προγενέστερους νόμους κυρίως Ν.1892/90, Ν.2601/98, Ν.3299/04 και Ν.3908/11
   2.2.2 Κριτήρια αξιολόγησης & υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων με βάση τον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/2016 (άρθρο14)
2.3 Κριτήρια βαθμολόγησης–αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
   2.3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων βαθμολόγησης– αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τον πρόσφατο αναπτυξιακό Ν.3908/11 όπως τροποποιήθηκε
   2.3.2 Κριτήρια βαθμολόγησης–υπαγωγής των σχεδίων επενδύσεων με βάση τον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/16
2.4 Συνοπτική αναφορά αξιολόγησης ενδεικτικών επενδύσεων στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-20)
   2.4.1 Διαδικασία Αξιολόγησης
   2.4.2 Κριτήρια Αξιολόγησης
2.5 Η διατηρησιμότητα των επιχειρήσεων
   2.5.1 Η έννοια της διατηρησιμότητας
   2.5.2 Ο ρόλος της διατηρησιμότητας στην ανάπτυξη μιας περιοχής
   2.5.3 Διαστάσεις της διατηρησιμότητας–θνησιμότητας των επιχειρήσεων
   2.5.4 Παράγοντες επίδρασης της διατηρησιμότητας των επιχειρήσεων
2.6 Βασικά συμπεράσματα
2.7 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του δεύτερου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3ο Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
3.1 Η φύση και ο ρόλος της χρηματοδότησης
   3.1.1 Γενικά
   3.1.2 Προϋποθέσεις ορθολογικής/αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής
   3.1.3 Το αντικείμενο της χρηματοδοτικής λειτουργίας
3.2 Ανάγκες και πηγές Κεφαλαίων
   3.2.1 Ανάγκες κεφαλαίων
   3.2.2 Πηγές προέλευσης των κεφαλαίων
3.3 Διάφοροι τρόποι άντλησης κεφαλαίων
   3.3.1 Γενικά
   3.3.2 Διάφοροι τρόποι άντλησης κεφαλαίων
3.4 Άμεσα και έμμεσα κεφάλαια χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης και των παγίων στοιχείων της επιχείρησης
3.5 Νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων
   3.5.1 Γενικά
   3.5.2 Δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
   3.5.3 Ταμείο Επιχειρηματικότητας-ΤΕΠΙΧ-Δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»
   3.5.4 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί–ταμεία συμμετοχών
3.6 Βασικά συμπεράσματα
3.7 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του τρίτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 4ο Οδηγίες για την υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικώνσχεδίων
4.1 Γενικά
4.2 Γενικές οδηγίες
4.3 Ειδικές οδηγίες
4.4 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του τέταρτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5ο Κίνητρα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
5.1 Γενικά για τα κίνητρα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
5.2 Κυριότερα είδη κινήτρων
5.3 Ισχύοντα κίνητρα ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα–συνοπτική αναφορά στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.3299/04, Ν.3908/11) και έμφαση στον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/16
   5.3.1 Συνοπτική αναφορά του αναπτυξιακού Ν.3299/04
   5.3.2 Συνοπτική αναφορά του πρόσφατου αναπτυξιακού Ν.3908/11
   5.3.3 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/16
   5.3.4 Κριτική Σύνοψη
5.4 Συνοπτική αναφορά ενδεικτικών κινήτρων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014 -2020)
5.5 Ο έλεγχος της επιτυχίας της ασκηθείσας περιφερειακής πολιτικής
5.6 Αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προώθησης των επενδύσεων -επιχειρηματικότητας
5.7 Σύνοψη
5.8 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του πέμπτου κεφαλαίου

Μέρος 2ο
Διαδικασία και τεχνικές εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών

Κεφάλαιο 6ο Μελέτες
6.1 Κατηγορίες μελετών στον τομέα των επενδύσεων
   6.1.1 Η Μελέτη Διερεύνησης Ευκαιριών Επένδυσης
   6.1.2 Πρόταση για Επένδυση
   6.1.3 Προμελέτη Σκοπιμότητας
   6.1.4 Μελέτες Υποστήριξης
   6.1.5 Μελέτη Σκοπιμότητας
   6.1.6 Μελέτη Εφαρμογής
6.2 Οικονομοτεχνική Μελέτη
   6.2.1 Γενικά
   6.2.2 Υποδείγματα εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης
6.3 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του έκτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7ο Μεθοδολογία εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών
7.1 Γενικά
7.2 Γενικές επισημάνσεις για τη σωστή υποβολή επενδυτικών σχεδίων
7.3 Στοιχεία του φορέα επένδυσης
   7.3.1 Αντικειμενικός σκοπός
   7.3.2 Περιεχόμενο θεμάτων
   7.3.3 Οδηγίες–Διευκρινίσεις
7.4 Πρόγραμμα επενδύσεων
   7.4.1 Αντικειμενικός σκοπός
   7.4.2 Περιεχόμενο θεμάτων
   7.4.3 Οδηγίες–Διευκρινίσεις
7.5 Στοιχεία κλάδου
   7.5.1 Αντικειμενικός σκοπός
   7.5.2 Περιεχόμενο θεμάτων
   7.5.3 Οδηγίες–διευκρινήσεις
7.6 Οργάνωση μονάδας
   7.6.1 Οργάνωση παραγωγής
   7.6.2 Οργάνωση διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης και εμπορίας
   7.6.3 Οργάνωση στελέχωσης και εργατικού δυναμικού
7.7 Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης
   7.7.1 Αντικειμενικός σκοπός
   7.7.2 Περιεχόμενο θεμάτων
   7.7.3 Οδηγίες–διευκρινίσεις
7.8 Κόστος παραγωγής
   7.8.1 Αντικειμενικός σκοπός
   7.8.2 Περιεχόμενο θεμάτων
   7.8.3 Οδηγίες–διευκρινίσεις
7.9 Προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας–βιωσιμότητας μονάδας
   7.9.1 Προβλέψεις βιωσιμότητας
   7.9.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νέας επένδυσης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ορίσθηκαν στο άρθρο 14, εδάφιο Β, παράγραφος 2 του Ν.4399/16)
7.10 Βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
   7.10.1 Γενικά
   7.10.2 Βήματα βαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Ν.4399/16
7.11 Ενδεικτικά θέματα–ερωτήσεις του έβδομου κεφαλαίου

Kεφάλαιο 8ο Οδηγός Φροντιστηριακών Ασκήσεων-Ασκήσεων Πράξης & Εφαρμογής
8.1 Γενικά
8.2 Ασκήσεις πράξης–εφαρμογής
   8.2.1 Ασκήσεις πράξης–εφαρμογής 1ου μέρους (κεφάλαια 1ο–4ο)
   8.2.2 Ασκήσεις πράξης-εφαρμογής δεύτερου μέρους (κεφάλαια 5ο-7ο)
8.3 Ασκήσεις πράξης – εφαρμογής για εξάσκηση

Κεφάλαιο 9ο Οδηγός περιπτωσιακών Οικονομοτεχνικών Μελετών - Ασκήσεων Πράξης & Εφαρμογής
9.1 Γενικά
9.2 Περιπτωσιακές μελέτες εφαρμογής στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Οικονομοτεχνικές Μελέτες»
   9.2.1 Πρώτη Περιπτωσιακή Μελέτη «Εκσυγχρονισμός–Επέκταση Υφιστάμενης Μεταποιητικής Μονάδας Παραγωγής Επίπλων»
   9.2.2 Δεύτερη Περιπτωσιακή Μελέτη « Ίδρυση μονάδας παραγωγής κρασιού»
   9.2.3 Τρίτη Περιπτωσιακή μελέτη «Εκσυγχρονισμός– επέκταση υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας κατασκευής και εμπορίας πλακιδίων»
9.3 Ενδεικτικά θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών/φοιτητών για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
   9.3.1 Γενικά
   9.3.2 Λίστα θεμάτων για την πρώτη αξιολόγηση
   9.3.3 Λίστα θεμάτων για την τελική αξιολόγηση

Μέρος 3ο
Πιλοτικά παραδείγματα εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών

Κεφάλαιο 10ο Πρακτικά παραδείγμα υπολογισμού κυριότερων δαπανών

Κεφάλαιο 11ο Παράδειγμα εκπόνησης συνοπτικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον πρωτογενή τομέα

Κεφάλαιο 12ο Αναλυτικό παράδειγμα εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον δευτερογενή τομέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου αναπτυξιακού Ν.4399/16

Κεφάλαιο 13ο Πίνακες υπολογισμού ενισχύσεων Ν.4399 στα πλαίσια του καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, παραδείγματος κεφαλαίου 12
13.1 Παράμετροι
13.2 Δαπάνες
13.3 Ποσοστά Ενίσχυσης
13.4 Ποσά ενίσχυσης
13.5 Χρηματοδοτικό σχήμα
13.6 Έλεγχοι ορθότητας
13.7 Οι πίνακες Βιωσιμότητας με βάση τον Ν.4399/16 σε exel (ηλεκτρονική μορφή)

Κεφάλαιο 14ο Ενδεικτικά παραδείγματα πρότυπων επενδύσεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Νικολαϊδης Μιχαήλ | Disigma Store

Νικολαϊδης Μιχαήλ

Ο Νικολαϊδης Μιχαήλ είναι Διπλωματούχος Οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιφερειακή Επιστήμη και Περιφερειακό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου της Karlsruhe (Γερμανία) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εν ενεργεία αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής (πρώην ΤΕΙ Καβάλας).

Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading