Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία (2η Έκδοση)

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

512

ISBN13

978-618-202-048-7

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,974 kg
Κωδικός Ευδόξου

102072814

In Stock

Το περιεχόμενο του συγγράμματος έχει ως σκοπό να δώσει στον αναγνώστη:

  • μια πλήρη (κατά το δυνατόν) εικόνα των εφαρμογών που άπτονται της επιστήμης της Ωκεανογραφίας,
  • να του παράσχει την κατάλληλη μεθοδολογία τόσο για την ποιοτική, όσο και για την ποσοτική προσέγγιση των επιμέρους διεργασιών και
  • να τον εισάγει στην διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξής του.

Η ύλη του συγγράμματος αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα στην παράκτια ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υδροδυναμικής και δυναμικής Ιζηματολογίας σχετικά με την εξέλιξη των ακτών και ειδικότερα των παραλιών (αιγιαλών). Διερευνώνται τα αίτια που προκαλούν διάβρωση των ακτών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή ή μεταβλητότητα, όπως είναι η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης, οι θαλάσσιες καταιγίδες και αναφέρονται οι τεχνητές λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον γίνεται αναφορά στους θαλάσσιους φυσικούς πόρους με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην θαλάσσια ρύπανση και στις τηλεπισκοπικές μεθόδους παρακολούθησής του. Η ύλη του βιβλίου ολοκληρώνεται με την παράθεση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του διεθνούς δικαίου της Θάλασσας και των εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Το βιβλίο απευθύνεται στους γεωεπιστήμονες, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου αλλά και στους ακτομηχανικούς ευελπιστώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση ακτομηχανικών προβλημάτων. Η δομή του βιβλίου, όπως αυτή εκφράζεται από τη σύνθεση των επιμέρους κεφαλαίων του, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, αλλά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ωκεανογραφίας & Διαχείρισης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος που συνδυοργανώνεται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Ευρετήριο συμβόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
1.1. Θαλάσσια κύματα
     1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά της διάδοσης των κυμάτων
     1.1.2. Στατιστική ανάλυση χρονοσειράς κυματισμών
     1.1.3. Ενεργειακό φάσμα κυματισμού
     1.1.4. Προγνωστικές εξισώσεις δημιουργίας ανεμογενών κυμάτων
1.2. Κυματικές Θεωρίες
1.3. Tα χαρακτηριστικά των κυμάτων κατά τη διάδοση τους σε συνθήκες βαθιών, ενδιάμεσων και ρηχών νερών
1.4. Φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τη διάδοση των κυμάτων κατά τη προσέγγισή τους στην ακτη
     1.4.1. Ανάκλαση των κυμάτων
     1.4.2. Ρήχωση – Διάθλαση των κυμάτων
     1.4.3. Περίθλαση των κυμάτων
     1.4.4. Θραύση των κυμάτων
1.5. Υδροδυναμικές συνθήκες μετά τη ζώνη θραύσης (ζώνη κυματωγής και διαβροχής)
     1.5.1. Αυξομείωση της μέσης θαλάσσιας στάθμης (wave set-up and set-down)
     1.5.2. Ρεύματα που οφείλονται στη θραύση των κυμάτων
     1.5.3. Αναρρίχηση των κυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
2.1. Χαρακτηριστικά των ιζημάτων
     2.1.1. Κοκκομετρικό μέγεθος
     2.1.2. Συστατικά χαρακτηριστικά (compositional properties)
     2.1.3. Σωρευτικές ιδιότητες ιζήματος (bulk properties)
2.2. Δυναμική των ιζημάτων
     2.2.1. Χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ροών
     2.2.2. Είδη θαλασσίων ροών
     2.2.3. Το οριακό στρώμα του πυθμένα (bottom boundary layer)
     2.2.4. Διατμητική τάση και τριβή πυθμένα (bed shear stress and bed friction)
     2.2.5. Κατώφλι κίνησης των ιζημάτων του πυθμένα
     2.2.6. Κατώφλι αιώρησης των ιζημάτων του πυθμένα
     2.2.7. Μεταφορά των ιζημάτων κοντά στο πυθμένα
     2.2.8. Μεταφορά των ιζημάτων στη ζώνη κυματωγής
2.3. Μορφοδυναμική
     2.3.1. Παραλιακές ζώνες (Μορφοδυναμικά χαρακτηριστικά)
     2.3.2. Μορφοδυναμικά χαρακτηριστικά της παράλιας ζώνης
     2.3.3. Χαρακτηριστικές μορφές επαναλαμβανόμενης μορφομετρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΠΑΡΆΚΤΙΑΣ ΖΏΝΗΣ
3.1. Εισαγωγή
3.2. Παράγοντες διάβρωσης των ακτών
     3.2.1. Φυσικοί παράγοντες
     3.2.2. Ανθρώπινοι παράγοντες
3.3. Διάβρωση ακτών
     3.3.1. Παράκτιοι κρημνοί
     3.3.2. Αιγιαλοί (παραλίες)
3.4. Τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών
     3.4.1. Σκληρές ακτομηχανικές λύσεις
     3.4.2. Ήπιες ακτομηχανικές λύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΆΝΟΔΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
4.1. Εισαγωγή
4.2. Αύξηση θαλάσσιας στάθμης
4.3. Εκτίμηση της τρωτότητας και της οπισθοχώρησης των ακτών
     4.3.1. Δείκτης τρωτότητας ακτών (CVI: Coastal Vulnerability Index)
     4.3.2. Δείκτης τρωτότητας παραλιών (BVI: Beach Vulnerability Index)
4.4. Εκτίμηση της οπισθοχώρησης των παραλιών
     4.4.1. Μεθοδολογική προσέγγιση
     4.4.2. Αναλυτική Περιγραφή στατικών μοντέλων
4.5. Παράκτιες πλημμύρες – εκτίμηση επικινδυνότητας
     4.5.1. Παράκτιες θαλάσσιες πλημμύρες
     4.5.2. Τρωτότητα ακτών λόγω θαλάσσιας πλημμύρας
     4.5.3. Υπερπήδηση - Υπολογισμός του όγκου νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
5.1. Εισαγωγή
5.2. Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
     5.2.1. Θαλάσσιοι Οργανισμοί
     5.2.2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
5.3. Μη-ανανεώσιμοι αβιοτικοί φυσικοί πόροι (αποθέματα ορυκτών)
     5.3.1. Είδη και κατηγορίες
     5.3.2. Διαδικασίες και Τεχνικές Εξόρυξης
     5.3.3. Η συμβολή της ωκεανογραφίας στην εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου ορυκτού Πλούτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6.1. Εισαγωγή
6.2. Ρύπανση από μη-αλογονωμένους υδρογονάνθρακες
     6.2.1. Πετρελαιοκηλίδες
6.3. Ρύπανση από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
6.4. Ρύπανση από αλογονομένους υδρογονάνθρακες
6.5. Ρύπανση λόγω αύξησης περιεκτικότητας θρεπτικών συστατικών
6.6. Ρύπανση από βαρέα μέταλλα
     6.6.1. Δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης των ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα
     6.6.2. Περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων ιζημάτων της Ελλάδος
6.7. Μικροβιακή ρύπανση
6.8. Οργανική ρύπανση – Μείωση διαλελυμένου οξυγόνου
6.9. Ραδιενεργή ρύπανση
6.10. Θερμική ρύπανση
6.11. Ρύπανση από στερεά απόβλητα και απορρίματα
     6.11.1. Στερεά απόβλητα
     6.11.2. Στερεά απορρίματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
7.1. Θεωρητικό υπόβαθρο
     7.1.1. Σύσταση θαλασσινού νερού
     7.1.2. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο θαλασσινό νερό
     7.1.3. Οπτικές ιδιότητες νερού
     7.1.4. Δορυφορικές τροχιές
     7.1.5. Αισθητήρες καταγραφής
     7.1.6. Βασικά χαρακτηριστικά οργάνων καταγραφής
     7.1.7. Ραδιομετρικά σφάλματα
     7.1.8. Ταξινόμηση πολυφασματικής εικόνας
7.2 Θαλάσσιες εφαρμογές της τηλεπισκόπησης
     7.2.1. Επιφανειακή Θερμοκρασία Θάλασσας
     7.2.2. Αλατότητα (SSS)
     7.2.3. Χρώμα της θάλασσας
     7.2.4. Αλτιμετρία
     7.2.5. Σκεδασιμετρία
     7.2.6. Παρακολούθηση και πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδας
     7.2.7. Προσδιορισμός παράκτιας βαθυμετρίας
     7.2.8. Χαρτογράφηση οικοτόπων
     7.2.9. Εντοπισμός πλαστικών στο θαλάσσιο χώρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
8.1 Πλοήγηση
     8.1.1. Προσδιορισμός θέσης
     8.1.2. Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Θέσης (AIS)
     8.1.3. Σύστημα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Ναυτικού (Η/Ν) Χάρτη και Πληροφοριών (ECDIS)
     8.1.4. NAVTEX
     8.1.5. Ναυτικοί Άνεμοι
     8.1.6. Πορεία Πλοίου
8.2. Θαλάσσια μετεωρολογία
     8.2.1. Επίδραση της θερμοκρασίας στην επιφανειακή ατμοσφαιρική πίεση
     8.2.2. Μόνιμα και εποχιακά συστήματα πιέσεων
     8.2.3. Αέριες μάζες
     8.2.4. Ατμοσφαιρικές διαταραχές
     8.2.5. Βασικοί μετεωρολογικοί άνεμοι
     8.2.6. Τοπικοί άνεμοι
     8.2.7. Οι άνεμοι της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
8.3. Ωκεανογραφικοί παράμετροι
     8.3.1. Θαλάσσια κύματα
     8.3.2. Ρεύματα ανοικτής θάλασσας
     8.3.3. Αστρονομική παλίρροια (astronomical tide)
8.4. Χάραξη βέλτιστης πορείας πλοίου
     8.4.1. Μετεωρολογικοί/ Ωκεανογραφικοί παράμετροι
     8.4.2. Τεχνολογικοί παράμετροι
     8.4.3. Διαδικασία πλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
9.1. Εισαγωγή
     9.1.1. Χωρικά όρια
     9.1.2. Η φυσική λειτουργία της παράκτιας ζώνης - Βιογεωχημικοί κύκλοι
9.2. Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης
9.3. Ά νθρωπος και παράκτια ζώνη
     9.3.1. Αστικοποίηση
     9.3.2. Έ λεγχος ροών νερού και ιζήματος στις λεκάνες απορροής
     9.3.3. Παράκτια διάβρωση
     9.3.4. Επιπτώσεις στα παράκτια βιο-γεω-χημικά συστήματα
     9.3.5. Κλιματική αλλαγή
9.4. Εργαλεία διαχείρισης
     9.4.1. Το μοντέλο DPSIR
     9.4.2. Το μοντέλο DIVA
9.5. Περιβαλλοντική πολιτική για την παράκτια ζώνη/ υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
     9.5.1. Εισαγωγή – Χρήση όρων
     9.5.2. Διεθνείς Συνδιασκέψεις – Συμβάσεις
     9.5.3. Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που άπτεται της παράκτιας ζώνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
10.1. Διεθνείς Συμβάσεις
     10.1.1. Διεθνής Συνδιάσκεψη I (UNCLOS I)
     10.1.2. Διεθνής Συνδιάσκεψη ΙΙ (UNCLOS ΙΙ)
     10.1.3. Διεθνής Συνδιάσκεψη ΙΙΙ (UNCLOS ΙΙΙ)
10.2. Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων (μερών) της συμφωνίας της Συνδιάσκεψης UNCLOS ΙΙΙ
10.3. Θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας
     10.3.1. Γραμμή βάσης (ή γραμμή αναφοράς) (baseline)
     10.3.2. Θαλάσσιες ζώνες
     10.3.3. Υποθαλάσσιες ζώνες

Ευρετήριο όρων

Καρδιτσά Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Καρδιτσά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2003), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωλογική Ωκεανογραφία (2006) και Διδάκτωρ Ωκεανογραφίας (2010) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ), ενώ από το 2016, ως ακαδημαϊκή υπότροφος, διδάσκει τα μαθήμτα Εφαρμοσμένης Ωκεανογραφίας και Περιβάλλον και Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική παράκτια ωκεανογραφία, τη θαλάσσια ιζηματολογία και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής, στο χερσαίο και θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον και ιδιαίτερα στη εξέλιξη των παραλιών, τη ρύπανση θαλάσσιων ιζημάτων, τις μεταβολές δελταϊκών ακτογραμμών. Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης ασχολείται με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και ελληνικό περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.


Πούλος Σεραφείμ

Ο Σεραφείμ Πούλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1984) και διδάκτορας του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, της Μεγάλης Βρετανίας (1989). Από το 1998 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και από το 2014 είναι Καθηγητής στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας. Το διδακτικό, ερευνητικό και γενικότερα το επιστημονικό του έργο καλύπτει τις θεματικές ενότητες της περιγραφικής φυσικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας υδροδυναμικής, μορφοδυναμικής και δυναμικής των ιζημάτων, ενώ στο πλαισιο της Φυσικής Γεωγραφίας ασχολείται με το ιζηματολογικό ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης με έμφαση στις ποτάμιες στερεαπορροές, την δημιουργία και εξέλιξη των παράκτιων γεωμορφών, όπως τα δέλτα των ποταμών, οι παραλίες, αλλά και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε θέματα που αφορούν στη διάβρωση των ακτών, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την
θαλάσσια χωροταξία αλλά και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση της Παρακτιας Ζώνης.