Academic English for Mathematics

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Το βιβλίο Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Μαθηματικά (Academic English for Mathematics) είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα Μαθηματικών στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι η αγγλική γλώσσα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναπτύξει τις γνώσεις σας σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κανόνες και να βελτιώσει τις δεξιότητές σας στους ακόλουθους τομείς:  

  • την ανάγνωση και κατανόηση άρθρων Μαθηματικών
  • την κατανόηση διαλέξεων Μαθηματικών και του τρόπου καταγραφής σημειώσεων των κυρίως θεμάτων
  • τη συγγραφή για διαφορετικά ακροατήρια και σκοπούς μέσα στον ίδιο κλάδο
  • την αποτελεσματική συμμετοχή σας σε ακαδημαϊκά σεμινάρια και συζητήσεις
  • την προετοιμασία και σχεδιασμό αποτελεσματικών επιστημονικών παρουσιάσεων
  • τη βελτίωση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου και των εμφανών χαρακτηριστικών γραμματικής
  • τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων γραφής και των ακαδημαϊκών συμβάσεων
  • τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης όπως ο προγραμματισμός και η λήψη σημειώσεων
  • τη βελτίωση της κριτικής σας αντίληψης και έκφρασης
  • τη βελτίωση ανεξάρτητων ερευνητικών πρακτικών

 

Book Review


  The global forum for EAP professionals (BALEAP)

Περιεχόμενα

1 Real Numbers
Themes
Properties of real numbers; whole numbers, natural numbers, integers, fractions,
rational numbers, square roots, irrational numbers
Vocabulary
Definitions of types of numbers; properties of real numbers, derivatives
Common procedures followed by mathematicians: factoring, using reciprocals/
division, collecting like items, using average, converting to decimal or fractional
notation
Writing
Paragraph structure, cohesion and coherence
Note-taking
Identifying main points in a lecture: “Imaginary and complex numbers” contents

2 Algebraic Expressions, Equations and Functions
Themes
Algebraic expressions, equations and functions
Discussion
Skimming and scanning, identifying main points
Vocabulary
Using a variety of words to describe arithmetic processes; translating “text” to algebra;
reading functions and equations
Note-taking
Linear style abbreviations and symbols
Style
Introducing formality by comparing two excerpts

3 Exponents and Exponential Functions
Themes
Exponents and exponential functions; exponential decay and growth; geometric
progressions and scientific notation
Academic vocabulary
Definitions;
Writing the product as a monomial in a standard form
Numbers of Science: Conversions from Metric system to English
Metric prefixes for powers of 10
Comparing objects of widely different sizes: orders of magnitude
Academic writing and style
Introduction to paraphrasing;
Expressing cause and effect as a paraphrasing tool

4 Introduction to Reasoning and Proof
Themes
The language of proofs regarding segments; inductive and deductive reasoning,
theorems, logic tables, axioms, methods of proof
Discussion
Useful phrases
Vocabulary
Definitions of Logic Theory terms
Writing
The language and symbols of proofs
Note-taking
Writing
Mathematical proofs by induction, identifying the base, hypothesis and conclusion

5 Introduction to Probability
Themes
Introduction to probability, random events, random variables and their categorisations,
density and distribution functions, notation and axiomatic definition of probability
Vocabulary
Definitions of probability related terms; collocations; notation in probability, adverbial
phrases
Academic style
Introduction to academic caution; modal verbs and the lack of tentative language in
Mathematics
Note-taking
Peer-reviewing notes on probability webinar

6 Introduction to Statistics
Themes
Data, sample population, numerical descriptors, rational equations and functions;
descriptive and inferential statistics, statistical significance; standard deviation,
coefficient of variation, mean, median; graphs
Vocabulary
Statistics: Definitions
Word formation and use-in-context
Language
The use of gerund and infinitive in Mathematics
Presentation/Writing
Reporting graphs and charts
Writing
Writing a report following a chart or graph
Plagiarism, citations and references; why and how we use them

7 Geometry connections
Themes
Introduction to Geometry; lines, points, planes and angles, parallel and perpendicular
lines
Discussion
Expressing agreement, disagreement or acknowledgement
Academic vocabulary
Use in context, definitions of popular mathematical terms
Geometric shapes: 2D and 3D definitions
Giving examples
Academic writing
Summary guidelines and practice
Note-taking
Identifying the moves in a lecture; using reference verbs

8 Properties of Triangles
Themes
Triangles; main and secondary elements of a triangle, types of triangles by lengths
of sides, classification according to internal angles, the Pythagorean Theorem, the
concepts of congruence and similarity
Vocabulary
Definitions; use-in-context: types of triangles
Writing a two-column proof
Making comparisons
Writing
Passive voice
Presentation
Opening/closing phrases and transitions

9 Introduction to Trigonometry
Themes
Right triangle Trigonometry, ratios, sine, cosine, tangent,
trigonometric identities, function graphs
Academic vocabulary
The language of theorems, axioms and proofs
Note-taking practice
The unit circle
Academic presentation skills
Signposting language that engages your audience enhances the impact of your speech

10 The Geometry of the Circle
Themes
Properties of circles; chords, tangents, secants, equations and graphs of circles
Vocabulary
Use-in-context; definitions
Geometry tools
Note-taking
Equations and graphs of circles
Writing
How to write an argumentative essay on “Pure vs. Applied Mathematics”
Using evaluative language to unfavour someone’s view

11 Polygons and Quadrilaterals
Themes
Polygons and quadrilaterals; parallelograms, rhombi, rectangles, squares,
kites and trapezoids
Ratios, proportions and similarity applied to polygons and quadrilaterals,
proportionality with parallel lines, dilations and fractions
Vocabulary
Definitions; use-in-context; adjective suffixes
Academic language focus
Subject verb agreement; quantifiers
Academic style
Avoiding wordiness and repetition
Academic presentation skills
From text to slides
Using visuals to enhance the impact of your presentation
Note-taking
Tessellations

12 The Geometry of Three Dimensions
Themes
Introduction to the geometry of three dimensions, points and lines in space, coordinate
systems, polyhedra and solids of revolution
Academic vocabulary
Definitions: use in context
Academic style
Formality and complexity;
Comparing texts written for different audiences
Introduction to critical reading
Common pitfalls when writing a scientific paper

Appendix
Glossary
Evaluation criteria
Transcripts
Bibliography

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια | Disigma Store

Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια

Η Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts είναι κάτοχος Master in Teaching English as a Foreign Language (MED TEFL, University of Bristol, UK).

Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2001 ως καθηγήτρια αγγλικών στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου "English For Chemistry EAP” και πολλών άλλλων εγχειριδίων που αφορούν Ακαδημαικά Αγγλικά για Φυσική, Αγγλικά για Τεχνολογία Υλικών, Αγγλικά για Μαθηματικά και Αγγλικά για Βιολογία. Έχει διδάξει επίσης μια σειρά μαθημάτων ESP, όπως Αγγλικά για Επιχειρήσεις, Αγγλικά για Γραμματείς και τα Αγγλικά για τον Τουρισμό. Έχει επίσης σχεδιάσει και υλοποιήσει διαδικτυακά μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης (1. Ακαδημαϊκά Αγγλικά 2. Διδακτική προσέγγιση της Εξεταστικής των Επιστημών Αγωγής) και είναι ο συντονιστρια του διευνους θερινού μάθηματος «Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Απόφοιτους Χημείας» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η κα Κατσαμποξάκη-Hodgetts παραδίδει διαλέξεις και σεμινάρια στην Ευρώπη για Τεχνική Συγγραφή σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν σε ακαδημαικά περιοδικά.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συνεργατική γραφή σε Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (ΑΕΣ), Peer-feedback ως εργαλείο μάθησης, Διδασκαλία των φυσικών Επιστημών μέσα από την Διερ’ευνηση (IBSE), Dictogloss, και Genre-analysis ως εργαλείο μάθησης.


Education:
Ms. Kallia Katsampoxaki-Hodgetts holds a Masters of Education in Teaching English as a Foreign Language (MED TEFL, University of Bristol, UK).

Career:
Ms Katsampoxaki-Hodgetts teaches in-sessional English for Academic Purposes programmes in the School of Science and Technology of the University of Crete (UOC) since 2001 and she is the author of the textbook "English For Chemistry EAP" currently used in class. She has also designed and run online open access courses (1. Academic English 2. Teaching approaches of Inquiry Based Science Education- IBSE) and is the co-ordinator of the international pre-sessional summer course “Academic English for Chemistry Graduates” at UOC. She has also given many lectures and workshops on technical writing in Europe.

Interests:
Her research interests include collaborative writing in ESP, Peer-feedback as a learning tool, Content Based Instruction for ESP, Dictogloss, Genre-analysis as a learning

Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία

Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία

Η Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2017) με κατεύθυνση τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους στις Φυσικές Επιστήμες. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν τη μαθηματική μοντελοποίηση στη Μετεωρολογία και την ανάλυση δεδομένων στη Στατιστική. Μιλά τρεις γλώσσες (Certificate of Proficiency in English, ECPE C2, University of Michigan, Diplôme d' études en langue française DELF B2, Ministère de l’ Éducation nationale de France, DELE B1, Instituto Cervantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional) και είναι συγγραφέας του βιβλίου Academic English for Mathematics μαζί με την κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ms. Eleftheria Chatzitheodoridou is a graduate of the Dept. of Mathematics & Applied Mathematics of the University of Crete (2017) with an orientation towards Applied Mathematics and their applications in Exact Sciences. Her interests involve Mathematical Modeling in Meteorology and Data Analysis in Statistics. She speaks English, French and Spanish and is a holder of the Certificate of Proficiency in English (ECPE C2, University of Michigan, US), the Diplôme d' études en langue française (DELF B2, Ministère de l’ Éducation nationale de France), and DELE B1 (Instituto Cervantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Spain). Along with Ms. Kallia Katsampoxaki-Hodgetts she is the writer of the book Academic English for Mathematics.

Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading