Complete Overview Practice – Teacher’s Book

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

136

ISBN13

978-618-202-090-6

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

English

Βάρος 0,378 kg

In Stock

 Complete Overview was written with a view to helping students – adults and teenagers especially – fully understand and cope with English Grammar and Syntax and aid them in improving and mastering Writing in simple terms.

     Its innovative scheme lies within its content, format and layout, and the fact that it refers and adheres to every level; it can be a valuable crammer from A1 to C2. Complete Overview is an asset for every student, and any type of certificate, and builds one’s skills up to proficiency. The methodology followed has its roots in Gardner’s Theory of Multiple Intelligences and everything is presented in ways that all students are or can get accustomed to, effortlessly.
     Being responsive to the modernist trends of teaching and learning, Complete Overview meets the needs of both teachers and students to foster and internalize the English Language. This book can unload teachers’ struggle to find resources for their students and can unburden students’ overwhelming effort to find information and fill in gaps they most likely have. Within this rich, clear and fun context everybody can learn English and it will prove to be indispensable to everyone’s learning (and teaching) process.

——————————-

Το Complete Overview γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές – ενήλικους και εφήβους ιδιαίτερα – να κατανοήσουν και να διαχειριστούν πλήρως την Αγγλική Γραμματική και Σύνταξη, και να τους ενδυναμώσει στο να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν τον  Γραπτό Λόγο τους με απλούς τρόπους.

 Το καινοτόμο σύστημα του έγκειται στο συνδυασμό περιεχόμενου, δομής και διάταξης του, και στο γεγονός ότι αναφέρεται και εφαρμόζεται  σε κάθε επίπεδο: μπορεί συνιστά ένα πολύτιμο βοήθημα από το A1 έως το C2.  Το Complete Overview αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε μαθητή, και κάθε είδους πιστοποιητικό, και χτίζει τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου μέχρι και την επάρκεια.   Η μεθοδολογία που ακολουθείται έχει τις ρίζες της στη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner και τα πάντα παρουσιάζονται με τρόπους που όλοι οι μαθητές έχουν ή μπορούν να συνηθίσουν, αβίαστα.

 Ανταποκρινόμενο στις νεωτεριστικές τάσεις διδασκαλίας και μάθησης, το Complete Overview ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών να καλλιεργήσουν και να εσωτερικεύσουν την Αγγλική Γλώσσα.   Αυτό το βιβλίο μπορεί να επικουρήσει τους καθηγητές στο να απαλλαγούν από τον συνεχή αγώνα να βρουν πόρους και εργαλεία για τους μαθητές τους, και να ανακουφίσει τους μαθητές στην ατέρμονη προσπάθεια τους να βρουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν τα κενά που πιθανότατα έχουν.  Μέσω αυτού του πλούσιου, σαφούς και διασκεδαστικού περιβάλλοντος, όλοι μπορούν να μάθουν Αγγλικά και αυτό το βιβλίο θα αποδειχθεί απαραίτητο για τη μαθησιακή (και εκπαιδευτική) διαδικασία όλων.

Units 1-2: The Alphabet and the Phonemes of English 
Unit 3: Numbers 
Unit 4: Days - Months - Seasons 
Unit 5: The Time 
Unit 6: To be – To have got 
Units 7: Parts of speech 
Unit 8: The WH Question Words 
Unit 9: Relative Clauses 
Unit 10: A/ AN 
Unit 11: The 
Unit 12: Prepositions 
Unit 13: Plural 
Unit 14: Uncountable Nouns 
Unit 15: Some/Any/No 
Unit 16: Quantifiers 
Unit 17: Question Tags 
Unit 18: Pronouns 
Unit 19: Possessive ’s 
Unit 20: Comparisons 
Unit 21: Adverbs 
Unit 22: Adjectives & Participles 
Unit 23 & 24: Present Continuous and Simple Present 
Unit 25 & 26: Simple Past and Past Continuous 
Unit 27 & 28: Present Perfect and Present Perfect Continuous 
Unit 29 & 30: Past Perfect and Past Perfect Continuous 
Unit 31 – 33: Simple Future, Future Continuous & (to) be going to 
Unit 34 & 35: Future Perfect and Future Perfect Continuous 
Unit 36: Formation of tenses 
Unit 37: Adverbs of frequency and time expressions 
Unit 38 & 39: Modal Verbs 
Unit 40:Gerund and Infinitive 
Unit 41: Passive Voice 
Unit 42: Causative Form 
Unit 43: Reported Speech 
Unit 44: Wishes 
Unit 45: Conditionals 
Unit 46: Inversion 
Unit 47: I’d rather/sooner – I’d prefer – I prefer – I’d better 
Unit 48: Unreal Past 
Unit 49: Subjunctive 
Unit 50: Short forms 
Unit 51: Irregular verbs 
Overall Revision 

Viterouli Mary

Mary Viterouli has had a teaching experience of over twenty years in the private and public sector offering courses relating to TEFL, Sociology, Adult Education, Economics and Management. She is now, also, working as an Employment Business Consultant. Her main scientific and research interests revolve around Strategic Management, Human Resources Management, Adult Education, Sociology and English Literature. She has published papers in international refereed Journals and has made various Conference Presentations. She holds two Bachelor’s Degrees - in Sociology/English Literature and Business Administration, two Master’s Degrees – in Applied Pedagogics/Adult Education and Business Administration, and is now a PhD Candidate at the University of Thessaly, Greece, in the research area of Adult Education and Business Administration, placing emphasis on Human Resources/ Organizational Management.
----------------------

Η Μαίρη Βυτερούλη έχει διδακτική εμπειρία πλέον των είκοσι χρόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παραδίδοντας μαθήματα σχετικά με την διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας (TEFL), την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται, επίσης, ως Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών/Επιχειρήσεων.  Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη Στρατηγική Διοίκηση, τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινωνιολογία και την Αγγλική Φιλολογία/Λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και έχει κάνει ποικίλες παρουσιάσεις σε Συνεδρία. Είναι κάτοχος δύο Πτυχίων ΑΕΙ στην Κοινωνιολογία/Αγγλική Λογοτεχνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική/Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι πλέον Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον ερευνητικό τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στους Ανθρώπινους Πόρους/ Διαχείριση Οργανισμού.