Complete Overview Theory & Practice

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-202-117-0

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

English

Βάρος 0,878 kg
Κωδικός Ευδόξου

112708491

In Stock

Complete Overview was written with a view to helping students —adults and teenagers especially— fully understand and cope with English Grammar and Syntax and aid them in improving and mastering Writing in simple terms.

Its innovative scheme lies within its content, format and layout, and the fact that it refers and adheres to every level; it can be a valuable crammer from A1 to C2. Complete Overview is an asset for every student, and any type of certificate, and builds one’s skills up
to proficiency. The methodology followed has its roots in Gardner’s Theory of Multiple Intelligences and everything is presented in ways that all students are or can get accustomed to, effortlessly.

Being responsive to the modernist trends of teaching and learning, Complete Overview meets the needs of both teachers and students to foster and internalize the English language. This book can unload teachers’ struggle to find resources for their students and can unburden students’ overwhelming effort to find information and fill in gaps they most likely have. Within this rich, clear and fun context everybody can learn English and it will prove to be indispensable to everyone’s learning (and teaching) process.

Theory
Grammar 
Πρόλογος 
Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης (Gardner) 
1. THE ALPHABET 
2. THE PHONEMES OF ENGLISH 
3. NUMBERS 
4. DAYS – MONTHS – SEASONS 
5. THE TIME 
6. TO BE – TO HAVE GOT 
7. PARTS OF SPEECH 
8. THE WH QUESTION WORDS 
9. RELATIVE CLAUSES 
10. A / AN (Αόριστο Άρθρο: ένας – μια – ένα) 
11. THE (Οριστικό Άρθρο: ο – η – το, οι – τα) 
12. PREPOSITIONS 
13. PLURAL (Πληθυντικός) 
14. UNCOUNTABLE NOUNS (Μη – μετρήσιμα ουσιαστικά) 
15. SOME/ANY/NO (λίγο, μερικά, καθόλου) 
16. QUANTIFIERS (Much/Many/Little/Few) 
17. QUESTION TAGS (Ερώτηση «ΗΧΩ») 
18. PRONOUNS (Αντωνυμίες) 
19. POSSESSIVE ’S (Κτητικό ‘s) 
20. COMPARISONS 
21. ADVERBS 
22. ADJECTIVES & PARTICIPLES 
23. SIMPLE PRESENT (Απλός Ενεστώτας) 
24. PRESENT CONTINUOUS (Ενεστώτας Διαρκείας) 
24.1 Non – Continuous Verbs 
25. SIMPLE PAST (Aπλός Αόριστος) 
26. PAST CONTINUOUS (Αόριστος Διαρκείας) 
27. PRESENT PERFECT SIMPLE (Απλός Παρακείμενος) 
28. PRESENT PERFECT CONTINUOUS (Παρακείμενος Διαρκείας) 
29. PAST PERFECT SIMPLE (Απλός Υπερσυντέλικος) 
30. PAST PERFECT CONTINUOUS (Υπερσυντέλικος Διαρκείας) 
31. SIMPLE FUTURE (Aπλός Μέλλοντας) 
32. FUTURE CONTINUOUS (Μέλλοντας Διαρκείας) 
33. BE GOING TO & DIFFERENCES 
34. FUTURE PERFECT SIMPLE (Απλός Συντελεσμένος Μέλλοντας) 
35. FUTURE PERFECT CONTINUOUS (Συντελεσμένος Μέλλοντας Διαρκείας) 
36. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
37. ΧΡΟΝΟΙ & ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ 
38. MODAL VERBS (Βοηθητικά Ρήματα) 
39. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ & ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ 
40. GERUND & INFINITIVE 
41. PASSIVE VOICE (Παθητική Φωνή) 
42. CAUSATIVE FORM (Αναθετική Σύνταξη) 
43. REPORTED SPEECH 
43.1 Some Introductory Verbs (Εισαγωγικά ρήματα) 
44. WISHES (Ευχές) 
45. CONDITIONALS (Υποθετικός Λόγος) 
46. INVERSION (Αντιστροφή) 
47. I’d rather/sooner – I’d prefer – I prefer – I’d better 
48. UNREAL PAST (Μη Πραγματικό Παρελθόν) 
49. SUBJUNCTIVE (Υποτακτική) 
50. SHORT FORMS 
51. IRREGULAR VERBS 

Syntax & Writing 
52. Differences in Meaning or Syntax 
   52.1 Absolve/ Acquit 
   52.2 Abstruse/ Obtuse 
   52.3 Accede/ Exceed 
   52.4 Accept/ Except/ Expect 
   52.5 Adapt/ Adopt 
   52.6 Add/ Ad 
   52.7 Affect/ Effect 
   52.8 Affluence/ Effluence/ Influence 
   52.9 After/Afterwards 
   52.10 Aggravate/ Deteriorate/ Exacerbate 
   52.11 All Ready/ Already/ Yet 
   52.12 All right/ Alright 
   52.13 Allot/ A lot 
   52.14 Allude/ Elude/ Refer 
   52.15 Allusion/ Illusion/ Hallucination 
   52.16 Alternate/ Alternative 
   52.17 Although/ Despite/ However 
   52.18 Altogether/ All together 
   52.19 Antisocial/ Asocial/ Unsociable/ Unsocial 
   52.20 Anyone/ Any one 
   52.21 Anyway/ Any way 
   52.22 Appraise/ Apprise 
   52.23 As/ Like/ Unlike/ Alike 
   52.24 Ask if/ Ask to/ Ask of 
   52.25 Assure/ Ensure/ Insure 
   52.26 Attribute/ Contribute 
   52.27 Be capable of/ Be able to 
   52.28 Borrow/ Loan/ Lend 
   52.29 Both/ Neither/ Either 
   52.30 Bring/ Take/ Fetch 
   52.31 By/ By the time/ Until/ Till/At the time 
   52.32 Cash/ Cache/ Cachet 
   52.33 Cautious/ Conscious/ Unconscious/ Subconscious/ Conscientious 
   52.34 Classic/ Classical 
   52.35 Clean/Clear 
   52.36 Childish/ Childlike85 
   52.37 Common/Ordinary/Usual 
   52.38 Compare / Contrast 
   52.39 Compliment/ Complement 
   52.40 Consist of/ Comprise/ Composed of/ Made up of 
   52.41 Continuous/ Continual 
   52.42 Convenient/ Comfortable 
   52.43 Conflict/ Confront/ Contradict 
   52.44 Critique/ Review/ Criticism 
   52.45 Cross/ Across 
   52.46 Currant/Current 
   52.47 Defuse/Diffuse 
   52.48 Cooperate/ Compromise/ Conciliate/ Reconcile 
   52.49 Degrade/ Denigrate/ Downgrade/ Downsize 
   52.50 Deny/ Refuse 
   52.51 Depreciate/ Deprecate 
   52.52 Differ/ Vary 
   52.53 Disburse/ Disperse 
   52.54 Disinterested/ Uninterested 
   52.55 District/ Discreet/ Discrete/ Distinct 
   52.56 Downfall/ Drawback/ Disadvantage 
   52.57 Drastic/ Dramatic 
   52.58 Each/ Either/ Every 
   52.59 Economic/ Economical/ Fiscal 
   52.60 Effective/ Efficient/ Efficacious/ Effectual/ Defective 
   52.61 Electrocute/ Shock 
   52.62 Elicit/ Illicit 
   52.63 Emergent/ Divergent/ Insurgent/ Detergent 
   52.64 Emigrate/ Immigrate 
   52.65 Eminent/ Imminent/ Immanent 
   52.66 Empathy/ Sympathy/ Affinity 
   52.67 Emulate/ Imitate 
   52.68 Enormity/ Enormousness 
   52.69 Enquiry(UK)/ Inquiry(US)/ Acquire/ Query 
   52.70 Environment/ Surrounding(s)/ Habitat/ Setting/ Atmosphere 
   52.71 Epic/ Epoch 
   52.72 Eventually/ Finally 
   52.73 Every day/ All day/ Everyday 
   52.74 Exalt/ Exult 
   52.75 Exam/ Examination 
   52.76 Except (for)/ Apart from/ But/ Besides/ Beside 
   52.77 Exception/ Exceptional/ Exceptionable 
   52.78 Expand / Extend/ Enlarge/ Stretch/ Extent 
   52.79 False/ Fake/ Counterfeit/ Factitious/ Inauthentic/ Artificial/ Forged/ Mock 
   52.80 Farther/ Further 
   52.81 Fat/ Thick 
   52.82 Fatal/ Fateful 
   52.83 Faze/ Phase 
   52.84 Fearful/ Fearsome 
   52.85 Flammable/ Inflammable 
   52.86 Flaunt/ Flout 
   52.87 For Ever/ Forever 
   52.88 For Sale/ On Sale 
   52.89 Forbidden/ Forbidding/ Foreboding/ Formidable 
   52.90 Forceful/ Forcible/ Foreseeable/ Forced 
   52.91 Foreword/ Forward 
   52.92 Fortuitous/ Fortunate 
   52.93 Free/ Liberated 
   52.94 Gamut/ Gauntlet 
   52.95 Gender/ Sex 
   52.96 Gracious/ Graceful 
   52.97 Gratis/ Gratuitous/ Grateful 
   52.98 Grow up/ Raise/ Bring up 
   52.99 Hanged/ Hung (αόριστοι του hang) 
   52.100 Hard/ Sound/ Stone 
   52.101 Healthy/ Healthful 
   52.102 Hear of/about/from 
   52.103 Heart/ Hurt 
   52.104 Heritage/ Inheritance/ Legacy/ Will 
   52.105 High/ Tall/ Long 
   52.106 Hire/ Rent/ Let/ Recruit/ Charter/ Lease/ Employ  
   52.107 Historic/ Historical 
   52.108 Holiday/Holidays/Vacation 
   52.109 Hysterical/ Hilarious 
   52.110 Idea/ Ideal 
   52.111 If/ Whether  
   52.112 Immoral/ Amoral 
   52.113 Impertinent/ Irrelevant 
   52.114 Imply/ Infer 
   52.115 Incidence/ Incident/ Instance/ Instant 
   52.116 Indifferent/ Ambivalent 
   52.117 Ingenuity/ Genuineness 
   52.118 Injured/ Wounded/ Hurt/ Ache 
   52.119 Install/ Instill 
   52.120 Interfere/ Intervene/ Involve 
   52.121 Interior – Exterior/ Internal – External/ Integral 
   52.122 Interment/ Internment 
   52.123 Internet/ Intranet/ Extranet 
   52.124 Interval/ Intermission/ Break 
   52.125 Issue/ Problem 
   52.126 It seems /There seem(s)/ It is likely 
   52.127 It’s/ its 
   52.128 Jealous/ Envious 
   52.129 Kick-Start/ Jump-Start 
   52.130 Last/ Latter/ Later/ Latest/ At last/ Least 
   52.131 Late/ Former/ Ex 
   52.132 Lean/ Thin/ Slim/ Skinny 
   52.133 Leave/ Live/ Let/ Alive 
   52.134 Legend/ Myth 
   52.135 Liable/ Likely 
   52.136 Lie/ Lie/ Lay 
   52.137 Lose / Miss/ Loose / Loosen/ Stray 
   52.138 Make/ Do 
   52.139 Many / Many a 
   52.140 May be/ Maybe 
   52.141 Measure/ Measurement  
   52.142 Mood/ Mode 
   52.143 Motion/ Move/ Movement  
   52.144 Number/ Amount 
   52.145 Obsessive/ Obsessed 
   52.146 On my own/ By myself  
   52.147 Oppress/ Repress 
   52.148 Oral/ Verbal 
   52.149 Other/ The other/ Another/ Others 
   52.150 Oversee/ Overlook 
   52.151 Persecute/ Prosecute 
   52.152 Perspective/ Prospective 
   52.153 Prescribe/ Proscribe/ Subscribe/ Inscribe 
   52.154 Prodigy/ Progeny/ Protégé 
   52.155 Produce/ Generate/ Manufacture 
   52.156 Profession/ Occupation/ Vocation/ Avocation/ Work 
   52.157 Profit/ Benefit 
   52.158 Progress/ Pass 
   52.159 Propose/ Suggest/ Offer/ Invite 
   52.160 Rack/ Wrack/ Wreck 
   52.161 Ravaging/ Ravishing/ Ravenous 
   52.162 Reach/Arrive in/ Arrive at / Achieve 
   52.163 Rebut/ Refute 
   52.164 Recently/ Lately 
   52.165 Regretfully/ Regrettably 
   52.166 Reign/ Rein 
   52.167 Relationship/ Relation 
   52.168 Renew/ Restore/ Renovate 
   52.169 Repelling/ Rebelling/ Revolting/ Repulsing 
   52.170 Reside/ Dwell/ Abide/ Inhabit 
   52.171 Respectable/ Respectful 
   52.172 Rise/ Raise/ Arise/ Arouse/ Rouse 
   52.173 Rob/ Steal/ Burglarise/ Shoplift  
   52.174 Satisfying/ Satisfactory 
   52.175 Scatter/ Spray 
   52.176 Sensitive/ Sensible 
   52.177 Sensual/ Sensuous 
   52.178 Set/ Put 
   52.179 Short/ Low 
   52.180 Sick/ Ill 
   52.181 Site/ Scenery/ Scene/ Sight/ Spectacle/Cite 
   52.182 Size/ Cease/ Seize 
   52.183 Skid/ Steer/ Drift/ Slip/ Navigate/ Divert 
   52.184 Slice/ Chop/ Shred/Mince/ Grate 
   52.185 Smash/ Shatter/ Mash 
   52.186 So/ Neither – Nor 
   52.187 So/ Such/ Too 
   52.188 Social/ Societal 
   52.189 Some Time/ Sometimes/ Sometime 
   52.190 Some/ Any/ No 
   52.191 Specially/ Especially 
   52.192 Succeed/ Manage 
   52.193 Such as/ Like 
   52.194 Suppose/Be supposed to 
   52.195 Tell/ Say/ Talk/ Speak/ Converse 
   52.196 Their/ There/ They’re 
   52.197 Tourist/ Touristic/ Touristy 
   52.198 Travel/ Trip/ Journey/ Voyage 
   52.199 Treatment/ Cure/ Remedy/ Medication/Therapy/ Healing 
   52.200 Valuable/ Precious/ Invaluable/ Worthless/ Valueless 
   52.201 Very/ Enough/ Too 
   52.202 Vow/ Oath 
   52.203 Way/ Route/ Path/ Means/ Method 
   52.204 Wedding/ Ceremony/ Marriage/ Celebration 
   52.205 Whole/ All/ None 
   52.206 Win/ Earn/ Get/ Gain 
   52.207 Win/ Defeat/ Beat 
   52.208 Your/ You’re 
53. WORDS OFTEN CONFUSED 
54. DERIVATIVES (Παράγωγα) 
55. Punctuation Marks, Keyboard and Math Symbols in English 
56. USEFUL LINKING DEVICES 
57. WRITING FORMATS 
   57.1 Describing People 
   57.2 Describing Buildings 
   57.3 Describing Places 
   57.4 Describing Objects 
   57.5 Describing Events/ Festivals/ Ceremonies 
   57.6 Narrative 
   57.7 Discursive Essays 
      57.7.1 For and Against Essays 
      57.7.2 Opinion Essays 
      57.7.3 Solution to Problem Essays 
      57.7.4 Comparison Essays 
      57.7.5 Classification Essays 
      57.7.6 Cause and Effect Essays 
   57.8 Letters 
   Layouts: 
   a) Formal letter – known recipient 
   b) Formal letter – unknown recipient 
   c) Semi-formal letter 
   d) Informal letter 
      57.8.1 Letters of Request 
      57.8.2 Letters Giving Information 
      57.8.3 Letters Giving an Opinion/Advice 
      57.8.4 Letters to Editor/Authorities 
      57.8.5 Letters of Complaint 
      57.8.6 Letters of Apology 
      57.8.7 Letters of Application 
      57.8.8 Letters of Invitation 
   57.9 Reports 
      57.9.1 Assessment Reports – Compare and Contrast Report 
      57.9.2 Informative Reports 
      57.9.3 Survey Reports 
      57.9.4 Proposal Reports 
   57.10 Articles/ News Reports/Reviews 
      57.10.1 Articles 
      57.10.2 News Reports 
      57.10.3 Reviews 
   57.11 Graphs/ Charts/ Tables/ Processes/ Maps 
      57.11.1 Describing Graphs 
      57.11.2 Describing Charts 
      57.11.3 Describing Tables 
      57.11.4 Describing Processes/Maps 
   57.12 E-Mails 
58. ABBREVIATIONS & ACRONYMS

Practice

Units 1-2: The Alphabet and the Phonemes of English 
Unit 3: Numbers 
Unit 4: Days - Months - Seasons 
Unit 5: The Time 
Unit 6: To be – To have got 
Units 7: Parts of speech 
Unit 8: The WH Question Words 
Unit 9: Relative Clauses 
Unit 10: A/ AN 
Unit 11: The 
Unit 12: Prepositions 
Unit 13: Plural 
Unit 14: Uncountable Nouns 
Unit 15: Some/Any/No 
Unit 16: Quantifiers 
Unit 17: Question Tags 
Unit 18: Pronouns 
Unit 19: Possessive ’s 
Unit 20: Comparisons 
Unit 21: Adverbs 
Unit 22: Adjectives & Participles 
Unit 23 & 24: Present Continuous and Simple Present 
Unit 25 & 26: Simple Past and Past Continuous 
Unit 27 & 28: Present Perfect and Present Perfect Continuous 
Unit 29 & 30: Past Perfect and Past Perfect Continuous 
Unit 31 – 33: Simple Future, Future Continuous & (to) be going to 
Unit 34 & 35: Future Perfect and Future Perfect Continuous 
Unit 36: Formation of tenses 
Unit 37: Adverbs of frequency and time expressions 
Unit 38 & 39: Modal Verbs 
Unit 40:Gerund and Infinitive 
Unit 41: Passive Voice 
Unit 42: Causative Form 
Unit 43: Reported Speech 
Unit 44: Wishes 
Unit 45: Conditionals 
Unit 46: Inversion 
Unit 47: I’d rather/sooner – I’d prefer – I prefer – I’d better 
Unit 48: Unreal Past 
Unit 49: Subjunctive 
Unit 50: Short forms 
Unit 51: Irregular verbs 
Overall Revision 

Viterouli Mary

Mary Viterouli has had a teaching experience of over twenty years in the private and public sector offering courses relating to TEFL, Sociology, Adult Education, Economics and Management. She is now, also, working as an Employment Business Consultant. Her main scientific and research interests revolve around Strategic Management, Human Resources Management, Adult Education, Sociology and English Literature. She has published papers in international refereed Journals and has made various Conference Presentations. She holds two Bachelor’s Degrees - in Sociology/English Literature and Business Administration, two Master’s Degrees – in Applied Pedagogics/Adult Education and Business Administration, and is now a PhD Candidate at the University of Thessaly, Greece, in the research area of Adult Education and Business Administration, placing emphasis on Human Resources/ Organizational Management.
----------------------

Η Μαίρη Βυτερούλη έχει διδακτική εμπειρία πλέον των είκοσι χρόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παραδίδοντας μαθήματα σχετικά με την διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας (TEFL), την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται, επίσης, ως Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών/Επιχειρήσεων.  Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη Στρατηγική Διοίκηση, τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινωνιολογία και την Αγγλική Φιλολογία/Λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και έχει κάνει ποικίλες παρουσιάσεις σε Συνεδρία. Είναι κάτοχος δύο Πτυχίων ΑΕΙ στην Κοινωνιολογία/Αγγλική Λογοτεχνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική/Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι πλέον Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον ερευνητικό τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στους Ανθρώπινους Πόρους/ Διαχείριση Οργανισμού.